Nyheter

Nyheter

 • Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare 2017-04-28 Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd i skolan.
 • PhD Defence: Corrado Matta, Thesis title: A Field of Veiled Continuities 2017-04-27 Corrado Matta will defend his academic dissertation in Education. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • PhD Defence: Mimmi Waermö, Thesis title: Dialectics of Negotiagency 2017-04-27 Mimmi Waermö will defend her academic dissertation in Didactics. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2017-04-27 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Att samverka i skolforskning 2017-04-27 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Starkt söktryck till universitetets lärarutbildningar 2017-04-26 Samtidigt som antalet sökande till landets lärarutbildningar har gått ned något ökar antalet sökande till grundlärarprogrammet mot fritidshem vid Stockholms universitet. Generellt är det fortfarande stor konkurrens om platserna till universitetets lärarutbildningar.
 • Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever 2017-04-25 Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän.
 • Deltagare inom ULV och Snabbspåret mötte arbetsgivare på Jobbtorg 2017-04-25 I början av april var det återigen dags för den tidigare succén Jobbtorg. Deltagare inom Utländska lärares vidareutbildning och Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare mötte representanter för arbetsmarknaden.
 • Avslutningshögtid för förskollärare & grundlärare i fritidshem 2017-04-25 Måndag den 12 juni är det avslutningshögtid för alla studenter som läste sista terminen våren 2017 inom Förskollärarprogrammet eller Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.
 • Disputation om kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla 2017-04-24
 • Skolkommissionen vill sprida effektiva arbetssätt 2017-04-21 Resurser till elevhälsan och undervisning i utsatta skolor och spridning av forskningsbaserade metoder kring särskilt stöd. Dessa är några av Skolkommissionens förslag som gynnar elever som har svårt att klara skolan, anser Mara Westling Allodi professor i Specialpedagogik vid Stockholms universitet.
 • Öppen tillgång – forskningens villkor och omvärldens realiteter 2017-04-21 Den 20 april diskuterar Sverker Holmgren hur strukturer för ökad delning av data och öppen tillgång till forskningsresultat kan byggas upp på forskningens villkor och med hänsyn taget till ekonomiska och politiska realiteter.
 • Skolkommissionen presenterar sina förslag 2017-04-21 Skolkommissionen har överlämnat sitt betänkande ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. Där föreslås bland annat en stärkt lärarutbildning.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2017-04-20 Besök bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Open science ur rektorsperspektiv 2017-04-20 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • Sista anmälningsdag till Fortbildning för förskolechefer hösten 2017 2017-04-20 Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7.5 hp - fortbildning för förskolechefer Se information kring anmälan nedan.
 • Förutsättningar saknas för språkutvecklande arbete i förskolan 2017-04-20 På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.
 • Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld 2017-04-20 Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik bjuder in till presentation och samtal om pedagogik i vår omvärld. Välkommen!
 • Lärarstudent gör VFU i Tokyo 2017-04-20 Karin Bohman går grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hösten 2017 kommer hon att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands, i Tokyo i Japan.
 • Fyra doktorandplatser att söka vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2017-04-19 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå. Två platser i ämnet barn- och ungdomsvetenskap med inriktningar: a) nyanlända och lärande b) segregation, trygghet och livschanser. Två platser är i ämnet förskoledidaktik med inriktning mot c) förskolans historia d) sociala relationer.
 • Samordningsgruppen för lärarutbildningar 2017-04-18 Här hittar du protokoll från Samordningsgruppen.
 • Vårbrev från vicerektor 2017-04-12 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander berättar om områdets aktuella frågor.
 • NC kommenterar Språkintro-granskningen 2017-04-10 NC välkomnar Skolinspektionens granskning av språkintroduktion på gymnasieskolan 2017 då rapporten på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga utvecklingsområden som varit kända under en längre period. Många av de utvecklingsbehov som Skolinspektionen pekar på kan bero på otydliga styrdokument och lärares reella förutsättningar att följa och tolka dessa.
 • Juridiska aspekter på Open science 2017-04-10 Jonas Holm föreläser om huvuddragen i nuvarande lagstiftning som har betydelse för forskningsdata, både nationellt och på europeisk nivå, samt de juridiska utmaningar framtidens akademi står inför.
 • Disputation i specialpedagogik om läsutveckling under mellan- och högstadiet 2017-04-10
 • Ny avhandling: Om nyanlända invandrares och tidigt anlända invandrares provresultat i matematik 2017-04-05 Jöran Petersson har undersökt förstaspråkare och andraspråkare svar på matematikprov i årskurs 9. Syftet har varit att dels undersöka om några områden i matematiken är särskilt svåra för andraspråkare och dels om skillnader i provresultat mellan nyanlända och tidigt anlända invandrare.
 • Juristen om den öppna vetenskapens juridiska dilemma 2017-04-05 "En av grundpelarna i öppen vetenskap, open science, är hur forskningsdata hanteras. Motståndet mot öppenheten är inte speciellt stort – men däremot sätter juridiken i vissa fall käppar i hjulet", skriver Anders Frick hos IIS Forum Öppna Data.
 • Begränsad åtkomst till "gamla" VFU-portföljen efter 25 april 2017-04-05 Från och med vårterminen 2017 lanserades den nya VFU-portföljen 2.0. För dig som använt den äldre versionen av portföljen under perioden HT2011- HT2016 kan från och med den 25 april endast logga in i verktyget om du befinner dig på något av Stockholm universitets campusområden.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar på ämnesdidaktik 2017-04-03 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning med särskilt fokus på ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag är den 2 maj.
 • Forskare och skolan - Monica Axelsson 2017-04-03 Hur kan man stötta barn och ungdomar som lär sig svenska som andraspråk på bästa sätt?
 • Kanadensiskt besök hos lärarutbildningarna 2017-03-31 Terri Doughty barnlitteraturforskare från Vancouver Island University, British Columbia, Kanada var på besök hos lärarutbildningarna på Stockholms universitet. Samverkan över institutionsgränserna inom lärarutbildningarna öppnar för nya forsknings- och utlandsstudievistelser inom lärarutbildningarna.
 • Nytt masterprogram i specialpedagogik; fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd 2017-03-31 Hösten 2017 startar ett nytt masterprogram i specialpedagogik, i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Detta program avser att ge en fördjupad kompetens inom specialpedagogik, och vänder sig till lärare, speciallärare, specialpedagoger, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter och socionomer.
 • ”Elever behöver få ta hjälp av sitt modersmål” 2017-03-31 Zeynep Ünsal forskarstuderande vid MND intervjuas i Dagens Nyheter.
 • Barbro Westlund prisas för banbrytande insatser för undervisning i läsförståelse 2017-03-31 Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, tilldelas Natur & Kulturs Ingvar Lundbergpris, som uppgår till 100 000 kronor.
 • Litteratur om att undervisa nyanlända 2017-03-30 De senaste åren har det publicerats ett antal olika böcker som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. I denna artikel tipsar vi om ett urval titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.
 • Magisterpromotion 2017-03-30 Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.
 • Disputation: The Role of Adult Literacy in Transforming the Lives of Women in Rural India 2017-03-28 Khaleda Gani Dutt disputerar i internationell och jämförande pedagogik den 4 april 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Disputation: Cultural transformation through HIV/AIDS prevention education in Zambia 2017-03-28 Ellen Carm disputerar i internationell och jämförande pedagogik den 31 mars 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Avslutning för ännu en grupp deltagare i Snabbspåret 2017-03-24 Nyligen avslutade 60 deltagare sin utbildning inom Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Licentiatseminarium i förskoledidaktik: Sara Folkman 2017-03-24 Torsdagen den 6 april 2017 försvarar Sara Folkman sin uppsats inom förskoledidaktik i sal 103, Frescati Hagväg 20A, Frescati hage.
 • Alarmerande låg andel behöriga sva-lärare 2017-03-23 Andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka och behörigheten i svenska som andraspråk är fortsatt oroväckande låg, visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) uppmanar regeringen och lärosätena att skyndsamt sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk och ger konkreta förslag på lämpliga fortbildningsinsatser.
 • Stadieindelad timplan införs i grundskolan 2017-03-23 Regeringen lägger ett förslag om att garantera eleverna viss undervisningstid i varje ämne i varje stadium. Som en följd av detta föreslås att benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen.
 • Satsningen på barn, migration och integration i full gång 2017-03-22 Universitetsstyrelsen beslutade i november 2016 att tilldela forskningsmedel om 15 miljoner kronor för den tvärvetenskapliga satsningen ”Barn, migration, och integration”. Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen är samordnare och förvaltare av satsningen.
 • Vivi-Ann Långvik, KRC, tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj 2017-03-22 Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed deras elever.
 • Instruktionsfilmer: Så söker du och hittar material 2017-03-22 Lär dig att hantera referenser, avgränsa sökningar, samt hitta kurslitteratur och vetenskapliga artiklar m.m.
 • Nå ut med din forskning – och mät resultatet 2017-03-21 Behöver du stöd med att öka synligheten av din eller institutionens forskning och vill få en överblick av spridningen, är verktyg som Grow Kudos och Altmetric Explorer for institutions (EFI) användbara digitala verktyg i ett initialt skede av detta arbete.
 • Se film från Öppet hus 2017-03-20 Den 15 mars bjöd Stockholms universitet in till Öppet hus. Möt några av besökarna och hör om deras upplevelse.
 • Nyfikna Öppet hus-besökare fick information och inspiration 2017-03-20 Solen lyste och vårvindarna blåste friskt när Stockholms universitet bjöd in till Öppet hus den 15 mars. Många gymnasieelever och andra besökare tog chansen att träffa studenter, lärare och studie- och karriärvägledare.
 • Så skiljer du fakta från bluff 2017-03-20 På Stockholms universitetsbibliotek kan universitetets studenter få tips och råd om att söka och värdera källor.
 • PISA och TIMSS ger en kluven bild av den svenska skolan 2017-03-17 I slutet av 2016 släpptes resultaten av senaste PISA- och TIMSS-mätningarna, som båda visade på en viss uppgång för den svenska skolan. Men vad betyder siffrorna och vad säger undersökningarna om tillståndet i den svenska skolan? Så här svarar professor Mara Westling Allodi (ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd och medlem i Skolkommissionen) på frågan om hur den svenska skolan ska förbättras.
 • Så skapas en idrottstalang 2017-03-16 Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara.
 • Sista anmälningsdag till Fortbildning för rektorer hösten 2017 2017-03-16 Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap, 7.5 hp. Se information kring anmälan nedan.
 • Mattias Odhner Larsson ser kompetensutveckling av personalen som en god investering 2017-03-16 Mattias Odhner Larsson är rektor för Mediagymnasiet i Stockholm. Han har goda erfarenheter av att personalen läser inom VAL – Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.
 • Utlysning av stipendium för lärarstudenter och studentkår/studentförening vid SU 2017-03-15 Stipendium ur Folkskoleseminariets Minnesfond.
 • Regeringssatsning på skolforskning 2017-03-14 Regeringen har beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom tillsätts en utredning som ska föreslå långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.
 • Nytt bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling 2017-03-13 Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.
 • Satsning på digitalisering av skolan 2017-03-09 Regeringen har beslutat att göra om läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan i syfte att öka digitaliseringen av skolan.
 • Vilka villkor behövs för att kvinnor ska kunna vara en del av samhällsförändringen i Egypten? 2017-03-08 Vilka förutsättningar behövs för att kvinnor i Egypten ska kunna vara en del i samhällsförändringen och vad motiverar kvinnor att motsätta sig de sociala, kulturella och politiska strukturerna, trots ofta höga personliga kostnader, är fokus i Christine Bendixens doktorsavhandling som hon försvarar den 10 mars.
 • Medel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningar 2017-03-07 Rektor beviljade i februari totalt cirka 4,8 miljoner kronor i medel för kvalitetsutveckling till 15 projekt. I denna omgång gick medlen till lärarutbildningar.
 • Data Management in the Life Sciences 2017-03-06 Föreläsning på engelska med Niclas Jareborg. Niclas will talk about ongoing efforts by national and European infrastructures that aim to facilitate proper data management and Open Access movement for Life Science research data.
 • Jeanette Clayton ser handledarrollen som ett berikande uppdrag 2017-03-06 Jeanette Clayton är en erfaren VFU-handledare och arbetar som lärare i engelska och franska på Viktor Rydbergs gymnasium. Hon kom själv till Sverige från England i vuxen ålder, och har undervisat i över tjugo år. Nu handleder hon deltagare inom Snabbspåret för nyanlända lärare, som är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Ylva Ståhle och Eva Eliasson har beviljats Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningen 2017-03-02 Tre projekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik har erhållit medel från utlysningen Rektors medel för kvalitetsutveckling med inriktning mot lärarutbildningarna.
 • Att bli ”svensk lärare” - en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning 2017-03-02 Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson har beviljats 1,2 miljoner från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) för forskningsprojektet: Att bli ”svensk lärare" – en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. - Vi tycker det ska bli intressant att studera mötet mellan det de har med sig i sin profession som lärare från sitt ursprungsland och den svenska lärarprofessionen. Vad händer i deras professionsutveckling under resan att bli svensk lärare?, berättar de.
 • NC kommenterar gymnasieutredningen 2017-02-28 Nu har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement. I inlägget finns även länk till vårt remissyttrande.
 • På god väg mot framtida övningsskolor 2017-02-28 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Christian Eidevald skriver debattartikel i SVD: "Förskolan måste få en rejäl översyn" 2017-02-27 I en debattartikel i Svenska Dagbladet, menar Christian Eidevald och Malmö högskolas Ingegerd Tallberg Broman att viktiga satsningar på förskolan har uteblivit. De manar politikerna till ökade ambitioner och insatser.
 • Nya forskningsmedel: ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen 2017-02-23 Elisabet Söderberg har beviljats 1.4 miljoner kronor för en studie om "ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen" från Torsten Söderbergs stiftelse. Grattis till det!
 • Disputation: The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice 2017-02-23 Ruhi Tyson disputerar i pedagogik den 6 mars 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40/ Ruhi Tyson will defend his doctoral thesis 6th March 2017, at 13.00 in Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/ The Phd-defence will be in English.
 • Ebook Central 2017-02-21 Nu behöver du skapa ett personligt Ebook Central konto för att kunna ladda ner, skriva ut eller kopiera titlar.
 • Att arbeta med rösten 2017-02-21 Lärarrummet i Gula villan gratis lunch och seminarier för lärarstudenter varje Torsdag.
 • NC kommenterar komvux-utredningen 2017-02-21 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar den utredning om kommunal vuxenutbildning som regeringen tillsatte den 20 februari 2017. Med tanke på den stora ökningen av flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning är det viktigt att frågan om kompetens hos lärare inom komvux och särvux ses över.
 • NC kommenterar "En flexiblare ämneslärarutbildning" 2017-02-19 I promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning Dnr U2016/04953/UH lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Bland annat föreslås att undervisningsämnet svenska som andraspråk ska få kombineras med valfritt annat ämne. Detta förslag menar vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kan riskera ökade brister i likvärdighet om man inte noga överväger att till innehåll och omfattning göra om lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska.
 • Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan 2017-02-15 Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner.
 • Nytt stipendium att söka för förskollärarstudenter 2017-02-14 Sollentuna kommun inför nu ett nytt stipendium som heter Årets förskollärarstudent. Stipendiet som är på 10 000 kr kan sökas av förskollärarstudenter som gjort sin verksamhetsförlagda utbildning i Sollentuna kommun och som väljer ett uppsatsämne som intressant för kommunen.
 • Läsa-skriva-räkna-garantin missar flerspråkiga elever 2017-02-13 Att fortsätta blunda för den stora bristen på kompetens gällande flerspråkiga elevers lärande innebär en tandlös garanti för denna elevgrupp, skriver Kristina Aldén och Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), i en debattartikel i Lärarnas tidning.
 • Lärarstudenter från Helsingfors hoppas på framtida utbyten 2017-02-13 Stockholms universitets lärarutbildningar har haft besök av en grupp svenskspråkiga lärarstudenter från Helsingfors. Syftet med besöket var att utveckla ett framtida lärar- och studentutbyte mellan universiteten.
 • Minna gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning i Bryssel 2017-02-10 Minna Billström, som går grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Institutionen för språkdidaktik, gjorde sin tredje VFU-period i Bryssel
 • Driver utvecklingsprojekt om mobilt lärande 2017-02-06 Tore Nilsson, lektor vid Institutionen för språkdidaktik, är en av 2017 års pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet. Han kommer att arbeta med att ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning.
 • Disputation: Skolövergång för nyanlända elever 2017-02-06 Jenny Nilsson Folke disputerar den 10 februari med avhandlingen "Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering".
 • Gunnar Starck-medaljen tilldelas Helena Danielsson Thorell, MND 2017-02-03 Hon får medaljen för att ha utmärkt sig genom framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.
 • Skrivgrupp på engelska hjälper studenter att hitta flödet 2017-02-02 Hur får man egentligen till en bra akademisk text på engelska? Ett sätt är att komma till Academic Writing Services skrivgrupper i Studenthuset.
 • Mötesplats barnkultur: Varför ska publiken komma? 2017-02-02 Rebecca Forsberg , regissör, dramatiker och konstnärlig ledare för RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society) är kvällens gäst. RATS Teater gör konstnärliga produktioner med avancerad teknik och ledande forskare från alla områden för att fördjupa dialogen kring brännande samhällsfrågor. RATS är sedan 2016 en forskningsscen vid Stockholms universitet. Med produktioner som Women in science och Antigone i Husby har teatern fått stort genomslag med hjälp av ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) som möter en ung publik. Publiken som de har mött har ställt helt nya krav på delaktighet och har förändrat var och hur mötet ska ske samt har vänt upp och ner på arbetsmetoderna.
 • Mötesplats barnkultur: Se på konst – varför då? 2017-02-02 Rebecka Walan, konstpedagog och intendent på Stockholms läns museum, berättar om konstsamtal och skapande med barn och ungdomar. Hur kan man främja barnens och elevernas lust att berätta och skapa och vad händer när en grupp elever tillsammans ser på ett konstverk?
 • Mötesplats barnkultur: Vad betyder slöjd för unga idag? 2017-02-02 Andreas Sohlberg, enhetschef på Slöjd Stockholm och länshemslöjds-konsulenterna Stina Scott och Elin Danielsson. Med exempel från Reenactment, Gerillaslöjd, Makerrörelsen och Cosplay berättar de om hur slöjden används som redskap för att skapa samhällsförändring och egna upplevelser för unga idag. Vi inbjuder till ett samtal om de olika uttrycksformer som slöjd och handens görande tar sig i olika delar av samhället.
 • Disputation: Talking talent: Narratives of youth sports selection 2017-02-02 Fredagen den 10 mars 2017 klockan 10.00 disputerar Magnus Kilger i DeGeer-salen, plan 2, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14.
 • Mötesplats barnkultur på Musikaliska 2017-02-01 Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Våren 2017 handlar det om slöjd, konst och varför publiken ska komma.
