Forskningen inom området är såväl teoretisk som empirisk. Stora mängder data analyseras, exempelvis hur välfärdssatsningar, penningpolitik eller ekonomisk tillväxt både styrs av och påverkar ekonomin, lagstiftningen och olika samhällsinstitutioner.

Bland pågående projekt analyserar ett hur media influerar den ekonomiska politiken. Ett annat studerar hur olika aspekter av demokratins införande och utveckling i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet påverkade dåtidens ekonomisk-politiska satsningar i kommunerna. Ett tredje projekt undersöker skillnader mellan olika länders välstånd, exempelvis faktorer bakom att vissa länder inte bara är fattiga, utan allt som oftast även har en sämre fungerande statsapparat och oftare tenderar att lösa konflikter med våld. Vilka mekanismer gör att en del länder trots allt lyckas ta sig ur en sådan situation?

Forskningen sker i första hand vid Institutet för internationell ekonomi, men även vid Nationalekonomiska institutionen. Institutet har allt sedan starten på 1960-talet haft ett stort inflytande, både inom och utanför akademin. I många fall har man bidragit till att nya forskningsfält vuxit fram. Forskningen inom politisk ekonomi är internationellt ledande och har en stor närvaro av och ett stort utbyte med utländska forskare. De senaste åren har flera forskare tilldelats större anslag av EU:s forskningsråd ERC.