Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och inkluderar tre fakulteter:

Områdesnämnden

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Områdesnämnden är också ett stödorgan för respektive vicerektor i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning.

Nämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten. Områdesnämnden för humanvetenskap består av vicerektor (ordförande), fakultetsledningarna från de tre ingående fakulteterna samt tre studentrepresentanter. Vicerektorerna ska vara företrädare för sitt respektive område i universitetsledningen. De ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området.

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap är vicerektor Karin Helander.

Vicerektor har ordet

Vicerektor skriver regelbundet brev till medarbetarna inom humanvetenskapliga området. Breven publiceras här på områdets webb: Vicerektor har ordet.