 • Hur låter den nya rikssvenskan om den hade tagits fram idag? 2017-02-01 Idag lanseras en ny rikssvenska - ett initiativ från Lernia i samarbete med språkforskaren Mikael Parkvall, från Stockholms universitet.
 • Disputation: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning 2017-01-31 Katarina Lagercrantz All disputerar i pedagogik den 10 februari 2017, kl. 10.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Ny avhandling: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning 2017-01-31 Katarina Lagercrantz All skriver i sin avhandling om vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux. Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? - Resultatet visar att utbildningen inte bara är en utbildning, utan i hög grad är ett delaktighetsprojekt. För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap.
 • Ny bok: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle 2017-01-31 Daniel Lövheim skriver om hur man under efterkrigstiden försökt lösa problematiken med att rekrytera fler ungdomar till naturvetenskap och teknik samtidigt som man velat värna idén om individens fria val. Krockar dessa idéer? - Å den ena sidan har det funnits ett akut problem som måste lösas med tanke på arbetsmarknad och välfärd, å den andra har man byggt upp ett samhälle som i högre grad än någonsin säger sig vilja respektera den enskildes fria vilja. Vad händer om individerna inte använder denna valfrihet till att välja de i samhällelig mening viktigaste utbildningarna?
 • Nationellt system för tillgängliggörande & långtidslagring av forskningsdata 2017-01-27 Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning.
 • Skriver du uppsats i vår? 2017-01-27 Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, skrivgrupper, uppsatskväll och handledning som hjälp för dig att komma igång och bli klar med din uppsats.
 • Att navigera på skolmarknaden 2017-01-26 Skolans plats och rykte. Det är faktorer som har stor betydelse för hur ungdomar och föräldrar använder det fria skolvalet. Och som riskerar att leda till både elevsortering och skilda framtidsmöjligheter. En ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap bekräftar bilden av en reform som slagit fel.
 • UKÄ: Studenter med höga gymnasiebetyg stannar kvar på utbildningen 2017-01-26 Studenternas förkunskaper påverkar i vilken grad de klarar av lärarutbildningen. En ny statistisk analys från UKÄ visar att av de studenter på ämneslärarutbildningen som kommit in på högst gymnasiebetyg väljer 85 procent att fortsätta efter första året.
 • Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2017-01-26 Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar vårens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.
 • Stor ökning av sökande till internationella masterprogram 2017-01-25 Antalet sökande till de internationella masterprogrammen vid Stockholms universitet blev 13 368 jämfört med 11 425 förra året, vilket är en ökning på 17 %. Av dessa är 6921 förstahandssökande.
 • Åsa Sundelin: Var tredje elev vill ha mer syv 2017-01-25 Åsa Sundelin, lektor, uttalar sig i Skolvärlden om en undersökning som visar att mer än var tredje elev inte tycker de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledningen. En rimlig lägstanivå bör införas, tycker hon, eller att studie- och yrkesvägledningen blir ett ämne med egen kursplan som i Finland.
 • "Läsexperten som vill tvinga fram stöd" 2017-01-25 Ulf Fredriksson hävdar att hans åtgärdsgaranti kan förbättra framtida Pisaresultat – men bara om likvärdigheten ökar.
 • Film om att göra VFU på Nya Zeeland 2017-01-24 Att göra VFU utomlands kan lärarstudenten Anna Furu varmt rekommendera. Hon har gjort två veckors VFU i Nya Zeeland vid två olika typer av skolor.
 • Call for papers senast 31 januari: Mötesplats Open Access 2017 2017-01-23 Mötesplats Open Access 2017 (MOA) öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. CFP förlängs till 31 januari.
 • Chatta direkt med biblioteket för snabba svar 2017-01-23 Från och med den 23 januari är du välkommen att kontakta oss via vår nya chatt och få snabb hjälp.
 • Professor i tvåspråkighet gästar Nya Zeeland 2017-01-20 Professor Monica Axelsson vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, har bjudits in som gästprofessor till University of Canterbury i Christchurch, Nya Zeeland.
 • Forskare redo att läsa till lärare 2017-01-19 25 förväntansfulla personer med forskarutbildning välkomnades den första dagen på vägen till ett nytt yrkesliv - som lärare i skolan.
 • Elias Schwieler och Niclas Rönnström är nya docenter i pedagogik 2017-01-17 Vi har fått två nya docenter i pedagogik: Elias Schwieler och Niclas Rönnström. Här berättar de om den senaste forskningen och vad som är på gång just nu.
 • Rektor och ministrar på plats för att fira färdiga deltagare inom Snabbspåret 2017-01-16 Det var med stor glädje som de första deltagarna i Snabbspåret för lärare firade att de avslutat utbildningen vid Stockholms universitet. På plats under avslutningsceremonin fanns förutom deltagarna också rektor och två inbjudna ministrar.
 • Förskoelakademien 2018 2017-01-16 Välkommen till en heldag med föreläsningar och seminarier kring forskning och utbildning inom förskola.
 • Nya lärarstudenter välkomnades 2017-01-13 Knappt fem hundra nya lärarstudenter fyllde Aula Magna på introduktionsdagen av universitetets största programutbildning.
 • International Café 1: Dance and other forms of aesthetical learning in preschools and schools 2017-01-12 During the first International Café for the spring semester 2017 you will meet Åsa Fagerlund who works as a dance developer. One of her tasks is to promote access for children and young people to many forms of creative arts and forms of expression.
 • Åsa Sundelin: Årets vägledare 2016! 2017-01-11 Åsa Sundelin har tilldelats priset årets vägledare av Sveriges Vägledarförening. Vägledarpriset syftar till att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning. Grattis!
 • Arrheniusbibliotekets verksamhet flyttar till Frescatibiblioteket 2017-01-10 Fredagen den 23 december stängdes Arrheniusbiblioteket på grund av en kommande ombyggnation. Bibliotekets samlingar flyttas till Frescatibiblioteket, där Arrheniusbibliotekets kursböcker redan finns tillgängliga.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2017-01-10 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Vårterminens program på Studie- och språkverkstaden 2017-01-04 I vår ger vi seminarier och föreläsningar i att skriva akademiskt, studiestrategier, att bli en bättre talare, svenska som andraspråk och att använda digitala verktyg som underlättar dina studier. Vi anordnar också skrivgrupper både för dig som skriver på svenska och engelska.
 • Drop-in 2016-12-29 Kom förbi Studie- och språkverkstaden för att få hjälp med korta frågor om akademiskt skrivande och studiestrategier, eller för att få information om våra seminarier och föreläsningar och om hur du bokar handledning.
 • SR: Somaliska flickor i Sverige om sin framtid 2016-12-22 I sin doktorsavhandling har forskaren Gunnel Mohme undersökt vilka framtidplaner och drömmar som finns i den här gruppen. Det handlar om höga utbildningsambitioner, men också om ett vuxenliv som inte självklart kommer att levas i Sverige. Reportage av Anders Ljungberg och Kenadid Mohamed.
 • Utställning om en varas livscykel 2016-12-21 Studenter på Grundlärarprogrammet 4-6 har inom ramen för den valbara kursen NO och teknik gruppvis arbetat med gestaltning av en varas livscykel. Målgrupp för livscykelanalysen är elever i årskurserna 4-6.
 • Flerspråkighet som resurs - Symposium 2015 2016-12-20 Vecka 50 kommer äntligen boken Flerspråkighet som resurs ut. Det är en bok skriven av presentatörer vid det välbesöka Symposium 2015 där de delar med sig av erfarenheter och forskning kring flerspråkiga elevers lärande. Precis som gjordes under symposiet tas här ett brett grepp på frågor om flerspråkighet och vi tror att det är en bok som kommer bli läst och uppskattad av många.
 • Samverkan för en stärkt lärarutbildning 2016-12-20 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Forskare och skolan - Rickard Jonsson 2016-12-19 Hur skapas rasistiska stereotyper? Det forskar Rickard Jonsson om vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Här kan du höra Rickard berätta om sin forskning.
 • Disputation: Att navigera på en lokal skolmarknad - valfrihetens geografi i tre urbana skolor 2016-12-19 Anna Ambrose disputerar i DeGeersalen, Geovetenskens hus med avhandlingen "Att navigera på en lokal skolmarknad - en studie av valfrihetens geografi i tre urbana skolor"
 • Ny Läslyftet-modul om grundläggande litteracitet för nyanlända 2016-12-18 Skolverket har publicerat en ny modul inom Läslyftet med fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning för nyanlända elever. Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild.
 • Nytt stödmaterial om alfabetisering 2016-12-18 Skolverkets stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.
 • Introduktion till VFU V, Förskollärarprogrammet inom ULV 2016-12-16 Den 12 maj är det Introduktion till VFU-kurs V för studenter och VFU-handledare som handleder studenter inom Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV).
 • Lärarstudenter på sommarjobb i Minnesota 2016-12-15 Concordia Language Villages är en organisation som jobbar med Immersion-språkprogram och med att bygga en global gemenskap. De finns i Minnesota i USA och "den svenska byn" heter Sjölunden. Sommaren 2016 åkte två lärarstudenter från Stockholms universitet dit för att sommarjobba.
 • Julbrev från vicerektor 2016-12-15 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander sammanfattar hösten och önskar en god jul till alla medarbetare.
 • Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.
 • VR-bidrag för forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2016-12-13 Vetenskapsrådet avser att finansiera minst fyra forskarskolor med inriktning mot område relevant för utbildning vid förskola, grundskola och gymnasium. Utlysningen öppnar den 1 mars 2017.
 • Mötesplats förskoleforskare 2016-12-13 Ett nationellt forum för debatt och utbyte förskoleforskare emellan. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid Stockholms universitet står som arrangör för mötesplatsen. Den första träffen i januari 2017 handlar om undervisning i förskolan.
 • Därför är multiplikation svårare än vi tror 2016-12-13 ”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever. Det leder till problem när de ska multiplicera tal i decimalform. En ny avhandling belyser elevers förståelse av det räknesätt som genomsyrar stora delar av matematiken.
 • Förskolan: Förskollärarstudenter gör digitala läromedel 2016-12-09 På Stockholms universitets förskollärarutbildning får studenterna lära sig göra egna digitala läromedel och värdera appar för barn. Universitetslektor Anna Åkerfeldt är intervjuad av tidningen Förskolan.
 • Liten minskning av antalet antagna till Stockholms universitet 2016-12-08 Den 8 december publiceras resultatet av det första urvalet inför vårterminen 2017. Till Stockholms universitet erbjuds 22 171 personer plats, vilket är en minskning med två procent jämfört med föregående vår.
 • Genusvetenskapliga forskningstidskrifter undersöker samtiden 2016-12-08 I Norden finns ett flertal forskningstidskrifter som för genusforskningen framåt. En sådan är forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, som fyller tio i år. I det senaste numret belyses bland annat hur maskulinitetsforskningen kan hjälpa oss att förstå Trumps framgångar. BUV:s Lucas Gottzén är huvudredaktör för tidskriften och menar att maskulinitetsforskningen kan berikas av att ha dialog med flera fält, bland annat genom att titta på kulturella skillnader och transmaskulinitet.
 • Susanne Kjällander i Förskolan: Brist på forskning om IT i skolan 2016-12-08 Digitala verktyg används allt mer i förskolan och ändringar är på gång i läroplanen. Men forskningen kring hur barns lärande påverkas är ytterst begränsad. Därför behövs en nyanserad diskussion om utvecklingen, tycker forskaren Susanne Kjällander i tidningen Förskolan, Lärarnas nyheter.
 • Universitetet nav i samverkan för en likvärdig skola 2016-12-07 Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.
 • Svenska elever bättre i PISA 2016-12-06 Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet.
 • Att göra förskolebarn delaktiga i och genom musik 2016-12-02 Musikverksamheten i förskolan kan vara så mycket mer än att sitta i ring och sjunga. Att erbjuda ett smörgåsbord av olika musikaktiviteter och att låta musiken ta tid är omständigheter som påverkar barns inflytande. Det visar en ny avhandling i ämnesdidaktik.
 • "Föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan" 2016-12-01 Carina Carlhed har deltagit i Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog 2016, som genomfördes i Örebro. Där presenterade hon och avrapporterade sitt forskningsprojekt som kommit fram till att, ”föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan”. Alla studier som finansierats inom ramen för Resultatdialog 2016 finns samlade i en rapport, med populärvetenskapliga sammanfattningar, som finns länkad här.
 • Pisa-undersökningen – Experter vid Stockholms universitet 2016-11-30 Den 6 december redovisas resultaten av PISA, världens största elevundersökning. Den undersöker 15-åriga elevers förmågor inom naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Flera forskare vid Stockholms universitet har medverkat till att ta fram studien och har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som bedömningsfrågor i de ämnen som ingår.
 • Elever bättre i matematik och naturvetenskap 2016-11-30 Den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap. Även gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat.
 • Nytt open access-avtal med Springer 2016-11-28 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.
 • Nu kan du läsa den forskningspolitiska propositionen 2016-11-28 "I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020".
 • Barnkultursymposium 2016 2016-11-25 "Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt förflutna" är årets tema. Vi belyser och diskuterar förhållandet mellan nu och då i barnkulturen.
 • De företräder lärarstudenterna 2016-11-25 Jessica Liander och Jannika Ojeda Meftah är studentkårens nya representanter för universitetets lärarstudenter. Vad vill de uppnå?
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Pedagogisk idétävling: Hur kan undervisning och lärande i din utbildning förbättras? 2016-11-24 Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten - god utvecklande litteratur och en möjlighet att bli en stjärna i projektledning. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande på universitetets utbildningar kan förbättras.
 • Möten mellan BVC och familjer i multikulturella kontexter 2016-11-24 Ett nytt forskningsprojekt startar 2017 som undersöker möten mellan barnhälsovårdspersonal, barn och föräldrar i olika mångkulturella områden. Frågeställningarna utgår ifrån vilka hinder som kan uppstå i kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare och vilka alternativa strategier som kan främja det förebyggande barnhälsovårdsarbetet. Projektet beviljas anslag inom det strategiska partnerskapet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet.
 • Diskussion om behovet av öppna data 2016-11-23 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Förskolan: Lätt att dra för snabba slutsatser 2016-11-21 I mötet mellan barnet och allt och alla som finns i förskolan sker så mycket mer än det vi lägger märke till vid första anblicken. Med sin forskning utifrån agentisk realistisk teori vill Emelie Westberg Bernemyr ge förskolepersonal verktyg att upptäcka detta.
 • Samordning är nyckeln för bästa förutsättningarna för öppen forskning i Sverige 2016-11-21 Efter besök på både VA-dagen och IFFIS-konferensen är det tydligt att flera aktörer inom forskningssverige står inför liknande utmaningar gällande forskningsinformation och administration.
 • Så lyfter de undervisning för nyanlända 2016-11-18 Digitala verktyg ger både lärare och elever nya möjligheter. Det menar Anna Kaya och Hülya Basaran, som fick Guldäpple-juryns särskilda pris för sin digitalt präglade undervisning av nyanlända elever. Skolvärlden har intervjuat de båda pristagarna.
 • Många är nyfikna och vill bli lärare 2016-11-18 Förutom att man kan vända sig med frågor till lärarstudenter och karriär- och studievägledare finns det möjlighet att gå på seminarium. Både det seminariet som heter Förskollärare – ett roligt jobb med bra arbetsmarknad och Möt framtiden – bli lärare är väl besökta.
 • Förslag för en flexiblare ämneslärarutbildning 2016-11-18 Utbildningsdepartementet skickar nu ut en promemoria med förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9 på remiss.
 • Så ökar lärarnas möjligheter till lärande med montessoripedagogik 2016-11-17 Montessorilärares möjligheter i arbetet beror på hur de ser på den utövade pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik.
 • Stöd till extremt prematurfödda barn 2016-11-15 Mara Westling Allodi har beviljats nya forskningsmedel på drygt 3 miljoner från utlysningen om samverkan mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Projektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.
 • Ny avhandling: Om vittnesmålets möjlighet att rätta det orätta 2016-11-14 ”Att undervisning med vittnesmål som vittnar om historiska sår ska kunna leda till ett jämlikare samhälle eller till att försöka rätta det orätta i historien finns som tanke inom ramen för forskning och samhället. Men fungerar det så? Vad finns det för pedagogiska möjligheter i vittnandet och i vittnesmålet?” Marie Hållander undersöker i sin avhandling hur vittnesmålet kan användas för att skapa förändring. Men hon visar också en paradox – vittnesmålet kan även bygga murar mellan människor.
 • Två skolledare - bra för hälsan och verksamheten 2016-11-14 Webbplatsen Sunt arbetsliv skriver om två skolledare på Hovsjöskolan i Södertälje som deltar i Marianne Döös studie om delat ledarskap. Mer tid frigörs för att rektorn ska kunna driva det pedagogiska arbetet på skolan i den här modellen. De tror att det också kan ha en positiv påverkan på lärarnas hälsa när rektorn kan vara pedagogisk ledare och har tid att delta i klassrummet, prata med lärarna och återkoppla. Sjukfrånvaron har gått ned.
 • Undervisa nyanlända lärare - för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen 2016-11-14 En kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.
 • Skolporten: Höga ambitioner hos somaliska flickor 2016-11-14 Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling. Gunnel Mohme är intervjuad i Skolporten 2016-11-07.
 • Workshop: Få hjälp formulera idé till pedagogisk idétävling 2016-11-10 Nu öppnar pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet. Vi frågar dig student om dina idéer om hur undervisning och lärande i din utbildning kan förbättras. Du som vill delta i tävlingen men är osäker på hur du ska formulera en idé bjuds här in till öppen workshop där du får stöd att skriva fram din idé.
 • Andrea gjorde en Minor Field Study i Ecuador 2016-11-10 Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Vårterminen 2015 gjorde hon sin Minor Field Study (MFS) i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.
 • Så arbetar vi nationellt och på universiteten med Open Science - Del av föreläsningsserie 2016-11-10 Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science.
 • "Få utbildningar är perfekta som de är" 2016-11-10 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • 120 nya platser till lärarutbildningarna nästa läsår 2016-11-10 Universitetet satsar på fler grundlärare när lärarutbildningarna byggs ut.
 • Hallå där... 2016-11-10 Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som utreder den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom universitetets lärarutbildningar.
 • Drömmen om en väg in i svensk skola möjlig genom Snabbspåret 2016-11-09 Tillsammans med flera vänner från sin forna hemstad i Syrien börjar Rana Zino som deltagare i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Problem med Urkund/Mondo oktober-november 2016 2016-11-08 Det har varit en del störningar i kopplingen mellan Mondo och textmatchningsverktyget Urkund. Dessa problem är nu åtgärdade men initialt kan vissa negativa effekter kvarstå.
 • Framtidens pedagog i staden 2016-11-07 Du som är lärarstudent är välkommen att lära känna arbetsgivare i Stockholms stad. Att jobba som lärare i Stockholms stads skolor innebär att du arbetar för en av Sveriges största arbetsgivare.
