Seminarier och föreläsningar som ges av Stockholms univeristet

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är med som utställare (monternummer A06:50) och håller seminarier med föredragshållare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för språkdidaktik samt Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik.

Måndag, den 26 oktober 2015

Kvaliteter i läxor – sambandet mellan läxor och formativ bedömning

Max Strandberg

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 09.00-09.50

Läxor eller inte läxor är en ointressant fråga. Frågan är vad som är bra läxa – en läxa som ger eleverna möjlighet att lära. På seminariet kommer att tas upp och diskuteras sambandet mellan läxor och formativ bedömning, läxor och likvärdigheten i undervisningen, olika kategorier av läxor samt läxor i So-ämnena.

Länk till seminariet, Max Strandberg

Se texten!

Kristina Danielsson och Staffan Selander

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 9.00–9.50

Texter blir allt viktigare i samhället och de spelar en allt större roll i skolans olika ämnen. Men det är också så att betydelsen av ”text” har ändrats de senaste decennierna. Att kunna läsa och hantera texter innefattar be­tydligt mer än den elementära läsfärdigheten att tyda bokstäver och ord. Man talar i dag om ett vidgat textbegrepp och om multimodala texter.

Länk till seminariet, Kristina Danielsson och Staffan Selander

Didaktik och miljöer på fritidshem, ur lärar- och barnperspektiv

Anneli Hippinen Ahlgren

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 10.00–10.50

Seminariet fokuserar på fritidshemmets verksamhet samt en diskussion kring artikuleringen av uppdraget som fritidspedagoger, lärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem innehar. Centrala delar som kommer att bearbetas under diskussionen är didaktik på fritidshemmet, miljöer för lärande och barns perspektiv på fritidshemmets verksamhet. 

Länk till seminariet, Anneli Hippinen Ahlgren

Intervju med Anneli Hippinen Ahlgren

Språket som redskap för lärande

Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 10.00–10.50

Elevers läsfärdighet och förmåga att föra resonemang i tal och skrift har stor betydelse för deras kunskapsutveckling – oavsett skolämne. Hur kan vi medvetandegöra eleverna om språkets betydelse för lärandet i skolan? Och hur ger vi dem användbara strategier som i förlängningen ger beredskap att möta de språkliga utmaningar som högre studier innebär?

Länk till seminariet, Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström

Didaktisk design med digitala resurser
Anna Åkerfeldt

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 11.00–11.50

Anna Åkerfeldt diskuterar i sin avhandling skolans användning av datorer och hur användningen delvis utmanar vår förståelse av om lärande och kunskap. I en av sina delstudier har hon på detaljnivå undersökt skrivprocessen under en provsituation i skolan där elever använder olika redskap för att skriva med. Hennes resultat visar att skrivprocessen ser olika ut beroende på vilka redskap eleverna får till sitt förfogande. Åkerfeldt kommer under föreläsningen presentera sin avhandling och visa på exempel på utmaningar i samband med användningen av digitala resurser i skolan.

Länk till seminariet, Anna Åkerfeldt

Hur gör prinsessor? Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan

Hedda Schönbäck och Magdalena Hulth

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 11.00–11.50

Föreläsningen tar upp förslag på utforskande normkritiskt arbete i förskolan. Med utgångspunkt i handledningsmaterialet ”Hur gör prinsessor” och Per Gustafssons bilderböcker om prinsar och prinsessor, varvas teori med konkreta exempel, samt enklare reflektionsövningar. 

Länk till seminariet, Hedda Schönbäck och Magdalena Hulth

Lekpraktiker på fritidshem

Eva Kane

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 12.00–12.50

De nya allmänna råden talar tydligt om lekens roll i fritidshemspraktiken. Detta seminarium ger dig möjlighet att fundera på relationen mellan synen på lek och praktiken på fritidshemmet. Vad är lek och hur kan man i skolan förstå lekandet? Vad kan det betyda att se leken som en resurs? Hur kan man förhålla sig till lekandet? Är några av de frågor som tas upp.

Länk till seminariet, Eva Kane

Wow, vilken resa! – Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap

Anna-Karin Nordin, Kerstin Pettersson och Maria Weiland

Måndag, den 26 oktober 2015, kl. 14.00–14.50

Det finns många sätt att utvecklas som lärare. Att delta i magisterutbildning i matematik- eller naturvetenskapsdidaktik är ett sätt och kan dessutom vara ett steg i lärarkarriären. I seminariet kommer berättelser presenteras från lärare om hur de genom magister/masterutbildning, licentiatstudier respektive skolutvecklingsprojekt utvecklats som matematik- och naturvetenskapslärare. En resa som beskrivs ur lärares perspektiv.

Länk till seminariet, Anna-Karin Nordin, Kerstin Pettersson och Maria Weiland

 

Tisdag, den 27 oktober 2015

Flipped Classroom - en möjlighet för kommunikativ språkundervisning?

