Områdesnämnden för Humanvetenskap tog i februari 2016 initiativ till en satsning på ”Digital humanvetenskap” inom Stockholms universitet. Inom universitetet eftersöks en bredare verksamhet än inom traditionell digital humaniora för att också omfatta samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga aspekter, då dessa ingår i det humanvetenskapliga området.

Digital humanvetenskap

Digital humanvetenskap (DHV) innebär interdisciplinära studier av digitala artefakter och miljöer och deras betydelse för människan och samhället. Detta inkluderar bl.a.:

 • Humanvetenskapliga studier av aktörer och deras roll i det digitala samhället
 • Sociala och legala aspekter, ansvars- och etikfrågor
 • Interaktioner mellan människor i digitala system och mellan människor och digitala entiteter.

För mer information om arbetsgruppen och deras arbete inom DHV: http://dhv.dsv.su.se/

För att möjliggöra större arbeten och initiativ inom DHV utlyses härmed projektmedel som kan användas antingen för att genomföra ett mindre forskningsprojekt eller för att skriva ansökningar om externa medel.

Projektmedel

Tillsvidareanställd lärare och forskare som är anställda inom det humanvetenskapliga området kan ansöka projektmedel. Maximalt belopp att söka är 200 000 kr per projekt. Medlen skall huvudsakligen täcka lönekostnader för anställda vid Stockholms universitet. Visst expertstöd av olika slag kan beviljas om tydlig motivering finns.

Projekttid är maximalt 15 månader, preliminär projektstart 1 april 2018 och projektslut 30 juni 2019. Beviljade medel utbetalas med 2/3 vid projektstart och 1/3 efter inlämnad slutrapport.

Medel får inte användas för inköp av datorer, annan utrusning eller programvaror. Medel får inte heller användas till overheadkostnader.

Alla som erhåller projektmedel förväntas delta i presentationer av projekten i av DHV anordnade workshops eller seminarier.

Ansökans utformning

Ansökan får omfatta maximalt 4 A4-sidor inkl. allt (inga bilagor är tillåtna, förutom tillstyrkan av prefekt/motsvarande) och kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla:

 • Namn på huvudsökande och namn på ev. medsökande
 • Institutioner/motsvarande som medverkar
 • Projektnamn
 • Bakgrund och ev. tidigare erfarenheter
 • Målsättning och förväntade resultat
 • Kortfattad beskrivning av hur projektet utvecklar DHV inom Stockholms universitet
 • Kortfattad projektbeskrivning
 • Tidsplan
 • Sökt belopp, uppdelat på lönemedel inkl. LKP för huvudsökande & ev. medsökande
 • Övriga kostnader (OH får ej läggas på)
 • Motivering till sökta belopp/arbetsinsatser
 • Intyg från prefekt att denne stödjer ansökan.

Bedömningskriterier

 • Kvalitén på projektförslaget och förväntade resultat inom DHV ligger till grund för bedömningskriterierna.
 • Fakultets/institutionsöverskridande initiativ prioriteras.

Ansökningarna kommer att bedömas av arbetsgruppen för digital humanvetenskap i samråd med vicerektor. Formellt beslut fattas av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ansökningar som inkommer efter deadline kommer ej tas med för bedömning.

Ansökan

Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till: registrator@su.se med uppgivande av diarienummer SU FV-5.1.2-3854-17 senast den 31 januari 2018. Kompletteringar eller ändringar är inte tillåtna efter detta datum.

Frågor?

Vid frågor, kontakta Uno Fors per e-post: uno@dsv.su.se.