 • Ali Osman har beviljats forskningsmedel från Vetenskaprådet 2016-11-03 Ali Osman har beviljats 6.3 miljoner i forskningsmedel från Vetenskaprådet för en studie om "I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning". Carina Carlhed, Institutionen för pedagogik och didaktik, och Niclas Månsson, Mälardalens Högskola medverkar i projektet.
 • Lázaro Moreno Herrera är ny ledamot i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd 2016-11-03 Lázaro Moreno Herrera, professor, har utsetts att sitta med i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. Skolforskningsinstitutets uppdrag är att verka för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.
 • Bidragsbeslut i utbildningsvetenskap 2016 2016-11-03 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag om totalt 20 miljoner kronor.
 • Professor Per-Olof Wickman invald i Kungliga Vetenskapsakademien 2016-11-03 Professor Per-Olof Wickman vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har blivit invald i klass X för framstående förtjänst om vetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Bidragsbeslut i praktiknära skolforskning 2016 2016-11-02 Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd har fattat beslut om bidrag från institutets första utlysning inom praktiknära skolforskning. Inger Eriksson, professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, är en av dem som beviljas medel.
 • Hej alla lärarstudenter! 2016-11-02 I månadens nyhetsbrev vill vi passa på att slå ett extra slag för studentinflytande på universitetet!
 • Lyckat samarbete med IBM 2016-11-02 Ett gott exempel på hur vi på Korta vägen vid Stockholms universitet samverkar med näringslivet är vår relation till IBM. Genom kvalificerade praktikplatser och förmedlingen av aktuell branschinformation har vi verkligen lyckats! I förra veckan besökte vi tillsammans med en grupp deltagare IBM för ett mingel, vi lyckades även få till en kort intervju med Katarina Egnell som arbetar som Recruitment Partner på IBM.
 • Nationellt möte med Snabbspåret 2016-11-02 I oktober träffades representanter från de sex olika lärosäten som ansvarar för Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.
 • Magiskt att få göra praktik i USA 2016-11-01 Linda Kvist, student på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, fick chansen att göra sin verksamhetsförlagda utbildning i USA.
 • Lärare vill veta mer 2016-11-01 Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet hade en jämn ström av besökare i montern på Skolforum i Älvsjö. Under två dagar som Skolforum pågår är lärarutbildningarnas karriär- och studievägledare på plats för att svara på frågor.
 • Nu har Skolforum 2016 öppnat 2016-11-01 Skolforum pågår 30 oktober till 1 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Lovisa Sumpter MND uppmärksammas av TV i Uganda 2016-10-28 Lovisa Sumpter, docent vid MND är inbjuden som talar till 3d EAUMP CONFERENCE (eastern africa university mathematics programme) i Kampala, Uganda.
 • Hur kan policyn för tidiga insatser och särskilt stöd förbättras i det svenska utbildningssystemet? 2016-10-27 Reflektioner och diskussion från fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i olika utbildningssystem
 • Forskningsseminarium hösten 2016 2016-10-27 Våra forskningsseminarier i specialpedagogik är kostnadsfria och öppna i första hand för doktorander, forskare och lärare med intresse för specialpedagogisk forskning.
 • Nu kan du få sökhandledning varje vardag 2016-10-27 Från och med måndag, den 31 oktober, är du välkommen till vårt handledningsbord på Frescatibiblioteket och få individuell sökhandledning.
 • Forskare och förskolan - Cecilia Caiman 2016-10-27 Forskare Cecilia Caiman är engagerad i hållbar utveckling och lärande.
 • Utlysning av doktorandmedel från Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg 2016-10-26 Från och med våren 2017 utlyser CKVO medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag är 15 februari 2017.
 • Så lär sig nyanlända mest i skolan 2016-10-25 I en artikel i Sydsvenskan får vi möta elever och lärare i två skolor som har olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk intervjuas också. Hon får besvara frågan om vilken som är den idealiska situationen för en elev som kommer ny till en svensk skola.
 • Varför har pojkar sämre resultat i skolan? 2016-10-25 Ulf Fredriksson deltar i P1 morgon idag och pratar om varför pojkar presterar sämre än flickor i svenska grundskolor. Här kan du lyssna på inslaget.
 • Mötesplats Barnkultur: Danspiration – dansa för Inspiration, Information & Integration 2016-10-24 Carina Pérez berättar om den ideella föreningen Danspiration hon driver. Dans och coachsamtal används som metod för att få ungdomar att stärkas som individer, ge dem en positiv självbild och framtidstro och genom ökad kunskap en stabil värdegrund. Dansen används även som ett forum för integration för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Danspiration är verksamma på grundskolor och asylboenden och samarbetar med Kulturhuset i Stockholm.
 • Disputation: Möjligheter och begränsningar. Om lärares arbete med montessoripedagogik i praktiken 2016-10-24 Per Gynther disputerar i pedagogik den 21 oktober 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Disputation: Myter om gymnasieeleven. En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner 2016-10-24 Maria Terning disputerar i pedagogik den 20 oktober 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Marinering i språket lyfter eleverna 2016-10-21 Möten med andra som talar språket stärker elevernas motivation att lära sig moderna språk. Däremot spelar digitala verktyg en mindre roll för motivationen, enligt en ny avhandling. Erik Cardelús, universitetslektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, berättar för Lärarförbundets tidning Alfa om de slutsatser han drar av sin forskning.
 • På mångkulturell VFU i Bryssel 2016-10-21 Minna Billström, som går grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, gjorde sin tredje VFU-period i Bryssel. Hösten 2016 praktiserade hon på en Europaskola där många olika kulturer kommer samman.
 • Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval 2016-10-21 Att vilja bli konkurrenskraftig och lyckas väl på arbetsmarknaden. Så lyder myten om den ideala gymnasieeleven i de senaste decenniernas politiska texter. Denna föreställning styr hur gymnasieskolan utformas och vilka gymnasieprogram eleverna bör välja, visar en ny avhandling i pedagogik.
 • Ny publikation: Popular Adult and Labor Education Movement in Sweden - History, Content, Pedagogy 2016-10-20 Petros Gougoulakis har publicerat en artikel i tidskriften International Labor and Working-Class History (Cambridge University Press). Den handlar om den svenska arbetarbildningens pedagogiska gestaltning ur ett historiskt perspektiv. "Arbetarbildning användes som en politisk strategi för ett rättvist och jämlikt samhälle, genom ett flertal sammankopplade reformer, som byggde på kunskap och som stöddes av initierade och välinformerade medborgare".
 • Förskoleakademien 2016 2016-10-20 Välkommen till en heldag med öppna föreläsningar kring forskning och utbildning inom förskola fredagen den 21 oktober.
 • Stort intresse bland forskarutbildade att bli lärare 2016-10-19 Totalt 311 forskarutbildade har sökt den korta ämneslärarutbildningen som Stockholms universitet ger i samarbete med KTH. Universitetets övriga lärarutbildningar har något färre sökande jämfört med vårterminen 2016.
 • "Så lär sig nyanlända mest i skolan" 2016-10-17 Intressant artikel i Sydsvenskan som belyser många olika aspekter rörande undervisning av nyanlända elever. I reportaget får vi möta elever och lärare på två olika skolor i Skåne, skolor med olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Intervjuas gör även NCs medarbetare Anna Kaya.
 • Svensk-somaliska flickor utmanar synen på integration 2016-10-17 Höga utbildningsambitioner och karriärdrömmar utanför Sverige. Så utmanar flickor från muslimska familjer av somaliskt ursprung den vedertagna synen på etablering i det svenska samhället. Det visar ny forskning i barn- och ungdomsvetenskap.
 • Anne-Li Lindgren om komplex barnsyn i tidningen Förskolan 2016-10-13 Anne-Li Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola, uttalar sig i artikeln "Synen på barn mer komplex" i tidningen Förskolan.
 • Susanne Kjällander om att plattor inte är monster i tidningen Förskolan 2016-10-13 Universitetslektor Susanne Kjällander välkomnar Skolverkets nationella IT-strategi och funderar över varför många är så tveksamma till lärplattor i förskolan. Tidningen Förskolan.
 • Tre frågor till prorektor om IKT i lärarutbildningen 2016-10-13 I dag skriver tre professorer på DN-debatt om behovet av undervisning i informations- och kommunikationsteknik, IKT, i lärarutbildningen. Clas Hättestrand, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna, kommenterar.
 • INSTÄLLT! Mötesplats Barnkultur: Sommarjobb som arrangör – en väg till delaktighet 2016-10-13 Andreas Sohlberg, vid Slöjd Stockholm och en ung representant berättar om det sommararbete där unga under professionell ledning fick prova på att arbeta som arrangörer. Genom att utbilda, coacha och uppmuntra till att skapa sin egen verksamhet skapas bättre förutsättningar för ökad delaktighet och engagemang.
 • Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti 2016-10-12 Den 27 september överlämnade Ulf Fredriksson sin utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i media. Utredningens förslag är att "alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti".
 • Anna Kaya får pris för lärande för nyanlända 2016-10-11 Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.
 • Världspremiär för film om polarforskning 2016-10-10 Under Forskardagarna är det världspremiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.
 • Rekordstort intresse för Alumndagen 2016-10-07 Med Johan Rockström som huvudtalare och aktiviteter från flera institutioner blev det nytt deltagarrekord för 2016 års alumndag. Temat var "tillsammans för en hållbar värld".
 • Film om polarexpeditionen SWERUS till Arktis 2016-10-07 Under Forskardagarna är det premiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.
 • Anmälan till Rektorsprogrammet HT 2016 2016-10-07 Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.
 • Vägledning i att söka och värdera information 2016-10-06 Besök Sökverkstan i Frescatibiblioteket. Drop-in varje torsdag mellan 10:00 och 11:00.
 • Sektionen för uppdragssamordning flyttar till A-huset 2016-10-05 Sektionen för uppdragssamordning flyttade i början av oktober till Södra huset.
 • Utomhusdagar för F-3 studenter 2016-10-05
 • Open Science vid Stockholms universitet 2016-10-05 Hur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? Besök våra öppna föreläsningar!
 • Nihad Bunar i Lärarnas tidning: »Skolan klarar de nyanlända barnen« 2016-10-05 Betrakta inte nyanlända elever som avvikelser. De ska vara en del av den vanliga skolan, säger professor Nihad Bunar i Lärarnas tidning 2016-01-22.
 • Webbsändningar från Almedalsveckan 2016: Nihad Bunar 2016-10-05 Webbsändningar där Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkat under Almedalsveckan 2016.
 • Hej alla Lärarstudenter! 2016-10-05 Här är studentkårens nyhetsbrev till alla lärarstudenter.
 • Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? 2016-10-04 Juristerna Laurent Fournier och Jonas Holm förklarar i Open Access-bloggen.
 • Mindre Fältstudier i Sydafrika våren 2016 2016-10-04 Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram där du samlar material till ditt självständiga arbete på avancerad nivå i ett utvecklingsland. Att förbereda sig för resan är ett hårt men nödvändigt jobb. Kim Juhlin som går grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik delar här med sig av sina erfarenheter.
 • Lättare för forskare att bli lärare 2016-10-04 Nu är det möjligt för disputerade naturvetare och ingenjörer att söka till en kort variant av lärarutbildning för att bli ämneslärare i högstadiet och gymnasiet. Distansstudier och utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden underlättar studietiden.
 • Presentation av självständiga arbeten inom masterprogrammet 2016-10-04 Camilla Sjölander Nordin och Kent Nodemar presenterade sina självständiga arbeten, om 30 hp för masterexamen i Matematikämnets didaktik för intresserade på MND.
 • På utbytesstudier i Nya Zeeland våren 2016 2016-10-04 Natalie Jansson, som studerar till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, har Institutionen för språkdidaktik som hemvist. Våren 2016 åkte hon på en termins utbytesstudier i Nya Zeeland. I sin reseberättelse därifrån reflekterar hon bland annat över hur mycket hon utvecklat sina språkkunskaper i engelska.
 • Ida gjorde VFU i Singapore 2016-10-04 Ida Jia-Qi Zhang som läser på Grundlärarprogrammet 4-6 är den första lärarstudent på SU som har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore
 • Svajig bedömning av yrkeskunskaper 2016-10-03 Intervju med Pia Lindström i tidningen Gymnasiet om hennes studie av bedömning av yrkeskunskaper under APL, arbetsplatslärande, inom Vård- och omsorgsprogrammet.
 • Lärande sker hela tiden 2016-10-03 Marianne Döös intervjuas på Pedagog Stockholm om sin forskning kring lärande i arbetslivet. "Så fort du gör något så lär du dig samtidigt. Den kunskapen kan man använda sig av som chef för att fundera på hur det här lärandet kan riktas, vilka som behöver lära ihop och vad som behöver förändras för att det ska ske".
 • Utlysning av medel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna 2016-09-30 Som en del av rektors medel för kvalitetsutveckling utlyses 6 miljoner mot utvecklingsprojekt inom lärarutbildningarna vid universitetet.
 • Många nyanlända obehöriga till gymnasieskolan 2016-09-29 Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom i gruppen ”okänd bakgrund” där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Bara 3,6 procent av eleverna med okänd bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets betygsstatistik. I denna artikel kommenterar NC statistiken och lyfter fram ett antal olika utvecklingsområden, bl a problematiken kring betygsättning och utmaningarna för språkintroduktionsprogrammet.
 • Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? 2016-09-29 Marianne Döös och Lena Wilhelmson har tillsammans med Erik Berntson på Psykologiska institutionen fått 2,5 miljoner i forskningsanslag från AFA för en studie om Funktionellt delat ledarskap. Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation.
 • Ny bok: Om Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist 2016-09-29 Annica Ullman, utbildningshistoriker, docent, har kommit ut med en ny bok om Carl Jonas Love Almqvist, ”Icke ett teoretiskt luftslott – Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist”. Den ger en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan.
 • Ulf Fredriksson berättar om läsa-skriva-räkna-garantin 2016-09-28 "Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Ulf Fredriksson berättar om bakgrunden till utredningen, rekommendationerna och vad som händer nu.
 • Internationella lärarstudenter välkomnades 2016-09-28 Internationella utbytesstudenter vid Stockholms universitet hösten 2016 välkomnades i början av terminen till lärarutbildningen. De fick bland annat träffa sina faddrar och representanter från Studentkåren.
 • Att få fram talböcker i tid till kursstart är en utmaning 2016-09-28 Hjälp biblioteket att sprida ”Klart till kursstart – obligatorisk kurslitteratur som talbok” till dina kollegor som undervisar.
 • Friskolornas riksförbund besökte snabbspåret 2016-09-27 Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund, besökte Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Prorektor med fokus på kvalitet 2016-09-27 En inspirerande pedagog med en tydlig bild av lärarrollen. Clas Hättestrand, ny prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna, har prisats för sin undervisning och fokuserar nu på att säkra utbildningarnas kvalitet.
 • Så ska VFU bli ännu bättre 2016-09-27 Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Nu ska lärdomarna utredas. Syftet är att låta alla lärarstudenter ta del av de goda erfarenheterna.
 • Förväntningarna stora inför höstens uppstart av ULV 2016-09-27 Höstterminen 2016 är igång och fler än hundra personer har tackat Ja till att påbörja Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Wei Jia kompletterar sin kinesiska lärarexamen för att bli behörig lärare i Sverige.
 • Anna-Karin Nordin försvarade sin licentiatavhandling 2016-09-26 23 september försvarade Anna-Karin Nordin framgångsrikt sin licentiatavhandling.
 • Lärare och beslutsfattare från Sydkorea besöker institutionen 2016-09-26 Fredagen den 23 september genomförs ett studiebesök från Sydkoreas utbildningsdepartement och en grupp lärare som ska se hur vi arbetar med yrkeslärarutbildningen.
 • Eidevald i Sydsvenskan: Misstankar om övergrepp skrämmer bort män från förskolan 2016-09-26 Att uppmärksamma och försöka förhindra sexuella övergrepp i förskolan är det bästa sättet att få fler män att vilja arbeta där, tror forskaren och förskolläraren Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Sydsvenskan.
 • Höstbrev från vicerektor 2016-09-26 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och berättar vad som är på gång under hösten.
 • NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris 2016-09-25 Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.
 • Disputation: Somaliesvenska flickors konstruktion av barndom 2016-09-23 Fredagen den 14 oktober 2016 klockan 13 disputerar Gunnel Mohme med avhandlingen "Somali-Swedish girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces" i Nordenskiöldssalen, Geovetenskapens hus.
 • Mötesplats barnkultur: Barn och unga producerar – vad betyder det för dem, för oss och för världen? 2016-09-22 Vad betyder det för ungdomar när de får tillfälle att ge sina egna berättelser en digital form och berättelserna möter en publik? Vad har mediepedagogiskt arbete med barn och unga och pedagogen för påverkan inför vilka som sedan söker till konstnärlig högskola eller blir verksamma inom mediefältet? Erika Höghede berättar om ett konstnärligt utvecklingsarbete om mediehuset Fazingo.
 • Ingrid Engdahl P4: Om mer tid i förskolan 2016-09-22 Docent och förskollärare Ingrid Engdahl uttalar sig om mer tid i förskolan i P4 Stockholm.
 • Rekordmånga studenter antagna till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskap 2016-09-21 I år syns en rejäl ökning av nyantagna studenter till Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet.
 • Joakim Landahl deltar i Bokmässan i ett samtal med Gustav Fridolin 2016-09-21 Ett samtal mellan författaren Joakim Landahl, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria och Gustav Fridolin, utbildningsminister. Samtalet leds av Helena Reistad chefredaktör, Pedagogiska magasinet.
 • Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen 2016-09-21 Läsförståelse borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen. Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger läsforskaren Barbro Westlund i en intervju i Skolvärlden. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Ny publikation: Negotiating the Pedagogical Value of School and Work 2016-09-20 Åsa Broberg, Department of Education, Stockholm University, has published a chapter in History of Vocational Education and Training in Europe - Cases Concepts and Challenges (2016), Peter Lang. Title: "Negotiating the Pedagogical Value of School and Work - A Historical Perspective on Pedagogical Development in Swedish VET".
 • Filmade föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens om Barns rättigheter 2016-09-20 Se de filmade föreläsningarna från Rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. Utgångspunkt är Barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Några av konferensens teman var: Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och Barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.
 • Stockholm University Press firar Peer Review Week 2016-09-20 Mellan den 19 och 27 september är det "Peer Review Week". Det är ett globalt evenemang som uppmärksammar sakkunniggranskning och dess viktiga roll för att säkra kvalitén av forskningsresultat.
 • Christian Eidevald: Varför skriva in i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning? 2016-09-19 Vad är poängen med att skriva in i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning? Det undrar Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Tidningen Förskolan.
 • "Ångest för matte gör att du lär dig sämre" 2016-09-16 I hela Europa pågår forskning om hur matematikundervisningen ska kunna bli mer lustfylld för att ge bättre resultat. Just nu träffas de här forskarna på en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö.
 • Öppet seminarium: Språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn 2016-09-15 Välkommen till ett öppet forskningsseminarium med professor Monica Melby Lervåg, där hon presenterar och diskuterar ett spännande forskningsprojekt som handlar om språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn med Norska som andraspråk i förskolan.
