På uppdrag av rektor har de två områdesnämnderna identifierat profilområden för forskning och utbildning. Totalt rör det sig om 16 områden fördelade på 8 vardera inom naturvetenskap respektive humaniora-samhällsvetenskap. HS-området valde att ta fram breda profilområden som omfattar forskning vid flera institutioner, och där ett syfte är att stimulera samverkan över fakultets- och institutionsgränserna inom respektive område.

Seminarier för profilområdena inom HS

Under hösten har områdesnämnden anordnat seminarier om profilområdena, ett för varje område. Tanken är att det ska resultera i allt från idéer kring nya forskningsprojekt och gemensamma kurser till öppna föreläsningar eller seminarieserier.

Profilområdena är öppna för olika infallsvinklar och genom att mötas från olika håll är förhoppningen att nya perspektiv och forskningsfrågor ska växa fram, säger Gunnel Forsberg, prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och profilområdesansvarig.
– Redan idag vet vi att positionen som huvudstadsuniversite präglat forskning och utbildning vid de tre fakulteterna och skapat goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället. Här finns en potential för spännande undervisnings- och forskningssamarbeten. Profilområdena knyter även samman den omvärldsorienterade och den vetenskapsinterna verksamheten på ett sådant sätt att de kan bidra till universitetets renommé.

Inspiration och samarbetsmöjligheter

Vid seminarierna har ett antal forskare från olika institutioner kort presenterat sin och institutionens forskning relaterat till respektive profilområde. Sedan har det blivit fikamingel följt av diskussion bland seminariedeltagarna.

När Universitetsnytt är med på seminariet om Transnationalitet och migration är Ekosalen i Studenthuset i det närmaste fullsatt. Vid fikat är det full fart på samtalen, och många verkar ha hittat kolleger vid andra institutioner som forskar inom närliggande områden.

På seminariet om Kulturarv, historiska artefakter och processer träffar vi Karin Carlsson, forskare vid Historiska institutionen.
– Jag blev verkligen inspirerad av seminariet. Det satte igång fantasin om forskningsidéer jag funderat kring.
 

Fanny Forsberg Lundell Foto: Eva Dalin
Fanny Forsberg Lundell Foto: Eva Dalin

Fanny Forsberg Lundell, forskare i romanska språk, berättar att man inom området Språk och språkinlärning såg beröringspunkter vad gäller flerspråkighet i storstadsmiljöer.
– Profilområdesseminariet gav oss tillfälle att upptäcka dessa snarlikheter mellan våra forskningsfrågor och på så sätt kanske generera möjliga gemensamma projekt/program framöver.

För egen del hoppas hon även på samarbete inom området Transnationalitet och migration.
– Språkets centrala roll i migrationsprocessen måste undersökas i högre grad, säger Fanny Forsberg Lundell.


En annan forskare som inspirerats av ett seminarium är Sanna Tielman vid Institutionen för socialt arbete. Via seminariet i Normativitet, rätt och etik kom hon i kontakt med Mats Börjesson, som blev en brygga för henne att delta i ”Diskursseminariet” vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Uppslag till fortsatt samarbete

Gunnel Forsberg berättar att seminarierna redan har gett uppslag för fortsatt samarbete även om det är för tidigt att säga vad resultatet blir.
– Men utan tvekan finns intresse för och behov av denna typ av arenor där olika discipliner kan mötas.

Områdesnämnden ska utvärdera höstens seminarieserie och fundera över fortsättningen. Arbetet kring profilområdena syftade till att se om det finns möjligheter till nya kopplingar mellan ämnen och områden, vilket seminarierna hittills har bekräftat, enligt Gunnel Forsberg.

– Vad som blir fortsatta aktiviteter avgörs av vad som kommit fram under seminarierna. Vid flera av dessa har frågan kommit upp om vilken roll och vilket ansvar universitetet har när det gäller att erbjuda det omgivande samhället kunskap om angelägna frågor som migration och integration, miljö och medborgarskap, skolundervisning och lärarutbildning.

Läs mer på su.se/profilomraden

Profilområden inom HS-området

- Barns villkor & rättigheter
- Brott & straff
- Ekonomi & miljö
- Kulturarv, historiska artefakter & processer
- Normativitet, rätt & etik
- Språk & språkinlärning
- Transnationalitet & migration
- Välfärd & demokrati