Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare som vill stötta sina studenters akademiska läsande och skrivande.

Denna workshop syftar till att belysa vilka språkliga utmaningar många studenter möter på högskolenivå. Vi utgår i workshopen från deltagarnas egna erfarenheter, och inleder med en inventering av vilka språkfärdigheter de bedömer att deras studenter behöver utveckla. Vi diskuterar vilka språkliga förmågor som krävs för att man som student ska klara sina studier. I workshopen presenteras förslag på övningar i akademiskt läsande och skrivande och vi diskuterar hur man som lärare kan inkludera sådana i sin undervisning.

Efter workshopen har du en klarare bild av vilka språkliga utmaningar studenter står inför och hur du kan stötta studenternas akademiska läsande och skrivande i just din undervisning.

Tid  
Plats/hitta till Sal 2519, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5.
Språk Svenska
Workshop-ledare Jeanna Wennerberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 6 februari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.

Webb-TV programmet Pedagogeeks tar upp akademisk litteracitet

Universitetslärare uttrycker ofta oro över är studenters förmåga att uttrycka sig i tal och i text i enlighet med den akademiska miljön, deras akademiska litteracitet. Att avgöra i hur stor grad man som lärare i ett specifikt ämne ska gå in i studenters text och språkanvändning kan kännas svårt. I programmet lyfts frågor om hur vi bättre kan stödja studenternas språkanvändning i relation till den egna disciplinen och i relation till den akademiska miljön. Programledare Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik, och Jeanna Wennerberg, lektor i svenska, samtalar kring strategier att stödja studenters akademisk literacitet.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Strand, Hans. (2013) “Vetenskaplighet och anställningsbarhet, Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras”, Sakprosa, 5(2), 1-18. Från www.journals.uio.no

I programmet visas och diskuteras också Anne Beauforts expertmodell med de fem kunskapsdomänerna: Beaufort, A. (2007). College writing and beyond: a new framework for university writing instruction. Logan, UT: Utah State University Press.

Se programmet Pedagogeeks: Akademisk litteracitet