 • Hur trygg är förskolan? 2016-09-15 Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar inom förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i den nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger?
 • 415 nya platser till universitetets lärarutbildningar 2016-09-14 Regeringen har presenterat fördelningen av den aviserade utbyggnaden av lärarutbildningarna. 750 av de totalt 3600 platserna hamnar i Stockholmsområdet, med majoriteten, 415 platser, vid Stockholms universitet.
 • Var är alla akademiska e-böcker på svenska? 2016-09-14 Det saknas både forum för att mötas och lösningar som gynnar både bibliotek och förlag. Vilka roller och vilket ansvar har bibliotek respektive förlag för att lösa dessa utmaningar? Besök vårt seminarium under Bokmässan i Göteborg!
 • Disputation: Skolad blick på blommor - Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning 2016-09-13 Camilla Gåfvels disputerar i didaktik den 21 september 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Besök från Sydkoreas utbildningsdepartement 2016-09-13 En delegation med lärare och beslutsfattare från Sydkoreas utbildningsdepartement besöker institutionen för att få information om yrkeslärarprogrammet och yrkesutbildning i Sverige.
 • Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-09-08 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Framtida samarbete diskuterades vid besök från Kap Verde 2016-09-08 Ett framtida samarbete mellan University of Cape Verde och Stockholms universitets lärarutbildningar har diskuterats vid ett besök av en delegation från Kap Verde.
 • Barns rätt till respekt 2016-09-07 Barnrättsdag eftermiddagen den 12 september med öppna föreläsningar till minne av barnläkaren Janusz Korczaks gärningar. Fri entré och ingen anmälan.
 • Bok: Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? 2016-09-05 Boken tar upp frågeställningar kring män i förskolan och sexuella övergrepp i förskolan, och är skriven av Christian Eidevald, Helena Bergström och Anna Westberg Broström vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Bok: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund 2016-09-05 Mie Josefson och Christian Eidevald medverkar med ett varsitt kapitel i "Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund" med Bim Riddersporre och Barbro Bruce som redaktörer.
 • Ingrid Engdahl intervjuad kring heltid på förskola för storasyskon 2016-09-05 Stockholms stads satsning på heltid i förskolan för äldre barn till föräldralediga har mött en våg av kritik. Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hävdar att många timmar kan vara bra – om personalbehovet möts upp.
 • Universitetet och staden samarbetar kring förskolekonferens 2016-09-02 Arbetar du inom kommunal- eller fristående förskola? Kom och inspireras av ledande forskare inom området, möt andra pedagoger, diskutera och bygga nätverk.
 • Nu har vi tillgång till Statista 2016-09-01 Statista innehåller mer än en miljon olika statistiska sammanställningar inom över 80 000 olika ämnen.
 • Disputation: Lärares ledarskap i mötet med ’alla’ barn 2016-08-31 I en ny avhandling i specialpedagogik beskriver och analyserar forskaren Maria Olsson innebörder av lärares ledarskap med grund i lärares erfarenheter från deras pedagogiska vardagspraktiker. I studien har en deltagarorienterad ansats använts, där nio lärare samt Maria Olsson har genomfört en forskningscirkel. Lärarna arbetade i olika skolformer; förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I cirkelsamtalen har lärarna rest frågor om sitt ledarskap i mötet med barnen i deras barngrupper.
 • Disputation i specialpedagogik om lärares ledarskap 2016-08-31
 • SU Open i golf avgjort på Lidingö GK 2016-08-31
 • Lärarstudenter till tusen! 2016-08-30 Strålande sol och medryckande tradjazz välkomnade de nya lärarstudenterna till universitetets största programutbildning.
 • Lucas Gottzén: Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet 2016-08-29 Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren/docent Lucas Gottzén vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Nya utsikter för färdiga studenter inom Utländska lärares vidareutbildning 2016-08-29 Nyligen firade studenter inom Utländska lärares vidareutbildning att de tar examen vid Stockholms universitet. De har skilda bakgrunder och har haft olika lång väg för att bli behöriga lärare genom den kompletterande utbildningen. Gemensam nämnare är att de med dubbla examen och ytterligare kulturella erfarenheter har mycket att bidra med i svensk skola.
 • "Allt från livet, döden, kärleken och hur gör maskar?" 2016-08-26 Ewa Asplund berättar om sitt arbete som förskollärare på förskolan Äventyret i Bagarmossen.
 • Geeta Verma, ny gästprofessor i naturvetenskapsämnenas didaktik 2016-08-26 Under läsåret 16/17 är Geeta Verma från University of Colorado Denver gästprofessor vid MND.
 • Introduktionsdag för nya lärarstudenter 2016-08-23 En gemensam introduktion hålls på förmiddagen för alla nya lärarstudenter i Aula Magna kl. 10.00-11.15. På eftermiddagen fortsätter introduktionen för respektive lärarprogram separat.
 • Vill du vara med och ta emot utbytesstudenter? 2016-08-19 Inför varje ny termin söker vi lärarstudenter som vill engagera sig genom att vara fadder, delta i välkomstfika eller arrangera aktiviteter. Du får nya perspektiv på dina studier och tränar dig i språk. Anmäl intresse till din hemvists internationella koordinator: international@buv.su.se / international@isd.su.se / international@mnd.su.se
 • Viktigt att student anmäler flytt till studieorten 2016-08-16 Universitet och högskolor slår snart åter upp sina portar. Den som flyttar till en ny stad för att studera ska göra flyttanmälan till Skatteverket. Risken är annars att studenten går miste om både förmåner och rättigheter. Det är enkelt att göra flyttanmälan direkt på skatteverket.se.
 • Beredning inom lärarutbildningarna 2016-08-16 Programråd ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor. Samordningsgruppen har beredning av samverkansberedningen och det vetenskapliga rådet.
 • Ny Lic-uppsats: Hur bedömer man bäst yrkeskunskaper? 2016-08-12 Pia Lindström har skrivit en lic-uppsats om bedömning av yrkeskunnande vid APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Här berättar hon om sina resultat i studien, vilka svårigheterna är och vad som kan göras bättre och hur. Läs en intervju med Pia Lindström.
 • Lucas Gottzén intervjuad i SR Studio Ett kring festivaler 2016-08-12 Lucas Gottzén, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pratar om unga, maskulinitet och våld i relation till sommarens debatt kring sexuellt våld på festivaler i Sveriges Radio P1 Studio Ett.
 • Försöksverksamhet för fler lärare utvärderas av UKÄ 2016-08-09 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får i uppdrag att utvärdera genomförande och resultat av kompletterande pedagogiska utbildningar för ämneslärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen.
 • Lärosäten ska utbilda forskare till lärare 2016-07-28 Regeringen har beslutat vilka universitet, däribland Stockholms universitet, som får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Forskare och förskolan - Susanne Kjällander 2016-07-06 Vad spelar de digitala läroplattorna för roll i dagens förskola?
 • Programråd för lärarutbildningarna 2016-07-05 Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen.
 • Så påverkas du av systembytet på biblioteket 27 juni – 4 juli 2016-07-04 Under denna vecka är det inte möjligt att låna, låna om eller köa på böcker. Fjärrlåne- och inköpsfunktionen är inte heller tillgänglig.
 • Förskolesummit 14-15 juni 2016-07-04 Förskolesummit äger rum 14-15 juni 2017. Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.
 • Stor brist på förskollärare och grundlärare i fritidshem 2016-07-01 Arbetsförmedlingen rapport "Var finns jobben?" visar att det kommer att råda stor brist på förskollärare och grundlärare i fritidshem både på fem och tio års sikt.
 • Delta i pilotprojekt för lagring av forskningsdata 2016-07-01 Vi utgår från forskarnas behov, utmaningar och specifika förutsättningar.
 • Beställningar av inköp och fjärrlån under sommaren 2016-07-01 Under ett par veckor i juli har vi låg bemanning. Hantering och återkoppling kring beställningsförslag kan ta någon dag extra i anspråk.
 • Stort intresse för utvecklad samverkan 2016-06-29 Lärarutbildningen är den största enskilda utbildningen vid universitetet. Skolan är den största externa organisationen som har behov av och har intresse för Stockholms universitet. Därav vikten av att ta reda på vilka behov och intressen som skolhuvudmännen faktiskt har.
 • Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande 2016-06-29 - Öppna dörrarna och släpp in dina kollegor, uppmanar oss Pär Larsson, i en ny bok om Kollektivt lärande i arbetslivet. Han forskar om organisationsutveckling med särskilt fokus på skolor. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete.
 • Initiativ inför kommande direktiv i forskningspropositionen 2016-06-27 - Vi vill stödja forskarna så att detta inte blir ett krav utan en möjlighet, säger Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek.
 • Open access och öppen forskning är en lärosätesfråga 2016-06-27 Vad behöver lärosätena göra för att främja open access-publicering och öppen forskning? Hur ska infrastruktur för forskningsdata byggas upp?
 • ”Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan” 2016-06-23 Det finns en stark medvetenhet om jämställdhet i förskolan. Samtidigt behöver män i förskolan vara ”rätt sorts män” för att uppfattas som önskvärda. Först när vi kommit till rätta med dessa strukturer kan vi hoppas på färre avhopp och att fler män söker sig till utbildningen. Det menar forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald.
 • Sommarbrev från vicerektor 2016-06-20 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och aktuella frågor inför sommarledigheten.
 • Översikt avseende programmering i förskola och grundskola 2016-06-20 Susanne Kjällander, Anna Åkerfeldt och Petra Petersen är lärare och forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. De tog nyligen fram en översikt om forskning och erfarenheter kring programmering i förskolan och grundskolan på uppdrag av Skolverket. Tyngdpunkten ligger på Sverige, men rapporten innehåller även internationella utblickar och perspektiv.
 • Magisterpromotion 23 oktober 2015 2016-06-15 I Aula Magna promoverades den 23 oktober rekordmånga, cirka 350, nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.
 • Snabbspår för nyanlända lärare 2016-06-15 För att nyanlända lärare och förskollärare snabbare ska kunna etablera sig lanserar regeringen och arbetsmarknadens parter ett snabbspår. Nationell samordnare för projektet blir Stockholms universitet.
 • VAL gav Helena förskollärarexamen och en ny trygghet i sin yrkesroll som förskollärare 2016-06-14 För att säkra sin yrkeskarriär valde Helena Gutenberg vidareutbildning av lärare, VAL, för att få en examen som förskollärare.
 • Ny bok: Förskolans århundrade 2016-06-14 Att lära känna förskolans historia – idéhistoriskt, politiskt, kulturellt, pedagogiskt och socialt – är betydelsefullt för utvecklingen av en professionell identitet. Boken ger en bild av den svenska förskolans institutionella framväxt, uppdrag, organisering och styrning. Universitetslektor Birgitta Hammarström Lewenhagen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet är författare.
 • Årets lärare utsedda 2016-06-09 Pedagogiska priset Årets lärare 2016 går till Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen, Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur och Johannes Wickbom, Juridiska institutionen.
 • Skolavslutning för prorektor 2016-06-09 Som prorektor har Hans Adolfsson varit övergripande ansvarig för universitetets lärarutbildningar. Nu byter han lärosäte och tar klivet från katedern till rektorsrummet.
 • Så ska lärarutbildningens kvalitet stärkas 2016-06-08 För att stärka arbetet med kvaliteten i lärarutbildningarna inrättas ett tiotal programråd, utifrån lärarprogram, inriktning eller ämnesområde.
 • Högre särskilt stipendium till professor Astrid Pettersson 2016-06-07 Professor Astrid Pettersson vid Stockholms universitet tilldelas tillsammans med Ulf P Lundgren vid Uppsala universitet samt Bengt Johansson vid Göteborgs universitet Lärarstiftelsens högre särskilda stipendium.
 • FoU-dagen - 2016 2016-06-07 Den 25 maj genomförde MND ”FoU-dagen” för åttonde året i följd. Dagen är en möjlighet att ta del av institutionens forskning och utbildningsområden.
 • Hallå där... 2016-06-07 Jessica Schedvin, som just avslutat sina studier till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk.
 • Inte för sent att anmäla sig till höstens kurser och program 2016-06-02 De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan den 15 juli. Ett par handledarutbildningar är sökbara redan nu.
 • Nu blir det enklare för dig att beställa böcker och tidskrifter 2016-06-02 Aldrig har det varit så enkelt att få tag i den där boken eller artikeln du saknar. I fredags lanserade vi ett nytt beställningsformulär där du fyller i den bok, artikel eller tidskrift som du saknar. Vi fixar resten.
 • Open Access på Stockholms universitet 2016-06-02 Stockholm University Press är ett universitetsdrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter open access med forskaren i fokus.
 • Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, Skolporten 2016-05-30 Ensamkommande barns berättelser ifrågasätts konsekvent i asylprocessen och i slutänden förefaller det som att budgeten går före ställningstagandet för barns rättigheter. Daniel Hedlund är intervjuad i Skolporten kring sin avhandling.
 • Naturvetenskapligt basår 2016-05-27 Åsö vuxengymnasium erbjuder naturvetenskapligt basår i samarbete med Stockholms universitet.
 • Kambodjas utbildningsminister på besök: Satsar på utbildning och att fler barn genomgår grundskolan 2016-05-26 Den 26 maj var en delegation från Kambodja, Sida och Skolinspektionen på besök vid institutionen. De var särskilt intresserade av lärarutbildningen, aktuella reformer och en internationell jämförelse mellan utbildningsmodeller. Utbildning är ett av den kambodjanska regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan.
 • Stockholms universitet och KTH får uppdrag att anordna lärarutbildning för forskare 2016-05-26 Regeringen har i dag beslutat att Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.
 • Projektet Letterbox Club 2016-05-26 The Letterbox Club startade som ett litet aktionsforskningsprojekt i England. Syftet var att stödja familjehemsplacerade (fosterhemsplacerade) barns matematikutveckling och läsförståelse.
 • Stipendium till förtjänt student 2016-05-25 I samband med magisterpromotionen delas ett stipendium och diplom ut till en "förtjänt student". Det går till Anna Wallgren som tidigare varit vice kårordförande.
 • Med språkkunskaper öppnas sinnet 2016-05-25 Varför väljer så många bort språkstudier? Det frågar sig Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2016-05-25 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Lär dig mer om Open Access 2016-05-25 Vi vill öka kännedomen om Open Access och detta kommer vi att göra under ett par veckor framöver via vår artikelserie ”Lär dig mer om Open Access”.
 • Behöver du hjälp med att hitta artiklar? 2016-05-25 Här hittar du en instruktionsvideo som visar dig hur du gör för att hitta en artikel utifrån referenslistan.
 • Föräldraskap med särskilda utmaningar – om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning 2016-05-25 Att få vara med och ta del av några föräldrars upplevelser och erfarenheter under en lång tid har varit mitt privilegium. Mellan åren 1996 och 2004 intervjuade jag 30 föräldrar om sina upplevelser av att bli förälder när barnet har en funktionedsättning. Det skedde i olika projekt och resulterade 2007 i en avhandling med titeln "Ett barn är oss fött". Ända sen dess har jag haft en önskan om att få intervjua föräldrarna på nytt, vilket blev verklighet 2012/2013. Då intervjuades 18 av dessa 30 föräldrar. Det betyder att intervjuerna skedde mellan 8 till 16 år senare.
 • Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access? 2016-05-20 Svenska forskare anställda vid statligt drivna universitet, har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.
 • Vad är Open Access? 2016-05-17 Open Access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.
 • Skolkommissionens delbetänkande "Samling för skolan" ur ett specialpedagogiskt perspektiv 2016-05-16 2015 års Skolkommissions delbetänkande föreslår nationella målsättningar och utvecklingsområden för att vända negativa trender i det svenska utbildningssystemet, till exempel i frågan om elevernas kunskapsutveckling, utbildningssystemets likvärdighet och läraryrkets attraktionskraft. En viktig idé i delbetänkande är att åstadkomma en samhällelig samling kring skolan som kan göra det möjligt att genomföra en långsiktig och varaktig utveckling - på flera fronter i utbildningssystemet.
 • Skolkommissionens förslag för en bättre skola 2016-05-16 Skolkommissionen har i dag överlämnat delbetänkandet ”Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet". Bland annat föreslås att tilldelningen av ekonomiska resurser till lärarutbildningarna ses över.
 • Stor satsning på barn, migration och integration 2016-05-16 Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • Nya insatser för fler specialpedagoger 2016-05-16 Inför hösten 2016 har 913 personer sökt speciallärarutbildningen, vida fler än jämfört med förra året. Det gör att regeringen väljer att skjuta till ytterligare medel och flera satsningar för utökad tillgång på specialpedagogik i skolan.
 • Välkommen till terminens fjärde Nyhetsbrev för lärarstudenter! 2016-05-16 Den blomstertid nu kommer! Visst känns det i luften att sommarlovet är på ingång? För många av oss innebär det snart examen...
 • Förlängda lån på böcker fram till 17 augusti 2016-05-16 Det innebär att om du lånar eller lånar om från och med den 15 maj får du garanterad lånetid fram till den 17 augusti i år.
 • BUV-alumner samlades i maj 2016-05-13 Över 80 personer var anmälda till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens alumnkväll den 12 maj 2016. De samlade alumnerna minglade med macka och kaffe under äppelblommorna och tog del av spännande föreläsningar och workshops om barn och unga.
 • Skolans lärarbehov ses över i återkommande prognoser 2016-05-12 Regeringen ger Skolverket i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet ta fram återkommande prognoser för över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare.
 • Bättre prognoser för att möta behovet av sva-lärare 2016-05-12 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar att Skolverket i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Vår förhoppning är att detta leder till ökad samverkan mellan olika lärosäten samt mellan lärosäten och kommuner för att råda bot på den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk.
 • Forskare och skolan - Geir Skeie 2016-05-11 Geir Skeie är intresserad av livssyn, värderingar och hur religionsundervisningen kan komma att påverka individen. Vilken är skolans roll?
 • Inspelningar från Mötesplats Open Access 2016-05-11 I slutet av maj arrangerade vi, i samarbete med Kungliga biblioteket, konferensen Mötesplats Open Access, i Aula Magna vid Stockholms universitet. Nu finns alla inspelningar tillgängliga.
 • Julia Gillard's Presentation on the Global Partnership for Education for All 2020 2016-05-10 On May 19, 2016, Julia Gillard visits Stockholm University to present and discuss the Global Partnership for Education for All 2020. She is also interested in discussing and learning to know more about teacher education and Stockholm University. Julia Gillard is Chairwoman of the Global Partnership for Education and the former Prime Minister of Australia as well as the former Minister for Education, Minister for Employment and Workplace Relations and Minister for Social Inclusion in Australia.
 • Humanvetenskapliga området satsar på barn, migration och integration 2016-05-10 Stockholms universitet planerar en satsning på 15 miljoner kronor för en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • Trippelpremiär för vandringsdramat EXIL 2016-05-02 Den 27 april är det trippel-premiär för ”EXIL – Fria poeter på flykt”. EXIL är ett vandringsdrama som låter dig möta exilpoeters texter om frihet, i mobilen genom fysiska platser i Kista, på Frescati och i Norrköping.
