Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Karin Helander_7

Höstbrev från vicerektor

Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander tar upp aktuella frågor inför hösten.

Val av vicerektorer, dekanat och fakultetsnämnder inom Humanvetenskapliga området

Under hösten är det val till dekanat och fakultetsnämnder likväl som val av nya vicerektorer och områdesnämnd. Nu har förslagen från fakultetsnämndernas valberedningar offentliggjorts.

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 10 oktober.

Föreläsning

Stöd till fakultetsövergripande utbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsövergripande utbildning – sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden