Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Valresultat för val av vicerektorer för Humanvetenskapliga området

Val av ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området för mandatperioden 2018-2020, genomfördes elektroniskt under perioden 2017-11-08 till och med 2017-11-15. Resultatet presenteras här.

Utlysning av seed money

Stockholms universitet utlyser seed money för att stimulera universitetets forskare att initiera forskningssamarbeten som leder till ansökningar hos externa forskningsfinansiärer inom området utvecklingsforskning. Sista ansökningsdag är den 7 december 2017.

Kaffekö

Kaffekö resulterade i forskningsanslag

Loretta Platts från Stressforskningsinstitutet och Ida Andersson från kulturgeografiska institutionen fann varandra i kaffekön på ett profilseminarium. De har nu fått över tre miljoner kronor i anslag från Forte för ett gemensamt forskningsprojekt.

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden