Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Karin Helander_5

Sommarbrev från vicerektor

Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och tar upp aktuella frågor inför sommaren.

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Programmet är avsett främst som karriärstöd och mentorerna kommer att fungera som bollplank och rådgivare. Omfattning är på ett år med cirka tre möten per termin.

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - ny seminarieserie inom forskarutbildningen

Den 31 maj 2017 fattade Områdesnämnden för humanvetenskap beslut om att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden