Efter 90% seminariet

Ansvarar doktoranden och handledare gemensamt för:

 • Beroende på hur 90% seminariet gått….

 • Skall doktoranden tillsammans med handledare föreslå/fastställa datum för licentiatsseminariet.

  • OBS! Forskarutbildningens terminer går på kalenderhalvår. Licentiatsseminarier kan äga rum under perioden 15 aug – 15 juni.
 • Föreslå vem som ska vara slutläsare.
  • Slutläsaren ska helst vara intern, och annars vara anställd inom Stockholms universitet. I undantagsfall kan denna vara extern. Slutläsaren bör få 2 veckor på sig att granska licentiatuppsatsen.

Slutläsarens kommentarer till eventuella justeringar skall noteras i särskilt avsedd blankett ”Mall slutgranskning av licentiatsuppsats” som återfinns i X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar.[1] Denna skickas sedan till prefekt för signatur och därefter till doktoranden och handledare, samt till forskningsadministratör Sara Saif sara.saif@hsd.su.se för arkivering.

 • Därefter har doktoranden 2 veckor till justeringar och efter sker eventuell språkgranskning (se under nästa rubrik).
 • Efter justeringar och eventuell språkgranskning ska beställning av tryck skickas till tryckeriet: http://www.eprint.su/se Hela tryckprocessen från provtryck till sluttryck tar cirka 10 dagar. Biblioteket på SU hjälper doktoranden med ett ISBN-nummer. För frågor om detta kontakta tryck@sub.su.se   
 • Meddela institutionens kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se  för utskick till personal@hsd.su.se information på hemsidan (notis/artikel, abstract samt tid och plats för licentiatsseminarium), SU-centralt, affischer mm.
 • Doktorand och handledare kontrollerar Ladok-utdragen så att alla kurser finns inrapporterade.

 

Ansvarar doktoranden för:

 • Boka lämplig lokal[2] för licentiatsseminariet via lokalbokning@hsd.su.se Detta görs så snart som datum för licentiatsseminariet är satt då det är svårt att få tag i stora lokaler.
 • Att direkt kontakta E-print www.eprint.su/se angående tryckprocessen.
  • 150st exemplar av avhandlingen beställs.
 • Att ta i beaktande att det vid eventuell språkgranskning behövs extra tid (det vill säga att förberedelserna måste börja tidigare!).
  • Engelska institutionen skall kontaktas vid språkgranskning - Ezra Alexander ezra.alexander@english.su.se 08-16 3615.
   • Kontakt skall ske så snart som möjligt då marginaler behövs samt att det kan vara väntetid (kölista).
   • En avhandling på 85000 ord (ca 250 s.) tar cirka 20 timmar att språkgranska. Språkgranskningen tar således cirka 1 vecka. Därefter har doktoranden           1 vecka till justeringar.
  • I de fall Engelska institutionen ej är aktuell för språkgranskning, till exempel då avhandlingen omfattas av mycket specifika kunskaper/begrepp inom ämnesområdet kan extern granskare/leverantör upphandlas. Kontakta administrativ chef Claudia Hakanen claudia.hakanen@hsd.su.se eller ekonom Louise Sköld louise.skold@hds.su.se  Räkna med att själva upphandlingen kan ta cirka 4 veckor och granskningen 1-2 veckor.

 

Ansvarar handledare för:

Att direkt efter 90%-seminariet kontakta tilltänkt opponent (1 person) och en examinator/betygsnämnd (1 person). Tillfråga gärna redan då också ordförande (företrädesvis prefekterna från HSD).

 • Handledaren fyller i blanketten som heter: ”Blankett för lic.seminarium, opponent, examination, ordförande”. Den finns i X mappen under (X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar) och skickar denna till prefekten. När förslaget är godkänt av prefekten ska underlaget skickas till personalhandläggare Sara Saif och inköpsansvarig Louise Sköldberg för inköp/resebokningar[3] vid institutionen.

