Specifikt för Stockholms universitets Förskollärarprogram är att det utgår från ett förskoledidaktiskt perspektiv relaterat till olika ämnesinnehåll där teorier om barns lek och lärande genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Du kommer att läsa kurser i förskolans ämnesområden: språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, etik och estetik. Du får även möjlighet till fördjupning i något kunskapsområde.

I kurserna utvecklas kunskaper om förskolan som pedagogisk/didaktisk miljö samt om förutsättningar och organisation för lek, lärande och omsorg. Du får praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Under utbildningen har du nära kontakt med förskolor genom den verksamhetsförlagda utbildningen och du lär dig hur du anpassar undervisningen till barns olika åldrar och förutsättningar. Utbildningen har också nära koppling till forskning inom det förskoledidaktiska området.

Förskollärarprogrammet leder till en förskollärarexamen och kan efter påbyggnadsstudier ge behörighet till forskarutbildningen i förskoledidaktik.

Särskild behörighet

Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A (Områdesbehörighet 6a) eller Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet A6a).

Förskollärarprogrammet 210 hp

Fråga förskollärarstudent Maria
Maria, student