Det rättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsländer är omfattande på både det ekonomiska och det politiska planet. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är en pionjär inom forskningsområdet och verksamheten har stor bredd. Forskarna studerar hur europeisk konkurrensrätt och annan lagstiftning styr den gemensamma marknaden. Andra forskningsfält är EU:s utvidgning och externa relationer, domstolsfrågor, liksom Europakonventionen om mänskliga rättigheter och dess förhållande till EU-rätten och EU:s rättighetsstadga. En övergripande fråga är hur EU-rätten påverkar vår nationella lagstiftning och våra rättsinstitutioner.

En viktig plattform för forskningen är Institutet för europeisk rätt. Fakulteten är värd för Svenska nätverket för europarättsforskning, samt för Europarättslig tidskrift som samlar den nationella forskningen på området. Med dagens allt mer omfattande överstatliga reglering inom Europa ingår aspekter av EU-rätt i nästan all juridisk forskning. Ett tätt samarbete med andra forskningsområden sker, både inom Sverige och utomlands.

Extern finansiering av forskningen kommer från Vetenskapsrådet och olika forskningsstiftelser. Ett tecken på samhällsrelevansen är att även Konkurrensverket och Försäkringskassan finansierar projekt. Forskarna inom området är verksamma som redaktörer för nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter, som styrelseledamöter i nordiska och nationella forskarnätverk, och deltar dessutom i statliga utredningar och utredningsuppdrag för EU-kommissionen.