Skillnader i familjeförhållanden, ekonomi och arbete ger människor olika förutsättningar i livet. Hur det utvecklas över tid och vilka effekterna blir studeras vid Institutet för social forskning (SOFI) och Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS). Här arbetar sociologer, nationalekonomer och medicinska forskare tillsammans för att spegla frågorna hela vägen från samhällsnivå och globala konjunkturcykler ända ned till ohälsa och sjukdomsmekanismer på individnivå.

Sambanden mellan olika sociala faktorer och livskvalitet studeras med hjälp av data från hela livscykeln mellan födsel till död. Forskarna vid universitetet ansvarar bland annat för en stor återkommande undersökning som sedan 1968 har kartlagt svenskars levnadsförhållanden inom områden som hälsa, utbildning, ekonomi och boende. Tillgång till andra unika dataregister där individer och familjer har följts under många decennier gör att forskningen även kan studera samband över flera generationer.

Verksamheten är till stor del finansierad med externa medel, bland annat har två forskningsmiljöer inom området långsiktig finansiering av forskningsrådet FAS. Det internationella utbytet är omfattande. Positiva och negativa lärdomar från socialpolitik och välfärdsbygge i Norden är värdefulla för andra länder. Forskarna vid universitetet deltar i olika internationella jämförande studier och har expertuppdrag inom bland annat WHO.