Henrik Boström
Henrik Boström
 
SSF:s ramprogram Informationsintensiva system behandlar det problem som allt fler möter idag när de tvingas hantera så stora datamängder att befintliga tekniker och metoder inte fungerar särskilt bra. De beviljade projekten spänner över fyra tillämpningsområden – visualisering, inbyggda system, läkemedelsutveckling och beslutsstöd, och har inlämnats av forskargrupper vid fyra olika högskolor.


Henrik Boström är mycket glad över det femåriga forskningsanslaget och berättar om bakgrunden.
 - Mängden data i form av elektroniska patientjournaler, läkemedelsregister, biverkningsrapporter och experimentella resultat växer närmast explosionsartat. Genom att koppla ihop olika informationskällor kan ny information utvinnas när det gäller vilka effekter läkemedel har. Denna information kan stödja beslutsfattande vid både utveckling och förskrivning av läkemedel, förklarar Henrik Boström. Det är dock en stor utmaning att analysera dessa typer av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder.

Utveckla stöd för beslutsfattande
Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla tekniker och verktyg för att stödja beslutsfattande och upptäckt av läkemedelseffekter genom att analysera patientjournaler, läkemedelsregister, biverkningsrapporter och experimentella resultat. Projektet kommer att bidra med nya metoder för analys av både strukturerade och ostrukturerade data, samt utveckla programvara för storskalig analys av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder.

- Projektet utgör en viktig plattform för vår fortsatta forskning inom dataanalys, och vi förväntar oss att den teknologi vi utvecklar kommer att leda till nya och viktiga upptäckter som kan stödja beslutsfattande inom såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården, berättar Henrik Boström.

De andra tre forskare som får anslag är Anders Ynnerman vid Linköpings universitet (27 miljoner), Ivica Crnkoviv vid Mälardalens högskola (12 miljoner) samt David Sands vid Chalmers (25 miljoner).

10 miljoner till "känslosam" dataforskning
En annan forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap har även nyligen fått ett stort forskningsanslag från Stiftelsen för strategisk forskning.. Det är professor Kristina Höök som får 10 miljoner kronor för forskning kring känslor och interaktion mellan människa och maskin.

Längre artikel om anslaget till Kristina Höök.