Vem bär ansvaret för felaktigheter i myndigheternas datasystem? Kan IT-lösningar programmeras så att de bidrar till rättssäkerheten? Hur får myndigheter agera i sociala medier? Var går exempelvis gränsen mellan tjänsteutövning och privatliv för en bloggande politiker? Institutet för rättsinformatik, IRI är den enda forskningsmiljön i Sverige som systematiskt studerar problemställningar i gränslandet mellan juridik och informations- och kommunikationsteknik.

I fokus står frågor som rör yttrandefrihet, integritetsskydd och informationssäkerhet både inom offentlig verksamhet och i näringslivet. Institutets forskare bidrar även till att tekniken bakom IT-applikationer, exempelvis inom e-förvaltning och e-handel, redan från början utvecklas för att möta rättsliga krav. Samarbeten sker inom EU-projekt och även med externa aktörer som Swedish Institute of Computer Science, SICS och Kungliga biblioteket.

Institutet deltar aktivt i samhällsutvecklingen, exempelvis som deltagare i e-delegationens expertgrupp för rättsliga frågor. Institutet tog också initiativ till och leder Stiftelsen för rättsinformation, vars ändamål är att främja digitalisering av rättsinformation. En viktig finansiär av institutets forskning är Ragnar Söderbergs stiftelse.