Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen.

Några exempel på utbildningar som samordnas vid sektionen

Lärarlyftet II - en uppdragsutbildning som erbjuder kurser mot utökad behörighet till examinerade och/eller legitimerade lärare som undervisar i ämnen, årskurser eller skolformer som de är obehöriga i.

Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare - en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. Snabbspåret riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Under utbildningen görs en kartläggning av varje deltagares utbildning och yrkeslivserfarenhet som underlag för hur en individuell komplettering efter 26-veckorsperioden kan se ut.

ULV (Utländska lärares vidareutbildning) - en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

VAL (vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen) - en kompletterande utbildning för den som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen. Varje antagen student får en individuell studieplanering som bygger på tidigare högskolestudier och lärarerfarenheter. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen.

Kontakt

Kontakt gällande samverkan, skolutveckling och uppdragsutbildning:
susa@su.se 

Sektionschef är Ulla Lundström.

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare vid sektionen