Universitetskanslersämbetet har analyserat inflödet till lärarutbildningarna på nationell nivå och relaterat detta till det prognostiserade framtida behovet av olika lärare. Sedan den nya lärarutbildningen startade 2011 har inflödet till utbildningarna ökat stadigt. Trots detta är dagens lärarutbildningar bara runt 60 procent av den storlek som skulle behövas för att täcka det framtida årliga examinationsbehovet.

17 procent fler påbörjade studier till lärare höstterminen 2015 jämfört med året innan. Trots det är söktrycket generellt lågt till de olika lärarutbildningarna. Till hösten 2015 var söktrycket lägst till inriktningen mot årskurs 7-9 och högst till förskollärarutbildningen.

Attraktiva lärarutbildningar snarare än utbyggnad

Det är svårt att se att 21 000 personer skulle påbörja lärarstudier varje år de kommande åren, skriver UKÄ, och jämför siffran med antalet elever som gick ut gymnasieskolan 2011/2012 – drygt 85 000. Sannolikt finns inte kapacitet på lärosätena att på kort tid bygga ut lärarutbildningen så kraftigt som skulle behövas med bibehållen kvalitet. Lärosätena har sin viktigaste uppgift i att fokusera på att skapa attraktiva lärarutbildningar och öka genomströmningen. I övrigt förespråkar UKÄ konstruktiva lösningar, som att lärarna används bättre i skolan och frigörs från administrativa och andra sysslor.

– De insatser som gjorts hittills har främst handlat om att få in fler i lärarutbildningarna. Det är välkomna åtgärder men inte tillräckligt. Samtidigt som högskolan gör vad den kan för att få in fler studenter och att fler även genomför utbildningen, krävs andra parallella insatser som tar avstamp i skolans organisation och lärarnas villkor, säger Annika Pontén, avdelningschef på UKÄ, i ett pressmeddelande.

Antal nybörjare på lärarutbildningarna

Antal registrerade nybörjare på någon av de nya lärarutbildningarna uppdelat på lärosäte och examenstyp läsåret 2014/15. Källa: UKÄ.

 

UKÄ:s rapport (pdf)

SvD intervjuar lärarstudenter i Stockholm med anledning av rapporten

Lärarprogrammen de mest sökta vid Stockholms universitet