Allt fler miljöproblem är gränsöverskridande, och behoven av effektiva åtgärder på global nivå ökar. Ett tydligt exempel är klimatförändringar som väcker åtskilliga rättsfrågor, exempelvis om åtgärder för att minska tillförseln av växthusgaser i atmosfären. Forskarna vid Juridiska institutionen och Stockholms Miljörättscentrum har en unik kompetens om gränsöverskridande – internationell, övernationell och transnationell – miljörätt.

Ett av forskningsprojekten rör miljöskyddet av Östersjön, både hur effektiva normsystem utvecklas och hur normerna kan kontrolleras för att hålla nere utsläppen. Arbetet bedrivs i samarbete med Stockholm Resilience Centre och det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management. Andra forskningsteman avser utvecklingen av försäkringslösningar för hållbar utveckling, inverkan av internationella regler om investeringsskydd på nationell miljölagstiftning, transnationella företags miljöansvar, och allmänhetens rätt att delta i miljöbeslutsprocesser.

Forskningen är både normativ och kritiskt analyserande. Dels arbetar forskarna för att överblicka och systematisera nationell lagstiftning, internationella överenskommelser, sedvanerätt och domstolsavgöranden. Dels granskar de hur väl juridiken matchar politiska utspel och övergripande miljömål i syfte att bidra till en hållbar utveckling.