För att kunna avgöra om våra hav förändras av människans aktiviteter, exempelvis utsläpp av närsalter, behövs mätningar. De mätningar som forskare ombord på fartyg utför, är kostsamma och sporadiska. De kan man nu kompletteras med automatisk mätutrustning.

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet och SMHI har beviljats ett anslag för forskningsutrustning. Det innehåller ett tiotal bojar som placeras på representativa platser runt hela svenska kusten. En av dessa kommer att placeras utanför Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Bojarna utrustas med sensorer som kontinuerligt mäter salthalt, temperatur, planktonförekomst, syrgas, närsalter, organiskt kol, pH och strömhastighet. Mätresultaten skickas till land och görs tillgängliga för forskare och miljöövervakare.

Viktiga mätresultat
– Med projektet kommer grundforskningen och miljöövervakningen att få ny kunskap, och mätresultaten kommer att vara viktiga för samhällets planering av åtgärder för att minska människans belastning på havsmiljön. De kan också användas för att skapa bättre modeller för hur Östersjön fungerar, säger Lena Kautsky, Stockholms universitets marina forskningscentrum.

Ansökan är på 26.1 miljoner. Vetenskapsrådet kommer att föra diskussioner om det exakta beloppet.

Askölaboratoriets webbplats