Tidigare forskning

Jag forskar om litteraturen som tekniskt fenomen och boken som medium. I min avhandling, Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500 (2010), undersökte jag hur en omfattande medial förvandling, i form av boktryckets genombrott, förde med sig en rad nya mediala praktiker, som i nästa led kom att ge upphov till en ny slags subjektivitet. Man kan läsa boken som en studie i en avgörande förändring på litteraturens fält under 1500-talet, eller rätt och slätt som ett experiment i alternativ litteraturhistoria.

Pågående forskning

Mitt nya projekt har arbetstiteln Skriftens rike. Medium, makt och individualisering i Sverige omkring 1700. Detta projekt återvänder till frågan om hur omfattande medieskiften påverkar ett samhälle och dess befolkning. Projektets primära syfte är att med utgångspunkt i den allmänna alfabetisering som genomfördes vid denna tid utvinna ny kunskap om hur skriften kom att utveckla en medial monopolställning i det tidigmoderna Sverige.

Kategorier

Litteratur och medier