Forskning

Forskning

CeUL:s verksamhet är nära kopplad till pågående högskolepedagogisk forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Här finns Sveriges enda professur i högskolepedagogik och här bedrivs forskning som handlar om den högre utbildningens möjligheter att skapa fruktbara förutsättningar för studenters lärande inom olika ämnesområden. I forskningen undersöks bland annat frågor som rör grundläggande villkor för kunskapsförmedling i högre utbildning; hur studenters begreppsförståelse och färdigheter utvecklas och förändras i olika högskoleutbildningar och hur ämnesteoretiska skillnader i förståelse kan observeras och beskrivas på ett sätt som skapar grund för en hållbar pedagogisk utveckling av undervisning inom olika ämnesområden.

Den högskolepedagogiska forskningen vid institutionen är också sammanvävd med forskning inom pedagogisk filosofi där frågor som handlar om den högre utbildningens villkor i ett bredare samhällsperspektiv problematiseras och där olika aspekter av individers lärande och kunskapsutveckling analyseras i förhållande till filosofiska, ekonomiska och ideologiska ramar.

Inom forskningsområdet Högskolepedagogik och pedagogisk filosofi verkar ett tjugotal forskare inom olika forskningsprojekt som på olika sätt berör den högre utbildningens villkor, form och funktion. Forskningen inrymmer också en livskraftig seminariekultur med ett antal forskningsseminarier som samlar verksamma forskare, doktorander och studenter till diskussioner kring aktuell och klassisk forskning av relevans för forskningsområdet.

Mer information om högskolepedagogisk forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kontakt

Max Scheja, Professor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Tfn:  +46 8 16 44 61
Mobil:  + 46 70 612 78 70
E-mail:  max.scheja@edu.su.se