 • Hans Adolfsson ny rektor vid Umeå universitet 2016-04-28 Regeringen har i dag beslutat att anställa professor Hans Adolfsson som rektor vid Umeå universitet, från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2022.
 • Debattartikel: "Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige" 2016-04-28 Daniel Hedlund forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen skriver i debattartikel i Aftonbladet 27/4: Ensamkommande barn riskerar att inte bli förstådda av Migrationsverket.
 • Replik: ”Organisatoriska förändringar löser inte problemen” 2016-04-27 Organisatoriska förändringar löser inte problemet med den vetenskapliga förankringen i lärarutbildningen. Det skriver universitetets prorektor Hans Adolfsson i en replik i Dagens Nyheter.
 • Nihad Bunar i Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet 2016-04-27 Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar. Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet, avsnitt 31 år 2015.
 • Trettio år med lärarutbildning 2016-04-26 Han vurmar för delar av det sena åttiotalets lärarutbildning, vill se mer ämnesdjup och yrkesrelaterad vetenskap. Efter tre år som rektorsråd med operativt samordningsansvar för lärarutbildningarna är det snart dags för B-O Molander att knyta ihop säcken.
 • Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare igång vid universitetet 2016-04-25 På måndagen hälsades tjugo utländska lärare och förskollärare välkomna till snabbspåret, en utbildning som ska bidra till snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden.
 • "Ge nyanlända en bättre start i skolan" 2016-04-22 Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • UHR: Färre lärarutbildningar men lika många sökande 2016-04-22 Antalet lärarprogram minskar med tio procent, men söktrycket totalt till lärarutbildningar är oförändrat. Det visar Universitets- och högskolerådets statistik i samband med sista anmälningsdag.
 • Uppsatskväll 2 maj - Lär dig mer om referenshantering 2016-04-20 Välkommen till Studenthuset den 2 maj, mellan 16 - 20, för universitetets uppsats-kväll för studenter.
 • Hedersdoktorer 2016 2016-04-20 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Humanvetenskapliga området har i år sex hedersdoktorer.
 • Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet 2016-04-20 Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.
 • Fler väljer lärarutbildningar i matematik och naturvetenskap i första hand 2016-04-19 Till höstterminen 2016 har antalet förstahandssökande ökat både till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • UKÄ: Många hoppar av ämneslärarutbildningen första året 2016-04-19 Många studenter väljer att hoppa av den nya lärarutbildningen, visar en ny analys från UKÄ. Flest avhopp sker på ämneslärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6. Fler väljer att stanna kvar på inriktningar mot undervisning av yngre barn samt på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 • Stort intresse för att bli lärare – men något färre sökande 2016-04-18 Läraryrkets popularitet står sig sett till ansökningsstatistiken. Till den nya idrottsinriktningen för grundlärare i fritidshem konkurrerar sex förstahandssökande om varje plats.
 • Mångsidig makthavare i skolans värld 2016-04-18 Anna Kaya är en tung makthavare inom skolans värld, mycket tack vare flitig närvaro i sociala medier och som debattör. Men hon har flera roller – legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och SO, masterstudent i språkvetenskap och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).
 • Biblioteket har flera testperioder på olika databaser 2016-04-18 Just nu har vi flera testperioder på olika databaser inom tyska, ekonomisk utveckling, klimatförändringar, mänskliga rättigheter och flyktingfrågor m.m.
 • Samarbete ska skapa bättre undervisning för elever 2016-04-18 Hur kan ämneslärare göra språket i undervisningen mer tillgängligt för alla elever, även nyanlända? Det vill Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapliga ämnenas didaktik ta reda på och har därför startat ett samarbete.
 • Ny hedersdoktor i specialpedagogik 2016-04-15 Samuel L. Odom, Professor of Special Education vid School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) och Director of the Frank Porter Graham Child Development Institute (FPG). Samuel L. Odom är en framstående forskare inom specialpedagogik och inkluderande pedagogik. Han har forskat om barns utveckling, tidig intervention för barn med funktionsnedsättning, professionell kompetensutveckling och evidensbaserad pedagogik, särskilt om innovativa interventioner och strategier för barn med autism. Under sin akademiska bana har han varit författare och medförfattare till åtskilliga vetenskapliga publikationer.
 • Stockholms universitets hedersdoktorer 2016 2016-04-15 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur.
 • Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet 2016-04-15 Som ett led i strävan att utveckla och förnya fakultets- och institutionsövergripande samarbeten vid Stockholms universitet, startar Utbildningshistoriska seminariet våren 2016.
 • Forskare och skolan - Karim Hamza 2016-04-14 Forskare Karim Hamza utvecklar empiriskt grundade didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i sin dagliga verksamhet.
 • Vårbrev från vicerektor 2016-04-14 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar årets första månader och berättar om nya satsningar.
 • Två dagars finskt-svenskt erfarenhetsutbyte om övningsskolor 2016-04-14 I början av april besökte personal från det finska övningsskoleförbundet och dess rektorsförbund sina motsvarande kollegor vid Stockholms universitet. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring övningsskolor samt att jobba vidare med att utveckla lärarstudent- och personalutbyten länderna emellan gällande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.
 • Missade du årets upplaga av Specialpedagogikens dag? 2016-04-13 Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Temat för årets upplaga var "Nyanlända", då vi bjudit in föreläsare från Nya Zeeland, USA och flera svenska lärosäten, samt representanter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Länsstyrelsen. Evenemanget spelades in av UR och kan ses via www.urplay.se och www.urskola.se (Sök på programtitel eller medverkande)
 • Nytt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 2016-04-13 Hösten 2016 startar en ny utbildning! Programmet ger dig en tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning, med möjligheter till egen profilering och fältarbete genom valbara kurser. Exempel på profileringar är bland annat "Barn och ungdomar i en globaliserad värld", "Fritidspedagogik" eller "Barn och unga i utsatta livssituationer". Du har också möjlighet att läsa vissa delar av programmet utomlands.
 • Ny bok: Pedagogisk miljö i tanke och handling 2016-04-13 Pedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor. Konkreta exempel – med koppling till teori och läroplan – illustreras med ett stort antal bilder. Christian Eidevald, Karin Hultman, Lovisa Gustafsson och Agneta Wallander från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet medverkar i antologin Linda Lindér är redaktör för.
 • Skolverket: Stor brist på utbildad personal i förskolan 2016-04-12 Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.
 • International Café about the United Nations Sustainable Development Goals 2016-04-08 At the second International Café exchange students and local students at the Teacher Education Departments were introduced to the new United Nations Sustainable Development Goals. We also got the chance to put our knowledge about global issues to the test using quizzies from Professor Roslings Gap minder project. At the end of the seminar the students got to do a lesson plan for future pupils.
 • Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen? Lucas Gottzén i SR P1 2016-04-08 I Sveriges radio P1:s program "Kropp och själ" med temat våldsamt beteende och vad som får en människa att slå en annan människa, medverkar Lucas Gottzén, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten 2016-04-08 Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2016-04-08 Sedan senaste nyhetsbrevet har vi haft fullt upp, det är nästan svårt att veta var vi ska börja. Mycket har till exempel hänt på studentinflytandefronten.
 • NC kommenterar rapporten om språkintroduktion 2016-04-07 Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) rapporten och poängterar att det är dags för regering, lärosäten och huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att höja utbildningens kvalitet och säkerställa lärarnas kompetens.
 • Mångsidig makthavare i skolans värld 2016-04-05 Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är en av de tyngsta makthavarna inom skolans värld, mycket tack vare flitig närvaro i sociala medier och som debattör. Anna Kaya intervjuas i Stockholms universitets personaltidning Universitetsnytt, nr 2 2016.
 • Open Space Session på Mötesplats Open Access 2016 2016-04-05 Utöver en mängd intressanta föredrag och talare på årets MOA har vi en forskarpanel om open access-publicering med forskar- och redaktörsperspektiv samt en spännande Open Space Session med hela femton presentationer.
 • Forskare och skolan - Iben Christiansen 2016-04-05 Iben Christiansen, docent, arbetar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet med ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.
 • Sista chansen att anmäla sig till Mötesplats Open Access 2016-04-04 Mötesplats Open Access (MOA) är en årlig och nationell konferens som samlar deltagare med fokus på hur vi gemensamt ska arbeta framåt med att öka spridning och tillgänglighet av forskningsresultat.
 • Om Open Access inom konstområdet 2016-04-04 - Inom akademin delar man ofta upp forskning och publiceringar i olika delar för att skapa fler poäng inom bibliometri och om man skulle göra så konstområdet skulle hela systemet förlora sin trovärdighet, säger Johan Öberg (Forskningsrådgivare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet).
 • Förskoleartikel utsedd som banbrytande inom miljö och hållbarhet 2016-04-01 Artikeln "Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project" av docent Ingrid Engdahl är utsedd av Springer inom kampanjen "Change the World, One Article at a Time" där de samlat de mest banbrytande artiklarna publicerade under 2015.
 • En spännande VFU-månad på Teneriffa 2016-04-01 Anna Karlsson, student på grundlärarprogrammet, flyttade som liten runt mellan olika länder och tänkte alltid att hon skulle vilja bli lärare och jobba utomlands. Hon gjorde sin tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på kanarieön Teneriffa och rekommenderar nu alla som har möjlighet och intresse att göra sin praktik i en svensk utlandsskola.
 • Pris till internationellt samarbete 2016-04-01 Samarbetet Inspire Alliance mellan University of Illinois at Urbana-Champaign och universitet i Stockholm vinner 2016 års Andrew Heiskell award for International Partnerships.
 • Nytt nationellt system för kunskapsbedömning i skolan 2016-04-01 Utredningen om nationella prov föreslår ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik, kommenterar utredningen.
 • Forskande lärare kan vända utvecklingen 2016-03-31 Forskarskolan De främmande språkens didaktik, FRAM, är slut. Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, uppmanar i en artikel i Alfa, Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk: Ta vara på de forskande lärarna!
 • Hur skapa incitament för att öka synlighet och spridning av forskning? 2016-03-31 - Vår presentation fokuserar inte bara på Open Access-frågan utan också mer generellt kring hur man kan skapa breda incitament på ett universitet för att öka synligheten och spridningen av forskning, säger Hanna Voog.
 • Uppdragsutbildning: Migranters inkludering i utbildningen och övergångar till arbetslivet 2016-03-30 Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare från grund-, gymnasium och vuxenutbildning som arbetar med nyanlända var på kurs hos oss den 15-16 mars. Det är en av de uppdragsutbildningar som genomförs på Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • ”Praktik måste få vara praktik” 2016-03-30 17 studentkårer protesterar mot den nya flergradiga betygsskalan i lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. I en skrivelse till Utbildningsdepartementet kräver de att tvånget på flergradig betygsskala tas bort.
 • Centralt lärarstudentråd inrättat 2016-03-30 Representanter från de olika studentråden vid lärarutbildningarna har bildat ett centralt lärarstudentråd, CLR.
 • Att tillgängliggöra forskningsdata 2016-03-30 - Även om det är hett att prata om forskningsdata är det mycket som ska falla på plats innan forskare tillgängliggör sina data i stor skala, säger Monica Lassi från Lunds universitet.
 • Hur når vetenskap den stora allmänheten? 2016-03-29 - Vårt föredrag handlar om att visa upp den fulla räckvidden som Open Access kan skapa när det handlar om att nå den stora allmänheten. Detta vill vi diskutera med avstamp i hur Open Access används på Wikipedia av Wikipedias skribenter, berättar Sara Mörtsell.
 • Särskild KPU för personer med forskarexamen 2016-03-23 Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen inför en kommande satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå.
 • Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj 2016-03-23 I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.
 • Femton ämnen rankas inom topp hundra 2016-03-21 Stockholms universitet har femton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2016.
 • Astrid Söderbergh Widding – ”Ge open access och öppen forskning den uppmärksamhet den förtjänar” 2016-03-18 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är en av flera framträdande personer när det gäller arbetet med open access i Sverige. Nu lyfts hon fram hos SPARC Europe som en Open Access Champion.
 • Öppet hus inspirerade besökarna till studier 2016-03-18 Många nyfikna presumtiva studenter strömmade till Öppet hus vid Stockholms universitet den 16 mars. Lärare, studievägledare och studenter svarade på frågor och under dagen bjöds det på en stor mängd prova på-föreläsningar.
 • Hur vill du möblera din studieplats på biblioteket? 2016-03-16 Du kanske undrar varför det är tomt på entréplan utanför Bergdahlrummet på biblioteket? Det beror på att vi nyligen frigjort yta för fler studie- och läsplatser för våra besökare.
 • Antalet sökande till sommarkurserna minskar 2016-03-16 Den 15 mars var sista dag att i tid göra en anmälan till sommarterminen vid Stockholms universitet. Totalt har 13 623 individer sökt till kurserna sommarterminen 2016, vilket är en minskning med 26 % jämfört med sommarterminen 2015 då 16 255 individer sökte.
 • Dessa insatser behövs för nyanlända elever 2016-03-15 En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten. I denna artikel föreslår Nationellt centrum för svenska som andraspråk ett antal tänkbara insatser för att förbättra utbildningen för nyanlända elever så fler elever når ökade resultat och gymnasiebehörighet.
 • Låg andel behöriga lärare i svenska som andraspråk 2016-03-15 Även om andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer är behörigheten i svenska som andraspråk fortsatt oroväckande låg. Nationellt centrum för svenska som andraspråk uppmanar regeringen och lärosätena att sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk.
 • Invandringen påverkar skolresultaten 2016-03-14 En ökad andel elever med utländsk bakgrund kan förklara resultatförsämringen i Pisa-undersökningen. Även den försämrade gymnasiebehörigheten beror på att fler elever har invandrat efter skolstart. Det konstaterar Skolverket i en ny rapport.
 • Var femte lärare i skolan är obehörig 2016-03-14 Bristen på behöriga lärare är stor i flera skolämnen och skolformer. Men behörighetsläget har förbättrats, visar ny statistik från Skolverket.
 • Utlysning av utbytesplatser till NTU, Singapore läsåret 2016/17 2016-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed tolv terminsplatser till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, läsåret 2016/17. Ta chansen att studera i Singapore, uppleva Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska!
 • Ny lista över publikationer om Högre utbildning 2016-03-09 Tematisk sammanställning av publikationer om högre utbildning (2010-) publicerade av forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Upphovsrätten, biblioteken och EU-parlamentet – Vad händer i Bryssel? 2016-03-09 - Vi har bara skrapat ytan på de möjligheter som digitalt tillgänglig information kan erbjuda forskarvärlden. Det ställer dock lagstiftningen, som tillkommit tryckpressens tid och kontext, inför stora utmaningar, skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet.
 • Förbättrad sökfunktion i digital utbildningskatalog 2016-03-08 Den 8 mars får den digitala utbildningskatalogen SISU en förbättrad sökfunktion och ett nytt utseende. I samband med detta får katalogen även nya webbadresser.
 • Hur stöttar vi forskare och studenter? 2016-03-07 På Stockholms universitetsbibliotek har vi nyligen startat ett projekt med syfte att lära oss hur biblioteket på ett mer integrerat sätt får en naturlig roll i studenters och forskares arbetsvardag. Vårt mål är du ska få en bättre upplevelse och ökad nytta av bibliotekets tjänster.
 • Lärarutbyte vid National Institute of Education i Singapore 2016-03-04
 • På gång på Vetenskapsrådet 2016-03-03 - De frågor vi tar upp berör forskarsamhället i stort, forskarna själva, universitetsbibliotek men även förlag och tidskrifter, skriver Lisbeth Söderqvist och Jonas Gurell inför Mötesplats Open Access 2016.
 • Öppna, slutna och dolda data: Erfarenheter från en forskares horisont 2016-03-03 "- Vi behöver värdesätta och belöna öppna data, så att forskningen närmar sig det kumulativa kunskapsbygge som den borde vara, säger Gustav Nilsonne (forskare inom neurovetenskap vid Stockholms universitet och Karolinska institutet)".
 • Produktiva frågor – podd med Cecilia Caiman 2016-03-02
 • Så används surfplattan i förskolan 2016-03-01 Med surfplattor i förskolan utvecklas barnens muntliga kommunikation. Till skillnad från i hemmet blir barnen producenter snarare än konsumenter. Men läsandet och skrivandet fortgår med papper och penna. Det visar Susanne Kjällanders forskningsprojekt.
 • Sweden’s asylum process for unaccompanied Children 2016-02-29 22 participants from more than 15 countries joined the first International Café to listen to the presentation by Nasim Ahmadzadeh; case officer at the asylum investigation unit for unaccompanied asylum seeking children from the Swedish Migration Agency.
 • Idrott och hälsa - nytt ämne för fritidshemslärare 2016-02-26 Stockholms universitet breddar intaget för de som vill utbilda sig till grundlärare i fritidshem. Idrott och hälsa blir nu ett valbart ämne, vid sidan om musik och bild.
 • Nedmontering av bokhyllor på entréplan på biblioteket 2016-02-25 Idag påbörjar vi nedmontering av de bokhyllor som står tomma på entréplan vid Bergdahlrummet.
 • Forskare ska lockas bli ämneslärare och lektorer 2016-02-25 Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss inför en kommande satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå.
 • Har du problem att ansluta till eduroam idag? 2016-02-25 Idag den 1 mars har certifikatet för det trådlösa nätet eduroam bytts. Detta gör att du måste ändra inställningar i alla dina enheter för att kunna fortsätta att använda eduroam.
 • "Oklara villkor riskerar stjälpa speciallärarlyftet" 2016-02-24 Regeringens intention att stärka skolan med fler speciallärare välkomnas av studierektor Diana Berthén. Men dåliga villkor för studerande lärare riskerar att resultatet uteblir.
 • Vill du bli lärarvikarie eller läxhjälpare? 2016-02-23
 • Ny webbsida för utbildningstolkning 2016-02-23 De två tidigare enheterna för utbildningstolkning har gått samman och bildat Sektionen för utbildningstolkning. Informationen på webben har därför flyttats till en ny webbsida.
 • Vart tog kraven vägen? 2016-02-23 Krönika av rektorsrådet för lärarutbildningarna, B-O Molander.
 • Ny professor till MND 2016-02-19 Paola Valero har nyligen tillträtt som professor i matematikämnets didaktik på MND.
 • Lärarbesök på Illinois Institute of Technology, Mathematics & Science Education i Chicago 2016-02-19 28 september – 9 oktober 2015 besökt Lotta Billing och Karin Landtblom, båda lärarutbildare vid MND, Illinois Institute of Technology (IIT) Mathematics and science education (MSED) i Chicago. Syftet med resan var att undersöka möjligheten för studenter från MND att göra utbyten med universitet utomlands, i det här fallet MSED, IIT.
 • Bibliotekets forskarstöd & publiceringsstöd 2016-02-19 Känner du till bibliotekets tjänster och stödfunktioner för dig som forskar vid Stockholms universitet? Vi erbjuder både avhandlings- och publiceringsstöd samt ger dig personlig rådgivning.
