Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar till utveckling av det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i särskilt behov av det.

Specialpedagogutbildningen syftar till att utveckla kvalificerade kunskaper om olika förhållanden i samhälle, skola och på individnivå som riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Genom fördjupade studier om sociala samspelsprocesser, ledarskap, samverkan och pedagogisk utveckling kompletterar du din lärarexamen och skaffar dig förutsättningar för yrkesutövning som specialpedagog.

Varje kurs i programmet planeras från dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela programmet.

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

Verksamhetsförlagda fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen.

Som specialpedagog kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter och med samtliga åldersgrupper, det vill säga från förskoleklass till vuxenutbildning. Utbildningen leder till specialpedagogexamen.

Särskild behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen samt ha minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ditt ämnesområde. Mer information finns på www.specped.su.se.

Specialpedagogprogrammet