Foto för ledande forskningsområdet kommersiell rätt
 

Den kommersiella rätten utforskar utvecklingen av centrala rättsområden inom affärsjuridiken som den moderna bolagsrätten, värdepappersrätten, börsrätten och försäkringsrätten. Men även andra aspekter av den kommersiella rätten än de rent civilrättsliga omfattas, exempelvis skatterättsliga konsekvenser och rättstillämpning i skiljeförfarande.

 

Till Juridiska fakulteten är knutet Centrum för kommersiell rätt (SCCL), som omfattar framstående forskare som specialiserat sig och med framgång utvecklat rättssystemet på detta område. Kontakten med det omgivande samhället har underlättat verksamheten.

Immaterialrätten

omfattar upphovsrätten, det industriella rättsskyddet (patent, formgivning, kännetecken) samt skyddet mot illojal konkurrens. Exempel på aktuella frågor är: I vilken utsträckning bör patent meddelas för gentekniska uppfinningar? Vad bör man lagligt kunna ladda ner från Internet? Är immaterialrätten anpassad till det moderna, globala kunskapssamhället?

Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) har under 50 år varit ledande för forskning om immaterialrätt i Sverige. Men dess betydelse har vuxit påtagligt med de senaste decenniernas ökade uppmärksamhet på immaterialrätter. Det har lett till nya intressanta utmaningar för forskare med sådana specialkunskaper. Institutet ger ut en skriftserie och driver ett forskningsbibliotek. Institutet har nära kontakter med bland annat forskare/institut i Norden och med Max Planck-institutet i München.

Rättsinformatik

handlar om juridikens samspel med informationstekniken. I det moderna informationssamhället sker regelutformning och -tillämpning i ökande utsträckning i digitala miljöer. Rättsinformatiken utforskar hur detta inverkar på rättsbildningen. Exempel på arbetsområden är IT-säkerhet ur legal synvinkel, lagstiftningsteknik i informationssamhället, personuppgiftsskydd och metoder för elektronisk dokumenthantering i rättsliga miljöer.

Institutet för rättsinformatik (IRI), som är ensamt i sitt slag, bedriver tvärvetenskaplig forskning om rättsliga frågor kring informationstekniken med sikte dels på tolkning och tillämpning av rättsregler i digitala miljöer, dels på utveckling av rättsenliga e-applikationer inom såväl näringslivet som den offentliga förvaltningen.