 • Därför gör surfplattorna succé i förskolorna 2016-02-19 Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning inom forskningsprojekt Plattan i mattan. "I förskolan blir barnen en producent istället för en konsument", säger forskaren Susanne Kjällander. Computer Sweden 2016-02-18.
 • Disputation: Specialpedagogik och barns tidiga skolår 2016-02-19
 • EU-dag vid Stockholms universitet 2016-02-19 Nu ger sig EU-kommissionen ut på Sverigeturné och besöker fyra universitet runt om i Sverige. Första stopp är Stockholms universitet den 7 mars.
 • Specialpedagogik och barns tidiga skolår 2016-02-18 I en ny avhandling i specialpedagogik beskriver doktoranden Johanna Lundqvist ett femtiotal barns utbildningsvägar från förskola till klass ett. Fokus är insatser för barn i behov av anpassningar och särskilt stöd, användningen av inkluderande undervisning, övergångar mellan tidiga skolår och barns upplevelser av tidiga skolår. Ett annat fokus i avhandlingen är hur barns upplevelser av tidiga skolår kan insamlas och analyseras.
 • Störningar på bibliotekets nät och system torsdagen den 18 februari 2016-02-17 På torsdag kommer det att bli störningar i bibliotekets nät och system på grund av planerat underhåll.
 • Enormt givande att göra fältstudier i Kina 2016-02-16 Mikael Audell, som studerar till ämneslärare vid Institutionen för språkdidaktik, var hösten 2015 Minor Field Study-stipendiat i Kina. Läs hans berättelse om att göra fältstudier i ett land där språkbarriär och kulturella skillnader lätt kan orsaka missförstånd.
 • Fantastiskt lärorikt med VFU i London 2016-02-16 Höstterminen 2015 gjorde grundlärarstudenterna Gashawa och Karin sin VFU II vid Svenska skolan i London. Här berättar de om sina upplevelser och ger praktiska tips till dig som är intresserad av att göra din verksamhetsförlagda utbildning i London.
 • Om du inte möter din livs kärlek på biblioteket kan du garanterat hitta en vän 2016-02-16 På söndag är det alla hjärtans dag och enligt rapporteringen från vårterminens välkomstdag för nya studenter vid universitetet, kan du möta din livs kärlek på vårt universitetsbibliotek.
 • Driftavbrott ProQuest databaser 14 februari 2016-02-12 ProQuest stänger för systemunderhåll mellan 4 och 10 på förmiddagen den 14 februari.
 • Låt leken spela större roll - Skolportens favoritavhandling 2016-02-12 Medvetenhet om olika lekpraktiker och mod att utmana dessa. Så kan personal på fritidshemmen utveckla sin förmåga att främja lek, konstaterar Eva Kane i sin avhandling. Skolportens lärarpanel har utsett Eva Kanes avhandling som den mest läsvärda de senaste månaderna.
 • Lek själva - för barnens skull 2016-02-11 Hur personalen på fritids tänker kring lek sätter gränser för vad barnen kan göra. Men det finns ett enkelt sätt att utmana invanda arbetssätt och utveckla verksamheten – lärare och fritidspedagoger kan själva börja leka. Det menar forskaren och lärarutbildaren Eva Kane.
 • Italiensk lärarstudent trivdes bra i Stockholm 2016-02-09 Andrea Gavazzi, lärarstudent som studerar svenska vid Università degli Studi di Genova i Italien, tillbringade höstterminen 2015 som Erasmusstudent vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Välkomstträff för internationella lärarstudenter 2016-02-05 Lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet anordnade i början av vårterminen 2016 en välkomstträff för internationella lärarstudenter och deras faddrar.
 • Inspelade föreläsningar från Symposium 2015 2016-02-04 Nu kan man ta tal av föreläsningar från Symposium 2015 i efterhand. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.
 • Lärarstudenter förbereddes för sin VFU i utlandet 2016-02-04 Lärarstudenter från Stockholms universitet som valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet bjöds i slutet av januari in till ett förberedelseseminarium på Den Globala Skolan. Är du intresserad av att göra din VFU i utlandet hösten 2016? Ansök senast 15 mars!
 • Disputation om interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration 2016-02-03 Åsa Sundelin disputerar i pedagogik den 28 januari 2016, kl. 13.00 i Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Lärarbristen den största hittills 2016-02-03 Förskollärare och specialpedagoger har den allra starkaste arbetsmarknaden bland alla lärarkategorier, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.
 • Ny bok: Etik, integritet och dokumentation i förskolan 2016-02-01 I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan. Författare är professor Anne-Li Lindgren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätet eduroam 2016-02-01 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam måste ändra inställningarna för eduroam i sina enheter före den 1 mars. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu.
 • Kunskap och praktiska exempel 2016-01-26 Inspirationslunch för lärarstudenter.
 • Bli inspirerad av Kristinas & Malins blogg 2016-01-25 Lärarstudenterna Kristina Drewsen och Malin Mattson genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Gran Canaria. Läs deras blogg och bli inspirerad!
 • Verksamhetsförlagd utbildning i Wien 2016-01-25 Höstterminen 2014 gjorde Daniel Vulic, grundlärarstudent med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, sin andra verksamhetsförlagda utbildning (VFU II) vid Svenska skolan i Wien.
 • Forskare och skolan - Kristina Danielsson 2016-01-25 Hur kan lärarens olika sätt att uttrycka sig på utveckla innehållet i klassrummet?
 • Fler vill bli lärare – men inte tillräckligt många 2016-01-21 Sveriges lärosäten kommer inte att kunna lösa lärarbristen under överskådlig tid. Senaste läsåret började 13 000 personer läsa till lärare. Siffran borde varit 21 000, konstaterar UKÄ i en ny rapport.
 • Kraftig ökning av antalet sökande till naturvetenskapliga masterprogram 2016-01-19 Antalet sökande till höstens naturvetenskapliga internationella masterprogram vid Stockholms universitet (personer utan svenskt personnummer) uppgick till 966. Jämfört med ansökningsomgången till höstterminen 2015 är det en ökning med hela 142 procent. För hela universitetet är ökningen 62 procent.
 • Vårterminens nya lärarstudenter välkomnades 2016-01-19 Den 15 januari välkomnades traditionsenligt de nya lärarstudenterna till universitetet. Drygt 900 lärarstudenter har antagits och många av dem var samlade till introduktionsdagen i Aula Magna.
 • Kartläggningsmaterial för nyanlända nu i bedömningsportalen 2016-01-15 När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet och materialets steg 1 och steg 2 har nu publicerats i Skolverkets bedömningsportal.
 • Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever 2016-01-15 Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.
 • God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever 2016-01-15 Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen. Det visar en doktorsavhandling som läggs fram den 28 januari och som kastar ljuset på nyanlända ungdomars möjlighet till inkludering med utgångspunkt från studie- och yrkesvägledande samtal.
 • InClude-konferens 2016 i Göteborg 2016-01-14 Tema: Utbildning på flykt - lärosätenas samhällsansvar. Vad är lärosätenas ansvar för integrationsprocessen och flyktingmottagande och vilken handlingskraft finns i högre utbildning för social mobilitet kopplat till migration och flyktingar?
 • Debattartikel: ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap” 2016-01-14 En relativistisk kunskapssyn har fått fäste i skolvärlden och skoleleverna lämnas i sticket. I stället måste skolan vara tydlig med vad vetenskapen säger. Det skriver bland andra Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter.
 • Regeringens insatser och åtgärder med fokus på nyanlända 2016-01-13 Vid ett presseminarium den 11 januari 2016 gav statsråden vid Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic en samlad bild av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet med fokus på nyanlända.
 • Fler söker och antas till lärarutbildningar 2016-01-13 Universitets- och högskolerådet har jämfört ansökningsläget och antalet antagna till lärarutbildningar vårterminen 2016 med vårterminen 2015. På individnivå ökar antalet behöriga sökande och antagna till lärar- och förskollärarutbildningar.
 • Fler nyanlända ökar lärarbristen 2016-01-12 Drygt 70 000 nyanlända i åldern 1-18 år kom till Sverige förra året. Antalet nyanlända i högstadie- och gymnasieåldern är flest, visar ny statistik från Skolverket. Nu höjer regeringen prognosen för hur många lärare som behöver rekryteras.
 • Shu-Nu Chang Rundgren ny professor i didaktik 2016-01-10 Institutionen för pedagogik och didaktik gratulerar Shu-Nu Chang Rundgren som har utsetts till professor i didaktik. Hennes forskningsområde omfattar bland annat kommunikation och interaktion gällande vetenskapsfrågor i samhället.
 • Podd om att intervjua barn och ungdomar 2016-01-08 I det tredje avsnittet av Ung Media Sveriges utbildningspoddar lyfts frågan om barn och ungas plats i medier. Johanna Lindholm, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Sophie Arnö, chefredaktör för Rädda Barnens tidning "Barn" intervjuas.
 • Också moderna språk bör ingå i KPU för forskarutbildade 2015-12-21 En satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, som leder till ämneslärarexamen bör även inbegripa moderna språk. Dessutom är föreslagen nivå på utbildningsbidraget för lågt. Det anser Stockholms universitet i sitt yttrande över regeringens promemoria.
 • Universitetets prorektor kandidat till rektorsposten vid Umeå universitet 2015-12-18 Styrelsen vid Umeå universitet har beslutat att för hörandeförsamlingen presentera Hans Adolfsson, prorektor, professor i metallorganisk kemi samt ordförande för samordningsgruppen för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, som kandidat att bli ny rektor för Umeå universitet.
 • Dåliga skolresultat påverkar hälsan 2015-12-17 Forskare vid Stockholms universitet kan i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och livssituationen långt fram i livet.
 • Stockholms universitet bidrar till skolutveckling i Södertälje 2015-12-17 Med utgångspunkt i lärarnas behov av kompetensutveckling läggs grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt i Södertäljes klassrum. Modellen ger ett konkret stöd i det kollegiala lärandet, säger utbildningsdirektör Peter Fredriksson.
 • Julbrev från vicerektor 2015-12-15 HS-områdets vicerektor Karin Helander önskar god jul och gott nytt år och summerar ett händelserikt år.
 • HS-området byter namn till Humanvetenskapliga området 2015-12-15 Den 1 januari 2016 byter det humanistisk-samhällsvetenskapliga området namn till Humanvetenskapliga området.
 • "Bra initiativ - men fler behövs" 2015-12-15 Krönika av prorektor Hans Adolfsson.
 • Ketil Thorgersen beviljad VR-medel för uppstart av tidsskrift 2015-12-11
 • Kompetenshöjande insatser för lärare påverkar resultat positivt 2015-12-11 Kompetenshöjande insatser för lärare har en positiv effekt på elevernas betyg och på klassrumssituationen. Det visar en ny IFAU-rapport som är en utvärdering av Skolverkets kompetenshöjande insatser i tio skolor med låga kunskapsresultat. En av insatserna är Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Perspektiv på lärarutbildning – exemplet Norge 2015-12-09 Med fokus på progression, vision och koherens utvecklade Universitetet i Oslo sin lärarutbildning för fyra år sedan. Professor Kirsti Klette besökte Stockholms universitet den 8 december för att berätta om utvecklingsarbetet.
 • Ny podd om varför förskoleappen Tripp, Trapp, Träd kom till 2015-12-09 I den här podden berättar Maria Nordmark och Andreas Agdestein, konceptutvecklare respektive projektledare, historien om varför UR gjorde TTT-appen samt hur de har jobbat med att utveckla och testa den. Appen har som mål att vara ett pedagogiskt verktyg i förskolan, och är utvecklad i samarbete med förskolor med Susanne Kjällanders (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) forskning som grund.
 • Så förbättrade Universitet i Oslo sin lärarutbildning 2015-12-08 I dag, tisdagen den 8 december, får lärarutbildningen vid Stockholms universitet besök av professor Kirsti Klette, Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid Universitetet i Oslo.
 • Forskare och skolan - Maria Andrée 2015-12-08 Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée berättar i webbfilmen om hennes forskning som fokuserar på elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-12-08 Här är nyhetsbrevet som riktar sig till lärarstudenter och bland annat tar upp vad som är aktuellt, händer på campus och ger tips.
 • Stockholms universitet välkomnar nya övningsskolor 2015-12-07 Efter en utlysning står det nu klart att universitetet fördubblar antalet speciellt utvalda skolor och förskolor som samverkar med lärarutbildningarna för att förbättra studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
 • Tidskrifter flyttas till magasin - Fler studieplatser i biblioteket 2015-12-03 För att frigöra yta för fler studie- och läsplatser kommer biblioteket under december att flytta större delen av tidskrifterna på entréplan till magasin. Arbetet beräknas vara klart till vårens terminsstart.
 • Flera lärarutbildningar saknar undervisning om våld mot kvinnor respektive barn 2015-12-02 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har på uppdrag av regeringen kartlagt hur frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i utbildningar som leder till examina inom utbildnings- och vårdområdet.
 • Synen på lekandet på fritids i Sverige och England 2015-12-01 Intervju med Eva Kane i Pedagogiska magasinet den 26 november 2015 kring hennes avhandling ”Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and England”.
 • Avsevärt mycket bättre kvalitet på VFU 2015-12-01 Lärosätena har lagt ner betydande resurser på att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det konstaterar UKÄ i en ny uppföljning.
 • Vetenskapen ett maktmedel för lärarna 2015-11-30 Lärare saknar ofta det professionella urskiljandet, att utifrån en vetenskaplig grund se vad som kan hjälpa eleverna. Som det är nu finns alltid de som vet lika bra eller bättre än lärarna. Det menar Per-Olof Wickman, professor i didaktik.
 • Satsning på nyanlända lärare i Stockholm 2015-11-25 Tillsammans med bland andra Stockholms universitet sjösätter Stockholms stad projektet ”Från nyanländ till nyanställd lärare”.
 • Högskolesverige samlades till konferens i Aula Magna 2015-11-24 Den 23–24 november deltog närmare 600 personer från högskolesverige i en konferens om högre utbildning i Aula Magna. Bakom konferensen stod Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Stockholms universitet.
 • Vi ses på Saco studentmässa 2015-11-24 Funderar du på att bli lärare? Då vill vi gärna träffa dig den 2-4 december på Saco studentmässa. Kom till vår monter C01:11 eller till våra seminarier.
 • Barnstugeutredning banade väg för framgångsrik förskola 2015-11-23 Hallå där! Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga åren, och en av talarna när Riksdagen, Regeringskansliet och Stockholms universitet på onsdagen uppmärksammade att den lagstadgade förskolan fyller 40. Närmare 200 deltagare och talare närvarade vid ett seminarium som samlade representanter från en rad organisationer, kommuner, ambassadörer och namn som Ingvar Carlsson (S), före detta statsminister och ordförande i Barnstugeutredningen. Förskolan/Lärarnas tidning uppmärksammar evenemanget 40 år av lagstadgad förskola.
 • Hallå där, Jöran Petersson, forskare med Tintin-intresse 2015-11-23 Jöran Petersson, doktorand och lärarutbildare i matematik som på fritiden skriver populärvetenskapliga artiklar om vetenskapen i Tintin-böckerna.
 • Säkerhetsläget på universitetet 2015-11-20 Information med anledning av den höjda terrorberedskapen nationellt och den ökade polisiära närvaron vid publika platser i Stockholm, däribland Stockholms universitet.
 • Sofie rekommenderar Svenska skolan i Lissabon för din VFU 2015-11-19 Sofie Markstedt är student på grundlärarprogrammet F-3. Hösten 2015 gjorde hon sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Svenska skolan i Lissabon i Portugal. Läs hennes reseberättelse och inspireras av hennes erfarenheter.
 • Förskolan 40 år 2015-11-18 40 år med lagstadgad förskolan firas med ett seminarium i riksdagen i dag. Medarrangörer är Utbildningsdepartementet och Stockholms universitet.
 • Webbföreläsning: Lärande i en digital miljö - En dator till varje elev 2015-11-18 Hur ser det ut för de yngre barnens lärande i en digital miljö? Forskaren Susanne Kjällander menar att det idag är lika naturligt för barn att leka med en surfplatta som att leka med hink och spade. Mer än varannan förskollärare i Sverige använder en digital pekplatta i sin verksamhet och användningen har ökat explosionsartat under de tre år som plattorna funnits på marknaden. Susanne Kjällander ger här flera exempel från ett aktuellt projekt i Stockholmsförorten Botkyrka. UR Samtiden oktober 2015.
 • Nyanlända och lärande och ensamkommande barn 2015-11-18 Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pågår ett flertal projekt om nyanlända och lärande, ensamkommande barn och barn och ungdomar i asylprocess.
 • Asylprocess under stress - Advokaten nr 8. 2015-11-18 Rekordmånga ensamkommande barn söker nu skydd i Sverige. Det ställer stora krav på alla delar i asylprocessen, som redan före dagens flyktingvåg hade stora brister. Offentliga biträden, forskare och frivilligorganisationer beskriver en stressad asylprocess med flera allvarliga brister. Daniel Hedlund, jurist och doktorand vid BUV är en av forskarna som menar att barnets bästa måste förtydligas i lag.
 • Ett östsvenskt perspektiv på teori och praktik i lärarutbildning 2015-11-16 Hur skapa koherens i lärarutbildningen, och hur kan teori och praktik mötas? Det var några frågor som berördes under Tom Wikmans föreläsning, den andra i en serie av tre ämnade att ge perspektiv på lärarutbildning i samband med utvecklingsarbetet av lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.
 • Skolans ansvar för nyanlända elever 2015-11-11 LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet arrangerar ett seminarium om skolans ansvar för nyanlända elever. Från Stockholms universitet deltar professor Monica Axelsson och Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • Lärarprogrammen de mest sökta vid Stockholms universitet 2015-11-10 De flesta som söker en programutbildning vid Stockholms universitet vill bli lärare i någon form. Inför vårterminen 2016 har dessutom antalet sökande till lärarutbildningarna ökat med 16 procent mot förra vårterminen.
 • "Ytlig quick-fix ger inte professionella lärare" 2015-11-10 Krönika av rektorsråd B-O Molander.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-11-09 Det händer mycket oss lärarstudenter emellan just nu.
 • Vad bra att vi sågs! 2015-11-02 Representanter från lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är helnöjda med att ställa ut på Skolforum.
 • Tre VR-bidrag inom utbildningsvetenskap till Stockholms universitet 2015-11-02 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har tre forskare vid Stockholms universitet beviljats bidrag om sammanlagt 17 348 000 kronor.
 • Vad hände på Skolforum? 2015-10-28 26-27 oktober pågick Skolforum 2015.
 • Forskningsministern besöker universitetet 2015-10-27 Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besöker Stockholms universitet den 28 oktober. På agendan står presentationer och gemensam diskussion om verksamheten vid Stockholms universitet.
 • Dagens elever bättre på världskartan 2015-10-26 Dagens grundskoleelever är betydligt bättre på att hitta världsdelar på en karta jämfört med elever för 45 år sedan. Det slås fast i en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet som undersöker olika aspekter av kartkunskap och kartförståelse.
 • Att tänka och göra lek på fritids 2015-10-26 Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.
