Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskap
Inom fältet studeras barns och ungdomars lek, utveckling och lärande samt utvecklingsbetingelser, socialisation och livsvillkor. Många olika metoder och tekniker används parallellt och i samverkan. Forskningen omfattar även faktorer som har konsekvenser för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.

Barnkultur
Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. CBK ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte.

Förskoledidaktik
Är du intresserad av små barns lärande och dess möjlighetsvillkor i kombination med förskollärarprofessionens traditioner och kunskapsbas? Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för små barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

Fritidspedagogik/fritidshemspedagogik
Det fritidspedagogiska kunskapsområdet är en ämnesövergripande beteckning som kan beskrivas som ett vetande som behandlar barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält.
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Humanistisk ämnesdidaktisk forskning

Kärnan i humanistisk ämnesdidaktisk forskning är ett fokus på undervisning och lärande i ett antal skolämnen. För HSD:s del handlar detta främst om historia, religion och filosofi i hela utbildningssektorn, samt om estetiska ämnen; bild, musik och drama. Inom detta breda område belyser forskningen hela det didaktiska fältet, från förutsättningarna för undervisning och lärande, själva processerna och resultaten av dessa.

Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning

Den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningen vid HSD är inriktad mot frågor som rör undervisning och lärande i samhällskunskap, samhällsvetenskapliga ämnen och geografi på olika utbildningsnivåer. Särskilt intresse riktas mot att främja forskning som rör begreppsbildning, begreppsutveckling, lärande och hur faktorer som epistemologisk (kunskapsteori; läran om kunskap) förståelse och emotioner påverkar lärande.

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Forskningen i matematikämnets didaktik som bedrivs vid institutionen fokuserar bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning.

Avdelningen i naturvetenskapsämnenas didaktik bedriver forskning om lärande, undervisningens mål och syften, specialpedagogiska frågor, utvärdering och undervisningsmetoder som berör naturvetenskap och hållbar utveckling.
 

Institutionen för pedagogik och didaktik

På institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs ett flertal olika forskningsområden.

Internationell och jämförande pedagogik

Forskning i internationell och jämförande pedagogik bedrivs vid avdelningen för Internationell och jämförande pedagogik, Institute of International Education, som är en del av Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

Institutionen för språkdidaktik

Språkdidaktik
Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Gemensamma nämnare för forskning inom ämnet är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning.

 

Specialpedagogiska institutionen

Forskningsområden i specialpedagogik

Specialpedagogiskt forskningsnätverk

På Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne/disciplin.