Naturvetare världen över arbetar med framtiden. Det kan handla om att utveckla bättre läkemedel, lösa klimatproblem eller skapa hälsosammare livsmedel. Forskningen vid Stockholms universitet täcker breda kunskapsområden, från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser. Flera av våra forskare ligger bakom vetenskapliga genombrott som vunnit erkännande världen över.

Hålrum löser miljöproblem

Xiaodong Zou är professor i oorganisk- och strukturkemi vid Institutionen för material- och miljökemi. Hon är en av förgrundspersonerna vid forskningscentret
Berzelii Center EXSELENT där 70 forskare arbetar med att upptäcka nya porösa material, utveckla metoder att karakterisera dessa och hitta nya tillämpningar.

Det handlar om små kristaller, zeoliter, som har hålrum där utvalda molekyler kan fångas in och reagera under kontrollerade former. Forskningen följs med stort intresse av energisektorn som bland annat efterfrågar processer som kräver mindre energi för att fånga in koldioxid och därmed minska utsläppen från industrin. Ett annat användnings område för porösa material är inom läkemedels industrin. Genom att styra kemiska reaktioner i hålrummen skulle man kunna framställa läkemedel mer selektivt och på ett mer miljövänligt sätt.

Östersjöns tångskog avslöjar miljötillståndet

En central frågeställning inom området klimat, hav och miljö är hur känsliga olika ekosystem är för mänsklig påverkan. Ett av styrkeområdena är forskning om Östersjöns ekosystem och miljö och hur dessa påverkas av miljögifter, över"ske och
övergödning.

Professor Lena Kautsky är verksam vid Askölaboratoriet, fältstationen för Stockholms universitets marina forskningscentrum. Där bedriver hon studier om blåstång och hur tångskogen påverkas av övergödning och miljögifter. Aktuella frågor är grunda kustmiljöers betydelse för "sklek och föryngring, hur naturresurser förvaltas och hur dessa kan återställas när de förstörts. Detta och andra frågor studeras inom det strategiska forsknings programmet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM), med målsättningen att skapa förutsättningar för en tvärvetenskaplig och hållbar ekosystemförvaltning av
Östersjöns miljö.