 • Stockholms universitet intar Skolforum 2015-10-23 Forskare och lärarutbildare från Stockholms universitet bidrar med ett omfattande seminarieprogram på årets Skolforum.
 • Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltar i årets Skolforum 2015-10-21 Skolforum är en mötesplats för lärare, lärarstudenter och skolledare. Över 200 seminarier kommer att ges varav några kommer att hållas av föredragshållare som jobbar med lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.
 • Förskollärarprogrammet universitetets femte mest sökta program 2015-10-19 Förskollärarprogrammet har ett ökat antal sökande inför vårterminen 2016 jämfört med året innan. 1512 totalt antal sökande vilket är en ökning med 7 procent. Detta innebär också att det är det femte mest sökta programmet vid Stockholms universitet.
 • John Loughran: ”Undervisningen håller ihop allt” 2015-10-16 Ämnesinnehållet är viktigt, men att bara få mer innehåll gör dig inte till en bra lärare. Och att som lärarstudent eller skolelev få mer innehåll gör inte att du lär dig bättre. Det säger professor John Loughran, dekan vid Monash university i Melbourne.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-10-16 - från Stockholms universitets studentkår
 • Uppmärksammad forskning från MND vid internationell konferens 2015-10-16 Vid ESERA 2015 rankades symposiet: "Current Challenges about Epistemic Practices and Scientific Practices in Science Education" högst bland alla symposium och valdes att representera ESERA vid den amerikanska konferensen NARST i Baltimore, USA nästa år.
 • Projekt om universitetspedagogik och språk 2015-10-15 Under hösten 2015 genomförs vid Stockholms universitet projektet Universitetspedagogik och språk, som inkluderar en föreläsningsserie om språklig bedömning.
 • Webbfilm med John Loughran 2015-10-15 Professor John Loughran, dekan vid Monash University i Melbourne inspirerar medarbetarna vid Stockholms universitet som arbetar med lärarutbildning.
 • En didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi på universitetet 2015-10-14 Veronica Flodin försvarar sin avhandling med titeln ”En didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi på universitetet. Med genbegreppet som exempel”, fredagen den 23 oktober klockan 13.00 i Nordenskiöldsalen, Stockholms universitet.
 • Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning 2015-10-09 Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.
 • Skola och lärarutbildning på Forskardagarna 2015-10-08 Forskardagarna anordnas 7-8 oktober av Stockholms universitet för att ge studenter, elever och allmänhet en möjlighet att ta del av färsk och spännande forskning från ett av Sveriges ledande lärosäten. Flera forskare från institutioner som bedriver lärarutbildning medverkar.
 • Per-Olof Wickman utsedd till ordförande i Skolforskningsnämnden 2015-10-08 Regeringen har beslutat om sammansättningen av nämnden vid Skolforskningsinstitutet. Professor Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, blir dess ordförande.
 • Forskardagarna 7-8 oktober 2015 2015-10-07 Forskardagarna anordnas av Stockholms universitet för att ge studenter, elever och allmänhet en möjlighet att ta del av färsk och spännande forskning från ett av Sveriges ledande lärosäten.
 • Bedömning av naturvetenskapligt kunnande - som deltagande i praktike 2015-10-05 Jens Anker-Hansen försvarar sin avhandling med titeln ” Assessing Scientific Literacy as Particiapation in Civic Practice” , fredagen den 2 oktober klockan 13.00 i Nordenskiöldssalen, Stockholms universitet.
 • De är lärarstudenternas nya företrädare 2015-10-01 Anja Enerud och Mårten Michanek är studentkårens nya representanter för universitetets lärarstudenter.
 • Vad är en bra lärarutbildning? 2015-09-29 Krönika av prorektor Hans Adolfsson.
 • Lovisa gjorde sin VFU i Fuengirola 2015-09-29 Lovisa Lindgren, som går Kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet och ska bli ämneslärare i svenska och spanska, gjorde sin andra VFU-period på Svenska skolan i Fuengirola. Hon rekommenderar alla som är intresserade att ansöka om att göra sin lärarpraktik utomlands.
 • Att lära naturvetenskap på teckenspråk 2015-09-28 Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik.
 • Engelskt uttal testades på ForskarFredag 2015-09-25 På ForskarFredag 2015 i Stockholm fanns forskaren Mara Haslam från Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet på plats i utställningsdelen. Hon lät besökarna testa om de kunde höra skillnader mellan ljud som är viktiga i engelskt uttal. Här förklarar Mara mer om perception och uttal och du kan även göra det perceptionsquiz som presenterades på ForskarFredag.
 • Stort intresse bli lärare genom kompletteringsstudier 2015-09-25 Inför höstens antagning till kompletteringsutbildningen i matematik och naturvetenskap fördubblades antalet platser. Dessa fylldes med råge.
 • Så kan teknikundervisningen främja elevernas lärande 2015-09-21 Själva undervisningsmaterialet kan begränsa möjligheten för eleverna att lära sig det de ska i teknik. Det är en aspekt av flera som identifieras i en ny avhandling som fokuserar på vad det innebär att kunna teknik på lågstadiet.
 • Disputation Camilla Lindahl - Tecken av betydelse 2015-09-18 Camilla Lindahl försvarar sin avhandling: ”Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum” fredagen den 25 september klockan 13.00 i G-salen, Stockholms universitet.
 • Upptakt med fokus på lärarprofessionen 2015-09-17 Upptakten för lärarutbildningarnas utvecklingsarbete bjöd på inspirerande föreläsningar från både lärarutbildare och studenter. Samtliga med fokus på att professionalisera lärarutbildningarna.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-09-16 Hej och välkomna till terminens andra nyhetsbrev för lärarstudenter!
 • Edcamp Lärarstudent ht15 2015-09-15 Lärarstudent eller yrkesverksam? Hungrig på nya erfarenheter och goda wraps? Du kan få båda på Edcamp lärarstudent!
 • Hög it-användning gav låga Pisa-resultat 2015-09-15 Elever med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på Pisa-provet. Dessutom har Sverige den högsta andelen extrema internetanvändare i hela OECD, visar Skolverkets fördjupade analys av den senaste Pisa-studien.
 • Informella relationer avgör skolinflytande 2015-09-15 De elever som lyckas påverka skolundervisningen har upparbetade informella relationer med sina klasskamrater. De elever som av olika skäl saknar detta har sämre möjligheter att påverka undervisningens form och innehåll. Det visar en ny avhandling av Kristina Lanå, lektor vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, som lagts fram vid Göteborgs universitet.
 • Ny rapport om ämnesdimensionering i lärarutbildningen 2015-09-14 En ny rapport från UKÄ tonar ned bristen på lärare i NO-ämnen. I stället framträder slöjd och moderna språk som de stora bristämnena. Samarbete kring dimensioneringen är nödvändigt, kommenterar prorektor Hans Adolfsson.
 • Studentambassadörer inspirerar och rekryterar 2015-09-09 – Jag tycker om det personliga mötet med människor. Det är roligt att, åtminstone på ett litet hörn, kunna påverka deras framtida val på ett positivt sätt, säger Elleonore Lindgren som är studentambassadör vid Stockholms universitet.
 • Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer tre klar 2015-09-08 Nu är den tredje lägesrapporten för Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor klar. Det är ett femårigt projekt som startades våren 2012 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.
 • ESERA 2015 Conference 2015-09-04
 • Helena Eriksson försvarade sin licentiatavhandling 2015-09-04 3 september försvarade Helena Eriksson framgångsrikt sin licentiatavhandling.
 • Tankeväckande om VFU i utlandet 2015-09-02 För att våra lärarstudenter skall få de verktyg som behövs för reflektion och kvalitet i deras VFU i utlandet anordnades med Den Globala Skolan ett eftermiddagsseminarium för utresande lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen höstterminen 2015.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-09-02 Från Stockholms universitets studentkår.
 • Ur BP16: Regeringens investeringar i skolan 2015-09-01 Regeringen presenterar ytterligare satsningar på skolan, lärarna och läraryrket.
 • Välkommen alla nya lärarstudenter! 2015-08-31 Höstens nyantagna lärarstudenter hälsades välkomna av universitetets prorektor och andra företrädare för lärarutbildningen.
 • Stipendietiden blev ett lärofyllt lärande 2015-08-31 Lärarstudenten och Minor Field Study-stipendiaten Martina Brodin vid Institutionen för språkdidaktik delar med sig av sina intryck och upplevelser från Turkiet.
 • Disputation: Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren. 2015-08-28 Eva Björkholm disputerar i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.
 • Inte bara svenska på språkintroduktionen 2015-08-26 - Det är viktigt att nyanlända elever på gymnasiets språkintroduktion inte bara lär sig svenska, menar Monica Lindvall, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • Förskollärarstudent får stipendium för utbytesstudier 2015-08-21 Förskollärarstudenten Caroline Tornehag har beviljats ett stipendium från Folkskoleseminariets minnesfond för sina utbytesstudier höstterminen 2015 på University of Florida.
 • Fler sökande till lärarutbildningar i matematik och naturvetenskap 2015-08-21 Till höstterminen 2015 har antalet sökande ökat både till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Fler vill läsa till 7-9-lärare vid Stockholms universitet 2015-08-18 Knappt 1000 studenter har antagits till någon av höstens lärarutbildningar vid Stockholms universitet, bland nära 7900 behöriga sökande. Intresset för att bli ämneslärare i årskurs 7-9 ökar.
 • Rektorsråd kommenterar artikel om andraspråksinlärning 2015-08-14 B-O Molander, rektorsråd för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, menar att det redan åligger lärosätena att ta med ett flerspråksperspektiv eftersom ett av målen i examensordningen är att ”visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”.
 • Forskare och skolan - Joacim Ramberg 2015-08-13 Hur organiserar de svenska gymnasieskolorna de specialpedagogiska resurserna? Det är en fråga som ligger varmt om hjärtat på forskare Joacim Ramberg, vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Ta del av Förskolesummit 2015 på webben 2015-07-17 Den 11-12 juni samlades ledande forskare, praktiker, chefer och politiker för en två dagars-konferens om förskolan. 25 föreläsningar och 13 utställningar genomfördes och material från konferensen finns nu samlat på en ny webbsida.
 • Grundlärarstudenter får stipendium för VFU i Thailand 2015-06-26 Tre grundlärarstudenter med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 har erhållit stipendier från Folkskoleseminariets minnesfond för VFU i utlandet höstterminen 2015. De kommer att göra sin VFU på svenska skolor i Thailand.
 • Forskare och förskolan - Ingrid Engdahl 2015-06-25 Ingrid Engdahl som både är forskare, universitetslektor och biträdande prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen intresserar sig för de yngsta barnen, deras vardagsliv och att bygga framtiden tillsammans med dem.
 • Upptakt lärarutbildningarna 2015-06-24 Syftet är att att rama in och starta utvecklingsarbete av våra olika lärarutbildningsprogram som kommer att ske med början under hösten.
 • Förskollärarstudent utvald till The Arctic Academy i Sydkorea 2015-06-22 Studenten Caroline Bäckman som går förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet har utvalts att delta i The Arctic Academy i Sydkorea. The Arctic Academy är ett nytt program i samarbete mellan nätverket UArctic, där Stockholms universitet ingår, och Korea Maritime Institute.
 • Stockholms universitet utökar antalet övningsskolor 2015-06-18 Lärarutbildningen vid Stockholms universitet bygger ut verksamheten med övningsskolor i syfte att höja kvaliteten på utbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Samverkan med 20 nya övningsskolor inleds våren 2016.
 • Ulf Fredriksson utredare för regeringens läsa-skriva-räkna-garanti 2015-06-17 Regeringen har i dag utsett Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.
 • Lärarlyftet gav trygghet och personlig kick 2015-06-17 – Lärarlyftet breddade inte bara min kompetens utan gav mig en personlig kick och trygghet i förhållande till föräldrar, rektorer och inte minst till eleverna. Det säger Erik Sjöberg som läst Samhällsorienterade ämnen för lärare årskurs 1–3 inom Lärarlyftet.
 • Blivande faddrar träffade lärare från USA 2015-06-12 Under en junivecka 2015 gästades Stockholms universitet av en grupp grundskolelärare från USA. En kväll, under gemytliga former, delade lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen frågor och erfarenheter om professionen med den amerikanska gruppen. Lärarstudenterna från Stockholms universitet hade anmält sitt intresse för att vara faddrar åt utbytesstudenter.
 • Att samtala med elever i behov av särskilt stöd 2015-06-12 Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.
 • Studenter gör appar för förskolan 2015-06-12 I förskollärarprogrammets språktermin gör studenterna appar som ska stimulera barn till lek, lärande och utforskande av barnlitteratur. De färdiga apparna har nu visats upp för kurskamrater, lärare och förskollärare.
 • Att professionalisera lärarutbildningen 2015-06-12 Krönika av rektorsråd B-O Molander.
 • Ämneslärarstudent på VFU i Spanien 2015-06-11 Clara Palm, som går Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska som andraspråk och spanska, gjorde sin VFU i Fuengirola i Spanien.
 • Sommarbrev från vicerektor 2015-06-10 Nu är det bara några veckor kvar till midsommar och dags att sammanfatta vårens omfattande arbete på området och i områdesnämnden. Särskilt fokus har lagts på att stärka de fakultetsövergripande strukturerna och söka former för samverkan och samordning.
 • Förenklad syn på hälsa i skolan 2015-06-05 Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.
 • VFU på Teneriffa 2015-06-04 Alisa Muradian som går Grundlärarprogrammet 4-6 tog chansen och gjorde VFU III på svenska skolan på Teneriffa.
 • FoU-dagen 2015 2015-06-03 Den 3 juni genomförde MND ”FoU-dagen” för sjunde året i följd. Dagen är en möjlighet att ta del av institutionens forskning och utbildningsområden .
 • Oansvarigt skära ned på lärarutbildningen 2015-06-03 Stockholmsregionen har stor brist på lärare och förskollärare. Trots detta vill regeringen dra in på platser till lärarutbildningarna vid både Stockholms universitet och Södertörns högskola. Det är oansvarigt och äventyrar den utbyggnad av lärarutbildningen som Stockholmsregionen så väl behöver. Det skriver rektorerna för Stockholms universitet och Södertörns högskola samt ordföranden i Kommunförbundet Stockholms län.
 • Snabbare lärarlyft med validering av tidigare kunskaper 2015-06-03 Nu är det möjligt för lärare som behöver läsa in sin behörighet via Lärarlyftet att få tidigare kunskaper och färdigheter tillgodoräknade. Stockholms universitet har tillsammans med andra lärosäten och Universitets- och högskolerådet tagit fram stöd för en likvärdig bedömning av legitimerade lärares erfarenhetsbaserade kunskaper.
 • Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner 2015-06-01 Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor. Det är tre viktiga resultat i Joacim Rambergs avhandling som undersöker det specialpedagogiska stödet i Sveriges alla gymnasieskolor.
 • Ledig tjänst som utbildningsledare 2015-05-29 Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap utlyser en tjänst som utbildningsledare med särskild inriktning mot lärarutbildning. Sista ansökningsdag är den 16 juni 2015.
 • Junipriset till Karin Helander 2015-05-26 HS-områdets vicerektor Karin Helander tilldelas Junipriset 2015 för sina gärningar inom barnkulturforskning. Junipriset är ett barnkulturpris instiftat av Junibacken. Prissumman är 100 000 kr.
 • Så kan textsamtal bli stöd för lärandet 2015-05-25 Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En ny avhandling i språkdidaktik belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.
 • Givande samtal när lärarstudenter mötte verksamma lärare 2015-05-18 Hur blir man en bra ledare? Vad göra när lektionsplaneringen blir fel? Och hur hanterar man som ny lärare krävande föräldrar? Det var några ämnen som diskuterades på Edcamp Lärarstudent den 13 maj.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 20 2015-05-12 Vad händer på campus?
 • Edcamp – nu för lärarstudenter 2015-05-11 Stockholms universitet är medarrangör till den populära knytkonferensen av och med skolans lärare, Edcamp. Den 13 maj bjuds lärarstudenter och yrkesverksamma lärare in till Edcamp Lärarstudent.
 • Forskare och skolan- Mara Westling Allodi 2015-05-08 Professor Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen intervjuas om hur lärare kan arbeta för att förbättra det sociala klimatet i klassrummet.
 • Alla får ett gemensamt förhållningssätt 2015-05-05 I ett långsiktigt samarbete mellan Hultsfreds kommun och Nationellt centrum för svenska som andraspråk utbildas samtliga lärare och skolledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 19 2015-05-05 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Crosstalks: Hjärnan – en stad 2015-05-05 Hur återhämtar sig hjärnan efter en stroke? Hur bygger man en mänsklig hjärna? Vad är RNA-modellering? Och på vilket sätt liknar hjärnan en stad? Den mänskliga hjärnan var fokus i det senaste avsnittet av Crosstalks, som både spelades in i Aula Magna och direktsändes därifrån torsdagen den 23 april.
 • Så samspelar syskon kring medier i hemmet 2015-05-04 Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder.
 • OECD:s granskning av svensk skola överlämnad 2015-05-04 OECD har lämnat över sin rapport "Improving schools in Sweden : An OECD Perspective" till regeringen.
 • Validering, heldagskonferens 2015-04-30 På initiativ av Valideringsprojektet har personer från samtliga lärosäten i Sverige, som arbetar med validering inom Lärarlyftet, bjudits in till en heldag för att skapa goda förutsättningar genom att utbyta information, erfarenhet och arbeta i workshops.
 • Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren 2015-04-30 Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.
 • Fjorton ämnen rankas inom topp hundra 2015-04-29 Stockholms universitet har fjorton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2015.
 • Frescatibiblioteket nytt namn på Huvudbiblioteket 2015-04-29 Stockholms universitetsbiblioteks huvudbyggnad i Frescati har den 1 februari 2015 bytt namn till Frescatibiblioteket.
 • Ämneslärarstudent i språk på utbyte i Illinois 2015-04-23 Klara Skogmyr Marian, som är ämneslärarstudent i språk, var läsåret 2013-2014 utbytesstudent på University of Illinois at Urbana-Champaign i USA. Läs hennes studentrapport med bland annat tips till dig som funderar på att åka iväg på utbyte.
 • Grundlärarstudent på VFU i London HT 2014 2015-04-22 Natalie Jansson, som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, gjorde höstterminen 2014 sin verksamhetsförlagda utbildning i London. Här berättar hon om sina erfarenheter.
 • Professionell kompetens grunden för utveckling av lärarutbildning 2015-04-21 Krönika av prorektor Hans Adolfsson.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 17 2015-04-20 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Vill bli lärare trots alla svarta rubriker 2015-04-20 - Jag är alltid så glad när jag kommer hem efter att ha jobbat i skolan. Hufvudstadsbladet i Finland har talat med studenter vid Institutionen för språkdidaktik som är nöjda med sitt yrkesval.
 • Lärarutbildningarna på Facebook 2015-04-20 Både Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen, BUV, och Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Cehum, har egna sidor på Facebook.
 • Allt fler vill läsa till lärare vid Stockholms universitet 2015-04-17 Ansökningarna till universitetets lärarutbildningar ökar med tio procent jämfört med förra hösten. Detta trots att totala antalet ansökningar till högre utbildning minskar.
