Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare och syftar till att ge dig en professionell och akademisk kompetens.

Följande inriktningar på speciallärprogrammet ges i år:

  • Dövhet eller hörselskada
  • Matematikutveckling
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling

Varje kurs i programmet planeras från dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.

Som speciallärare kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter och med samtliga åldersgrupper, det vill säga från förskoleklass till vuxenutbildning.
Speciallärarprogrammet leder till speciallärarexamen.

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen.

Verksamhetsförlagda fältstudier flätas kontinuerligt in i programmet och utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som samlas in under de fältförlagda studierna.

Specialisering mot dövhet eller hörselskada

Specialisering mot dövhet eller hörselskada, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning. Utbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bl a innefattar:

  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk – och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. För specialisering mot dövhet eller hörselskada krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Specialisering Matematikutveckling

Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper i matematikutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning.

Utbildningens specialisering är en yrkeskompetens som bland annat innefattar:
• en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
• en fördjupad kunskap om barns språk- och begreppsutveckling;
• en fördjupad kunskap om elevers lärande och matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning;
• en förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers matematikutveckling;
• en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Antalet dagar på campus varierar mellan 10 och 12 beroende på termin.

Utbildningen leder till speciallärarexamen.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. För specialisering mot matematikutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

 

Specialisering Synskada

Utbildningen syftar till att, med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling, kunna analysera elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning.

Utbildningens specialisering är en yrkeskompetens som bland annat innefattar:
• en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
• en fördjupad kunskap om barns och elevers språk – och begreppsutveckling;
• en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
• en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
• en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Utbildningen leder till speciallärarexamen.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. För specialisering mot synskada krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

 

Specialisering Utvecklingsstörning

Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning.

Utbildningens specialisering är en yrkeskompetens som bland annat innefattar:
• en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
• en fördjupad kunskap om barns och elevers språk – och begreppsutveckling;
• en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
• en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
• en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Utbildningen leder till speciallärarexamen.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. För specialisering mot utvecklingsstörning krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

 

Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling

Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper i språk-, skriv-, och läsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning.

Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Utbildningen leder till speciallärarexamen.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Speciallärarprogrammet 90 hp