Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsövergripande utbildning dels i form av ett initieringsbidrag och dels genom tillfälligt höjd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i form av ett tidsbegränsat finansiellt tillskott för den institution/de institutioner som genomför fakultetsövergripande utbildning.

Initieringsbidraget är avsett för att täcka kostnader för utveckling av fakultetsövergripande uttbildning (planeringsmöten, framtagande av kursplan m.m.). Stöd i form av tillfälligt höjd budgetram sker i form av ett schablonbelopp utöver takbelopp. Områdeskansliet tillhandahåller därutöver extra administrativt stöd för att utveckla rutiner som långsiktigt underlättar utformning och genomförande av fakultetsövergripande utbildning.

Anhållan om initieringsbidrag eller tillfälligt höjd budgetram ska vara Områdesnämnden tillhanda 1 mars respektive 1 oktober.

Riktlinjer för stöd till fakultetsövergripande utbildning (248 Kb)

Mall för överenskommelse avseende fakultetsövergripande utbildning (295 Kb)