Kursen befäster och fördjupar kunskaperna om det japanska språket, övar ytterligare upp textläsningsförmågan och vidareutvecklar den praktiska språkfärdigheten. Kursen leder till en masterexamen i Asiens språk och kulturer. Inom ramen för de valbara delkurserna kan studenten i enlighet med sin individuella studieplan fördjupa sina kunskaper om det japanska samhället och kulturen. Studenten kan även utveckla sin teoretiska och ämnesspecifika kompetens i övrigt av relevans för examensarbetet, vilket tematiskt gärna kan bygga på examensarbetet för kandidatexamen, men av studenten kräver fördjupade kunskaper i materialbehandling och källkritik.

Stor vikt fästs också vid studentens förmåga att självständigt argumentera för sin egen ståndpunkt samt att sakligt redogöra för andra forskares åsikter inom det undersökta området.

Delkurser

  • DK01 Teori och metod i Japanstudier, 7.5hp 
  • DK02 Akademisk japanska, 7.5hp 
  • DK03 Avancerad akademisk engelska, 7.5hp 
  • DK04 Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5hp 
  • DK05 Examensarbete, 30hp

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Asiens språk och kulturer, examensarbete i japanska samt 60 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i ämnet japanska. Engelska B/ Engelska 6.

Kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska - masterkurs.

Schema