Tore Nilsson

Tisdag, den 27 oktober 2015, kl. 10.30–11.20

Under ett antal år har Flipped Classroom, eller det omvända klassrummet, som det ibland kallas, varit ett flitigt omskrivet ämne på bloggar och i diskussionsfora. Handböcker har skrivits och Skolverket har länkar till ett antal artiklar om det här arbetssättet. Flipped Classroom verkar vara mest använt i de naturvetenskapliga ämnena, men det finns exempel på hur arbetssättet används i många andra skolämnen också. Den grundläggande tanken är att möjliggöra ett mer elevaktiverande arbetssätt, men behöver vi inspelningar för det? Vad är egentligen den pedagogiska nyheten och nyttan med Flipped Classroom? Finns det något vetenskapligt stöd för det här arbetssättet? I min presentation visar jag några exempel på hur Flipped Classroom kan användas i en kommunikativt inriktad språkundervisning och jag diskuterar också hur vi kan motivera arbetssättet genom att stödja oss på aktuell forskning om inlärning och motivation. Efter presentationen kommer det att finnas ca 15 minuter för diskussion. 

Länk till seminariet, Tore Nilsson

Sfi och individanpassad undervisning

Malin Dahlström

Tisdag, den 27 oktober 2015, kl. 11.00–11.50

Hur kan man arbeta med individanpassad undervisning inom Sfi? Innebär de nya reglerna som träder i kraft några förändringar?

Länk till seminariet, Malin Dahlström 

Att arbeta med Aktiv läskraft – vad innebär det?

Barbro Westlund

Tisdag, den 27 oktober 2015, kl. 12.30–13.20

Svenska elevers läsförståelse tillhör idag ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena. Men istället för att tala om svenska elevers allt svagare läsförståelse behöver vi tala om vad som konkret kan göras i undervisningen för att bryta den trenden. Nödvändiga broar behöver byggas mellan forskning och god klassrumspraktik. Aktiv läskraft innebär att läraren ger sina elever stöd att bli medvetna om kraften i sitt eget tänkande och hur den kan tillvaratas, så att de kan utvecklas till kreativa, kritiska och engagerade läsare, oavsett bakgrund eller förutsättningar för att lära. Aktiv läskraft innebär samtidigt att läraren själv ständigt utvecklas genom att aktivt och återkommande reflektera över sin undervisning. Vad kan jag göra ännu bättre så att alla elever når skolans mål? Fokuserad undervisning, engagerad lärandetid och klarlagda mål för läsförståelse lägger grunden till att både lärare och elever kan få makt över sin undervisning och sitt lärande. 

Länk till seminariet, Barbro Westlund

Det normativa lärandet: om protester och förhandlingar i klassrummet

Jonas von Reybekiel Trostek

Tisdag, den 27 oktober 2015, kl. 13.00–13.50

Jonas von Reybekiel Trostek har skrivit en avhandling i pedagogik om hur normer kommer till uttryck i individers lärprocesser. I empiriska studier undersöktes vad gymnasieelever gör då de skapar mening om vad genus är för någonting. Resultaten visar att eleverna i huvudsak förhåller sig till två olika normsystem i sina resonemang. Det ena bygger på idén om genus som socialt konstruerat och det andra på idén om genus som en biologisk eller psykologisk essens, oberoende av kultur och politik. I sina resonemang lyckas eleverna på ett kreativt sätt integrera delar av dessa normsystem med varandra och på så vis skapa egna förklaringar om vad genus är för någonting. Utifrån ett lärandeperspektiv blir dessa normsystem intressanta eftersom de beskriver de idéer och förhållningssätt som eleverna själva anser är giltiga. Därmed blir det också möjligt att förstå protester i undervisningen, inte som hinder i en logisk kedja av skoluppgifter som läraren förberett, utan som uttryck för just de frågor och problem som eleverna själva brottas med. Protesterna är därmed en inbjudan till dig som lärare att förhandla om vilka normer som ska äga giltighet i klassrummet.

Länk till seminariet, Jonas von Reybekiel Trostek

Uppföljning och utvärdering för förändring – pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Ingela Elfström

Tisdag, den 27 oktober 2015, kl. 14.00–14.50

Föreläsningen tar upp frågor som hur kan pedagogisk dokumentation bli verktyg för utveckling och förändring i ett vardagligt och systematiskt kvalitetsarbete och vilket stöd kan arbetslag behöva av förskolans ledning/förskolechefen för att komma vidare i ett arbete med pedagogisk dokumentation.

Länk till seminariet, Ingela Elfström

Annat av inresse

Exklusiv förhandsvisning av filmen

”He named me Malala”! Få människor symboliserar hopp och mod som Malala Yousafzai. Dokumentären ”He Named Me Malala” berättar hennes omvälvande och inspirerande historia om flickors rätt till undervisning. Du missar väl inte den exklusiva förhandsvisningen på Skolforum?

Linda Liukas brinner för programmering -

Det är lika viktigt som att kunna läsa och skriva tycker hon. På Skolforum tar hon dig med till Rubys värld och visar den digitala världens tänkande och begrepp.

Gå på spaningsvandringar! 

Ditte Karlsson och Isak Skogstad, ordförande för studentföreningarna hos Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund tar med dig på en runda med diskussioner kring trender i dagen skola. Stockholms stad bjuder in lärarstudenter att tillsammans med dem spana på skolan som framtidens arbetsplats. Boka plats när du registrerar dig för biljett.