I år utlystes projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Det fanns även möjlighet att söka två särskilda inriktningar för projektbidraget, "Forskning om samhällets globalisering" samt "Livets molekyler i samverkan". Ansökningar som inte beviljades bidrag inom dessa särskilda inriktningarna konkurrerade på vanligt sätt om projektbidrag. Antalet ansökningar om projektbidrag var totalt 279 stycken, varav 39 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 14 procent. Det totala beviljade beloppet är 183 miljoner kronor.

Största anslaget till Stockholms universitet
Under år ett av anslagsperioden beviljas Stockholms universitet 5,4 miljoner kronor och totalt under perioden blir det drygt 16 miljoner kronor. Tre anslag går till forskare vid Stockholms universitet, varav ett är det största av samtliga projektbidrag som delas ut av VR inom utbildningsvetenskap. Bidraget är på totalt 7,9 miljoner kronor för fyra år och går till projektet "Klimatet som utmaning. Studenters lösningar på klimatproblem i ämnena ekonomi, statsvetenskap och juridik". Bakom ansökan står Cecilia Lundholm, forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt föreståndare för Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam).

Projektets syfte är att bidra till att bättre förstå lärandeprocesser och begreppsbildning i ämnena ekonomi, statsvetenskap och juridik. Det skall också ge kunskap om studenters värderingar och hur dessa eventuellt förändras under studietiden. Vidare kommer projektet svara på hur kunskap och värderingar påverkar studenters val av olika lösningar för hantera klimatproblem, d.v.s. lösningar som huvudsak gäller marknaden (och konsumenten) och de som rör stat och lagstiftning.

Projektet löper under fyra år och inkluderar förutom Cecilia Lundholm och Ola Halldén på CeSam Andreas Duit, statsvetenskapliga institutionen, Astri Muren, nationalekonomiska institutionen, David Langlet, juridiska institutionen, samt Peter Davies, Birmingham universitet, UK. Tre doktorander med fokus på respektive ämnen kommer också att rekryteras.

Längre artikel om projektstödet på CeSams webbplats.

De andra två anslagen går till Staffan Selander, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, för ”REMAKE. Representation, resurser och meningsskapande. Medeltiden som kunskapsområde i olika lärmiljöer” och till Anders Stenberg, docent vid Institutet för social forskning, till ”Vilken långsiktig betydelse har valet mellan yrkesinriktad och teoretisk gymnasieutbildning?”.

Samtliga projektstöd.