 

När licentiatsuppsatsen lämnas för sluttryck

Ansvarar doktoranden för:

 • Att meddela institutionens kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se för utskick till personal@hsd.su.se information på hemsidan (notis/artikel, abstract samt tid och plats för licentiatsseminariet), SU-centralt, affischer mm.
 • Att pliktexemplar skickas ut enligt lista (X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Disputation, licentiatseminarium, avstämningsseminarier). Blanketten heter ”Fördelning, avhandlingar, pliktupplaga”. Adresslappar och kuvert finns på institutionen. Doktoranden får hjälp med utskicket av administratören Lena Eurén lena.euren@hsd.su.se
 • Fakturaadress och referensnummer:
 • Stockholms universitet

Postbox 507 41

202 70 Malmö

Referensnummer: 121/doktorandens namn

 • OBS! Viktigt är att avhandlingen omgående skickas till opponent och examinator/betygsnämnd. Dessa ska ha avhandlingen 3 veckor innan licentiatsseminariet.

 

Inför och vid dagen för licentiatsseminariet:

Ansvarar institutionen för:

 • Att enklare förtäring är beställd till opponent och examinator/betygsnämnd vid överläggandet.
 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos institutionens ekonom Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se Deltagarlista med fullständiga namn och tillhörigheter skall delges Louise Sköldberg.
  • T.ex. Anna Andersson, professor, Uppsala universitet.
  • Iordningställande och bortplockande av förtäring.
  • Att lokal är bokad till opponentens och examinatorns/betygsnämndens överläggning, lokalbokning@su.se (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl), rekommendation att boka för 1-2 timmar.
  • Beställning av blommor till disputand. Beställning skall gå via institutionens ekonom Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se
  • Att det i salen för licentiatsseminariet finns två glas och två flaskor vatten till doktoranden och opponenten.

Ansvarar doktoranden för:

 • I väntan på opponentens och examinatorns/betygsnämndens överläggning efter licentiatsseminariet:

 • Mingel (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl).

 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se men dukas fram och plockas bort av doktoranden.
 • Institutionen bjuder på/står för kostnaden av: Licentiatsseminarium förmiddag: Lättare lunchbuffé och alkoholfri dryck. Licentiatsseminarium eftermiddag: Snacks/tårta/snittar (ett alternativ väljs) och mousserande alkoholfri dryck. Önskas alkoholhaltig dryck får doktoranden själv stå för inköp och kostnaden av detta.
 • Vid överenskommelse med andra doktorander kan disputanden be om hjälp med iordningställande och bortplockande av förtäring i samband med minglet i väntan på examinatorns/betygsnämndens utlåtande.
 • Teknisk support kan institutionstekniker Daniel Lindblom vara behjälpligt med – kom ihåg att kontakta honom för till exempel bokning av specialutrustning, bärbar dator osv.

daniel.lindblom@hsd.su.se telefonnummer: 08-1207 6517

 

 • Fotografering mm kan institutionstekniker Daniel Lindblom daniel.lindblom@hsd.su.se eller kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se vara behjälplig med – kom ihåg att kontakta dem i god tid, kanske har du speciella önskemål!
 • När avhandlingen är godkänd läggs den ut som ny publikation på webben. Kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se hjälper till med detta.

 

Vid dagen för licentiatsseminariet

Ansvarar ordförande för:

 • Ordförande ska ta med blanketten ”Protokoll från licentiatseminarieakten” som återfinns i X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar, samt ansvara för att denna (signerat original) kommer administratör för forskarutbildningen Sara Saif sara.saif@hsd.su.se till handa snarast för inrapportering av resultat i Ladok. Studierektor för forskarutbildningen Kristina Lanå kristina.lana@hsd.su.se skickar denna blankett till ordförande och examinator/betygsnämnd för licentiatsseminariet senast en vecka innan. 

 

Ansvarar handledare för:

 • Möta upp och installera opponenten och betygsnämnden.
 • Institutionen står i normalfallet för 1 hotellövernattning för inresande opponent/betygsnämnd. Handledaren meddelar bokningsansvarig Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se om detta är aktuellt.

Tidslinje

Licentiatsprocessen tar cirka 10 veckor (utan språkgranskning).

Disputationsprocessen tar cirka 12 veckor (språkgranskning vid engelska institutionen).

Disputationsprocessen tar cirka 14 veckor (vid upphandling av språkgranskning).

 

 

 

[1] X-mappen är vår gemensamma server som samtliga anställda har tillgång till. (Hittas under ”Dator”).

[2] Vid HSD ska alltid Vivi Täckholmsalen (hus Q) prioriteras vid licentiatsseminarium!

[3] Ekonom/ansvarig resebokningar = Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.s