Företag försöker skydda en viss färg eller doft som varumärke. Multimedia sprids enkelt över Internet. Patent dyker upp på gener och annan bioteknik. Dagens samhälle ställer nya krav på utformningen av immaterialrätten, det vill säga det rättsliga skyddet för upphovsrätt, design, patent och kännetecken.

Stockholms universitet har sedan länge en stark ställning inom forskning om immaterialrätt, främst inom ramen för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, IFIM. Dagens rättskydd regleras av ett antal världsomspännande konventioner. Ny teknik skapar dock en miljö som öppnar för nya tolkningar och rättsliga lösningar.

Området är konfliktladdat – i utformningen av immaterialrätten gäller det att hitta en avvägning mellan ensamrätt och fri konkurrens, privata och allmänna intressen samt mellan fattiga och rika länder. Att skillnader i länders uppfattningar påverkar patentsystemet är särskilt tydligt inom etiskt känsliga områden som stamcellsforskning.

Andra ledande forskningsområden

inom juridik är kommersiell rätt kring bolag, värdepapper och försäkringar samt rättsinformatik som rör juridikens samspel med informationstekniken, däribland IT-säkerhet och skydd av personuppgifter i digitala miljöer.

Juridiska fakulteten

består av en institution, tre institut och ett centra.