Immaterialrätten är ett system av lagar som ger skydd åt innovationer och kreativitet genom bland annat upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten. Samspelet mellan lagstiftning och samhällsutveckling är fokus för forskningen inom området. I dagens kunskapssamhälle får det immateriella skyddet allt större betydelse för ekonomi liksom för bred tillgång till information och viktig teknik. Nya krav öppnar för nya tolkningar och rättsliga lösningar. Musik har till exempel ett skydd i dag oberoende av vilket medium den finns på.

Forskningen vid Juridiska institutionen har en stark ställning inom området sedan länge och studerar bland annat utformning och effekter av lagstiftningen. Hur lång skyddstid är relevant? Kan den växande och allt mer överlappande lagstiftningen bli effektivare? Intressant är också att analysera hur lagstiftningen väger ensamrätt mot konkurrens samt privata mot allmänna intressen, till exempel för läkemedel eller miljöteknik som kan sänka växthusgasutsläppen i utvecklingsländer.

En styrka är Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt som finns vid institutionen och samlar landets forskare samt intresseföreningarna inom immaterialrätt. Universitetets forskare bidrar också till många statliga utredningar inom området och ger vägledning i viktiga rättsmål. Externa medel för forskningen kommer bland annat från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.