- Ursprunget till projektet var att vår personalhandläggare Irma berättade att hon ville läsa sina journaler, men de var så fulla av fackspråk. Det borde vi kunna göra något åt, tänkte vi, säger Mia Kvist, disputerad läkare knuten till prof. Hercules Dalianis forskargrupp som arbetar med textmining av medicinska journaler.

I Sverige finns ett mål att patienter ska nå sina journaler via Internet mot e-leg, så att de lättare kan ta del av sin sjukvårdsprocess. Flera undersökningar pågår för att möjliggöra detta.

- Det räcker inte att kunna läsa sin journal, man måste begripa vad där står också, fortsätter Mia Kvist.

Journaltext innehåller mycket terminologi, förkortningar och jargong

I ett första pilotprojekt handlar det om röntgensvar, ett avgränsat område som kan ge fingervisningar om fortsatta vägval, men gruppen hoppas på ett mångårigt projekt. Det långsiktiga målet är att kunna översätta all form av svensk journaltext. Att skapa en utskrift på allmänsvenska parallellt med journaltexten är ett sätt att både respektera sjukvårdens behov av stringens och patientens behov av begriplighet.

Syftet med projektet är att alla invånare ska kunna förstå sina journaler, vilket ligger i linje med svensk hälsopolitik som strävar efter att patienter ska bli mer delaktiga i besluten runt sin egen vård. En mer medveten patient kan underlätta sjukvårdsprocesser. Men det är känt att 25 % av invånarna inte kan läsa och förstå faktatät text. Det är viktigt att alla kan läsa sina journaler, oavsett utbildningsnivå.

- Journaler på nätet får inte bli ytterligare ett sätt för social skiktning av vårdsanvändningen, säger Mia Kvist.

Att kunna ta till sig den dokumentation som rör ens egen hälsa är ett steg mot medinflytande över vården. Den förmågan får inte vara förbehållen det fåtal som klarar av att förstå fackspråket. Att vi i projektet redan från början har med Centrum för lättläst reflekterar att vi vill försäkra oss om detta, som en ren demokratifråga, asvslutar Mia Kvist.

Forskningen i Dalianis grupp syftar till kunskapsextraktion från patientjournaler och nu kommer den kunskapen att användas för patienterna. Projektet förenar lingvistik, datalogi och medicinsk informatik.