Idag publiceras antagningsbeskeden för de lärare som antagits till kurser inom Lärarlyftet och som behöver läsa in sin behörighet i något ämne. I flera kurser kan den som antagits få sina kunskaper och färdigheter validerade för att kunna tillgodoräkna sig delmoment. Det är Stockholms universitet som utifrån ett regeringsuppdrag har arbetat fram de stödfunktioner som lärosätena erbjuds använda i arbetet med valideringen.

– Möjligheten att kunna få moment tillgodoräknade ökar förutsättningarna för lärare att ta del av Lärarlyftets kurser eftersom de inte behöver lägga ner tid på studier för att tillägna sig kunskaper och färdigheter de redan behärskar. Det kan handla både om ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet, säger Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms universitet.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, har valideringsprojektet vid Stockholms universitet tagit fram ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, benämnt Valda. Syftet med stödet är att underlätta lärosätenas valideringsarbete och att bidra till att en så likvärdig validering som möjligt kan göras av lärarnas förkunskaper.

– Valda är utvecklat för att ge stöd till alla lärosäten som anordnar Lärarlyftskurser och jag hoppas att flertalet väljer att delta i systemsamarbetet, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. På sikt kan Valda bli intressant för samtliga universitet och högskolor. Med lite vidareutveckling kan systemet klara även annan validering.

 

Mer information om processtödet för validering.

(pressmeddelande)