 • Minskat anslag till universitetet i vårbudgeten 2015-04-16 Regeringens vårbudget innebär 20 miljoner mindre i utbildningsanslag till Stockholms universitet för år 2015. Ökningen av platser inom lärarutbildningarna blir dessutom mindre än väntat.
 • Verksam förskollärare utan examen? Sök VAL-projektet! 2015-04-13 Nu kan anställda förskollärare som har arbetat i minst åtta år läsa en förkortad VAL-utbildning för att nå förskollärarexamen.
 • Mara Westling Allodi i regeringens skolkommission 2015-04-09 Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har offentliggjort ledamöterna i regeringens skolkommission. En av ledamöterna är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
 • Lärarlyftets kurser öppna för anmälan 2015-04-09 Är du lärare och undervisar i ämnen du saknar behörighet för? Sök någon av Lärarlyftets 20 kurser vid Stockholms universitet. I år kan du, inom några kurser, få dina undervisningserfarenheter validerade.
 • Goda arbetsmarknadsutsikter för lärare 2015-04-01 Bristen på högskoleutbildade inom vård och skola förväntas öka. Det visar Universitetskanslersämbetets, UKÄ, analys av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyexaminerade från universitet och högskolor.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 14 2015-03-30 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Regeringssatsning: Fler platser på lärarutbildningen och fler anställda i skolan 2015-03-30 Som en del av regeringens lågstadielöfte föreslås satsningar för fler anställda i lågstadiet, mindre klasser samt fler utbildningsplatser på lärarutbildningarna.
 • Förslag på fortbildning för skolans rektorer 2015-03-26 Regeringens särskilde utredare, Olof Johansson, har lämnat sitt betänkande Rektorn och styrkedjan till utbildningsministern. I utredningen föreslås ett nationellt handlingsprogram för att stärka skolans styrkedja.
 • Påskbrev från vicerektor 2015-03-26 Karin Helander skickar en påskhälsning och sammanfattar sina första månader som HS-områdets vicerektor.
 • Ny väg för naturvetare att bli lärare 2015-03-26 I höst blir det möjligt för fler att utbilda sig till lärare i matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v.13 2015-03-25 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Ämneslärarstudent på utbytesstudier i Hong Kong HT 2014 2015-03-24 Lydia Sundh, på ämneslärarprogrammet engelska och franska, hade möjlighet att genom Engelska institutionen genomföra sin tredje termin som utbytesstudent vid City University i Hong Kong. Läs mer om vad också du som ämneslärarstudent i engelska har möjlighet till.
 • Konferens om digitalt stöd för validering 2015-03-23 Presentationer och workshops varvas med tillfällen till erfarenhetsutbyte. Processtödet för validering som lanserades inför VT15 presenteras och det nya digitala stöd som erbjuds inför HT15 introduceras.
 • Sök författarstipendium för grundbok till blivande lärare 2015-03-19 Förlaget Natur och Kultur utlyser ett akademiskt författarstipendium på 100.000 kronor till den som skriver en svensk grundbok för bland andra blivande förskollärare, lärare eller pedagoger.
 • Störst fel när elever översätter med dator 2015-03-18 Elever tror sig ha nytta av datorns översättningsredskap när de skriver uppsats i ett främmande språk. Men det blir precis tvärtom. Det visar Kent Fredholms licentiatuppsats.
 • Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang 2015-03-16 Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.
 • Studenter på Instagram 2015-03-13 Under våren gästas universitetets Instagram-kanal av studenter som visar sin vardag i bilder under en veckas tid.
 • Åter möjligt läsa till lärare i matte och naturvetenskap för årskurs 7-9 2015-03-11 I höst ger Stockholms universitet åter igen lärarutbildning i matematik och naturvetenskap för grundskolans senare år.
 • Nytt organ för samverkan med regionens kommuner 2015-03-10 Tre utskott vid lärarutbildningen ersätts av ett nytt beredande organ, Samverkansberedningen.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 11 2015-03-10 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Uppmärksamma en riktigt bra lärare vid universitetet! 2015-03-09 Har du som är student haft en engagerande lärare som inspirerat dig att lära mer? En lärare som ger en riktigt bra undervisning. Med en nominering till det pedagogiska priset - Årets lärare 2015 har du chansen att lyfta fram och premiera just din eller er lärare. Tveka inte, nominera nu!
 • Ingvar Lindqvistdagen 2015 2015-03-05 Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • ”Hela lärarkollegiet viktigt för att ge rätt stöd” 2015-03-05 Regeringen vill införa en räkna-skriva-läsa-garanti från sex års ålder. Bra förslag som har stöd i forskningen, kommenterar Margareta Ahlström, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen.
 • Disputation: Johan Sandahl 2015-02-27 Disputation i ämnesdidaktik.
 • Funderar du på utlandsstudier? 2015-02-25 Under din utbildningstid kan du välja att skaffa dig internationell erfarenhet genom utbytesstudier vid något av våra utländska utbytesuniversitet i Europa eller i övriga världen.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 9 2015-02-24 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Satsning på nyanländas lärande 2015-02-23 Regeringen har i en promemoria presenterat insatser för att underlätta nyanländas etablering i Sverige.
 • Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan 2015-02-23 I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.
 • Perfekt svenska inte nödvändig för utländska lärare 2015-02-19 Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar som språkbyte. Men viktigast är inte ett perfekt språk, enligt en ny avhandling av Aina Bigestans.
 • Universitetsbiblioteket återinvigt 2015-02-19 Fler studieplatser och grupprum samt bättre möjligheter att använda egna datorer. Det är något av vad det nyrenoverade biblioteket kan erbjuda.
 • Vad är en bra lärarutbildning? 2015-02-17 Krönika av rektorsråd B-O Molander.
 • Livsviktigt för lärarstudenter 2015-02-17 Även i vår erbjuds lärarstudenterna vid universitetet en rad intressanta lunchföreläsningar inom olika teman. Tanken är att förmedla praktisk kunskap, säger Ida Eriksson, samordnare för lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 8 2015-02-16 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt 2015-02-16 Vid Stockholms universitet pågår just nu ett forskningsprojekt där doktorander dokumenterar de ungas vardag med videokamera. Syftet är att ta reda på hur barn och ungdomar samspelar med varandra i förskolan och på högstadiet. Den kunskapen ska ligga till grund för nya strategier att förebygga mobbning och kränkningar i skolan.
 • Ämnesöversikt inom utbildningsvetenskap 2015-02-13 Vetenskapsrådets översikt beskriver det nuvarande tillståndet inom forskningsområdet utbildningsvetenskap och dess olika delar. Den ger även en prognos för utvecklingen inom området de närmaste 5–10 åren.
 • Ny rapport: Olika vägval för jämlik skola 2015-02-11 Forskningen i stort finner inte stöd för att marknadsinslagen i skolan gett några starka effekter på elevernas skolprestationer eller på högre studier eller sysselsättning. Det finns dock tecken på att det fria skolvalet lett till en ökad sortering mellan skolor och att marknadsinslagen ökar de problem som finns med betygsinflation. Utifrån detta finns olika politiska vägval att göra, enligt en ny LO-rapport.
 • Betyg i årskurs fyra införs på försök 2015-02-11 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna är eniga om en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 7 2015-02-11 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Lärarutbildningens Almedalen-seminarium på Kunskapskanalen 2015-02-09 Arbetet som lärare kräver långsiktig professionell kompetensutveckling. Det var fokus för universitetets seminarium i Almedalen 2014 då företrädare för lärarutbildningen, skola och kommuner diskuterade hur detta kan ske. UR Samtiden sänder panelsamtalet ”Lärare 3.0” i Kunskapskanalen onsdag den 11 februari kl 16.00.
 • Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan 2015-02-09 Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar i form av språkbyte och annorlunda elev-lärarrelationer. Aina Bigestans avhandling kastar nytt ljus på skolan som verksamhetsmiljö.
 • Nytt namn för huvudbiblioteket 2015-02-09 Från och med den 1 februari 2015 har Stockholms universitetsbiblioteks huvudbyggnad i Frescati bytt namn till Frescatibiblioteket.
 • Fortsatt rekordmånga som tar examen 2015-02-04 Fler än någonsin, 65 500 studenter, tog examen i högskolan förra läsåret. Det är en ökning med 2 500 studenter jämfört med det tidigare toppåret 2012/13. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 6 2015-02-02 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Många lärarstudenter har höga meritvärden 2015-02-02 Lärarnas Riksförbund analyserar i en rapport vilka som valt lärarutbildningen. Undersökningen visar att det finns ett stort antal lärarstudenter med höga meritvärden. Fler än 500 antagna studenter hösten 2014 har ett meritvärde på 20 eller mer.
 • Förslag på en mer flexibel ämneslärarutbildning 2015-02-02 Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 föreslås kortas med en termin samt avse två eller tre undervisningsämnen.
 • Disputation: Resultatinriktad individualisering 2015-01-30
 • Nytt bokningssystem för grupprum 2015-01-29 Grupprum på universitetsbiblioteket och Studenthuset kommer från och med den 19 februari att bokas i ett nytt bokningssystem.
 • Rekommendationer till Skolforskningsinstitutet 2015-01-29 Projektet Skolforsk, som haft i uppdrag att ta fram underlag till det nybildade Skolforskningsinstitutet, har presenterat sina rön. Slutsatserna redovisas även i en rapport.
 • Nya studenter lät sig inspireras på Välkomstdagen 2015-01-27 Snön yrde i luften när nyantagna studenter strömmade till Aula Magna för att delta i Välkomstdagen för vårterminen 2015. I entrén möttes de av färgglada ballonger och en mässa där olika avdelningar på universitetet fanns representerade.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 5 2015-01-26 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat 2015-01-26 Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Däremot var avhoppen betydande. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.
 • Regeringens bedömning av rapporten ”Statens dimensionering av lärarutbildningen” 2015-01-23 Regeringen överlämnar i dag en skrivelse om bedömningar av Riksrevisionsstyrelsens granskningsrapport ”Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare?” (RIR 2014:18).
 • Nya lärarstudenter välkomnades 2015-01-20 Med tal av prorektor och andra företrädare för lärarutbildningen hälsades omkring 600 nya studenter välkomna till universitetets största programutbildning.
 • UHR: Fler antagna till lärarutbildningar 2015-01-16 Universitets- och högskolerådet jämför ansökningsläget vid urval 2 vt 2015 med vt 2014. Rapporten visar bland att antalet utbildningar och behöriga sökande minskar generellt samt att antagningen till lärar- och förskollärarutbildningar ökar.
 • Fler sökande till lärarutbildningar 2015-01-15 En rapport från Universitets- och högskolerådet som jämför ansökningsläget vid urval 2 vt 2015 med vt 2014 visar bland annat att antalet utbildningar och behöriga sökande minskar generellt nationellt. På individnivå ökar intresset för civilingenjörs- och läkarutbildningar och antagningen till lärar- och förskollärarutbildningar ökar.
 • Hoppas på starkare koppling mellan fritidshem och skola 2015-01-15 Regeringen ger Skolverket i uppdrag att lämna förslag på förändringar i läroplanerna så att innehållet i fritidshemmens verksamhet görs tydligare. Universitetslektor Malin Rohlin är försiktigt positiv.
 • Fortsatt många reserver till lärarutbildningarna 2015-01-07 Konkurrensen till en plats på grundlärarprogrammen vid Stockholms universitet är fortsatt hård inför vårterminen 2015.
 • Tidskrävande process att lära sig svenska i vuxen ålder 2014-12-19 En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur några vuxna andraspråkstalare reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning och språkinlärning.
 • Drygt 500 nya platser till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet 2014-12-18 Utbildningsutskottets förslag om fördelningen av högskoleplatser till landets lärosäten innebär att lärarutbildningarna vid Stockholms universitet tilldelas 514 platser.
 • Övningsskolenytt 2014-12-16 Under hösten överlämnades den efterlängtade övningsskoleskylten till projektets skolor och förskolor. Den mottogs med glädje och ibland med "skål i bubbel".
 • Fortsatt snedrekrytering till högskolan – men bredare till lärarutbildningarna 2014-12-16 38 procent av högskolenybörjarna under 35 år har föräldrar som är högskoleutbildade. På utbildningen till grundlärare är motsvarande siffra 26 procent. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån.
 • ”Om vi får önska en julklapp från regeringen” 2014-12-16 Krönika av prorektor Hans Adolfsson.
 • Flera kommuner intresserade av Lärare 3.0 2014-12-15 Universitetets arbete med att förverkliga idén om lärares långsiktiga kompetensutveckling har lett till ett antal inledande samarbeten.
 • Forskare och skolan - Ulla Ek 2014-12-10 Ulla Ek är professor i specialpedagogik på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon bedriver forskning som handlar om barn i skolan med uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter.
 • Ökat intresse för lärarutbildningarna 2014-12-10 Allt fler söker sig till lärarutbildningarna, men intresset för att utbilda sig till grundlärare för årskurs 4-6 och ämneslärare för årskurs 7-9 är svagt. Överlägset populärast är förskollärarutbildningen, visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
 • Verktyg för museipedagogers professionsutveckling 2014-12-09 Naturhistoriska riksmuseet har beviljats ett forskningsbidrag för projektet ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling”. Projektet leds av Jesús Piqueras, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Tydlig brist på vissa lärare 2014-12-09 Bristen på förskollärare, speciallärare, fritidspedagoger och lärare i matematik och NO fortsätter. I år rapporterar arbetsgivarna även att det saknas lärare för grundskolans tidiga år.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 49 2014-12-02 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Anslag för forskning om hur undervisning ska utveckla riskbedömning 2014-12-02 Forskaren Karim Hamza beviljas närmare fyra miljoner kronor av en Wallenbergstiftelse för att studera hur undervisning i naturvetenskap kan hjälpa elever att utveckla förmågan att göra riskbedömningar.
 • Studenter nöjda med lärarutbildningen 2014-12-01 En majoritet av lärarstudenterna anser att ämnesinnehållet och det utbildningsvetenskapliga innehållet är anpassat till att de ska bli lärare. Det visar en undersökning utförd av Lärarförbundet Student.
 • Uppsatsskrivande i annan miljö och kultur 2014-12-01 Martina Brodin, Institutionen för språkdidaktiks första Minor Field Study-stipendiat, är nu i full gång med sitt materialinsamlande i Turkiet och sänder en glad hälsning därifrån.
 • Skolforsk – nationell konferens 2014-11-28 Vetenskapsrådet bjuder in till en heldagskonferens 28 januari för att presentera slutsatser och rekommendationer från projektet Skolforsk.
 • Så skapar gymnasieelever uppfattningar om genus och nation 2014-11-27 Tidigare forskning om individers lärande har kritiserats för att bygga på antagandet att individer är likgiltiga inför det ämne som behandlas i undervisningen. En ny avhandling i pedagogik av Jonas von Reybekiel Trostek vid Stockholms universitet visar däremot hur olika normer kommer till uttryck i gymnasieelevers och högskolestudenters lärprocesser.
 • ”Vi måste kunna garantera kvaliteten” 2014-11-25 Om samhället behöver fler lärare bör politikerna öka resurserna till lärarutbildningen så att kvaliteten garanteras på utbildningar även inom bristämnen, skriver prorektor Hans Adolfsson och rektorsrådet B-O Molander i en debattartikel.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 48 2014-11-24 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Ljus framtid för lärare 2014-11-20 I Sacos prognos för hur arbetsmarknaden kommer att se ut om fem år ligger läraryrket bra till. Både grundlärare mot förskoleklass och årskurs 1-3 och mot årskurs 4-6 samt yrkeslärare i gymnasieskolan är yrken där det spås vara liten konkurrens om jobben.
 • Forskare och skolan - Catrine Björck 2014-11-19 Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Catrine Björck tar reda på hur bildlärare jobbar med digital utrustning i skolan.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 47 2014-11-18 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap 2014-11-18 När syften, normer och värden blir en delad angelägenhet i klassrummet finns förutsättningar för att eleverna utvecklar smak för naturvetenskap. Det visar en avhandling i didaktik av Per Anderhag vid Stockholms universitet.
 • Webbundersökning på Lärarutbildningsportalen 2014-11-14 Undersökningen genomförs för att du enkelt ska kunna hitta den information om lärarutbildningarna vid Stockholms universitet som just du efterfrågar.
 • Nya forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2014-11-06 Vetenskapsrådet (VR) har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Av totalt 269 inkomna ansökningar har 29 beviljats bidrag. En av dessa går till forskaren Christian Lundahl för projektet ”Från Paris till Pisa. Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015”.
 • Bidragsbeslut i Vetenskapsrådets utlysning för utbildningsvetenskap 2014-11-05 Vetenskapsrådet har tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Av totalt 269 inkomna ansökningar har 29 beviljats bidrag.
 • ”En kompetensutveckling som går på djupet” 2014-11-05 Kollegialt lärarande inom ramen för Lesson- och Learning studies är en form av kompetensutveckling för lärare som går på djupet och ger ringar på vattnet. Det visar en rapport från Stockholms universitet.
 • Lärdomar från Monash 2014-11-05 Krönika av rektorsråd B-O Molander.
 • Australisk lärarutbildning förebild för Stockholms universitet 2014-11-03 Lärarutbildningarna vid University of Melbourne och Monash University påminner delvis om de vid Stockholms universitet. Men de är också efterföljansvärda exempel, konstaterar prorektor Hans Adolfsson.
 • Disputation: Normativa aspekter av individers begreppsbildning 2014-11-03
 • Fler vill bli lärare 2014-10-24 Totalt 14 procent fler sökte lärar- och förskollärarutbildningar inför vårterminen 2015 jämfört med förra året.
 • Satsning på lärares kompetensutveckling i regeringens budget 2014-10-23 Budgeten inför 2015 innehåller flera satsningar som är av stort intresse för lärarutbildningarna vid universitetet.
 • Sök medel för forskning om barns- och ungdomars psykiska hälsa 2014-10-22 Bakom utlysningen står Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Sista ansökningsdag är den 19 november.
 • Strategier och förändringsmyter – ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete 2014-10-17 Nu finns en ny och reviderad upplaga av boken Strategier och förändringsmyter som används flitigt som kurslitteratur på rektors- och lärarutbildningar runt om i landet. Boken redovisar forskning om vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organiseringsperspektiv förändringarnas orsaker, intentioner och möjligheter att genomföra dessa.
 • Fortsatt ökat intresse för lärarutbildningar vid Stockholms universitet 2014-10-17 Förskollärarprogrammet är landets mest sökta lärarutbildning - igen. Allt fler söker sig också till grundlärarprogrammen.
 • Forskare och skolan - Barbro Westlund 2014-10-16 Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Barbro Westlund drivs av sin nyfiken på hur man bedömer elevers läsförståelse.
 • Fler börjar på lärarutbildningen 2014-10-14 Den här hösten är det 15 procent fler som påbörjar en lärarutbildning, visar en granskning av Lärarnas tidning.
 • Gott om jobb i skolan 2014-10-14 Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren och arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper är god. Det är ingen allmän lärarbrist, men i vissa ämnen finns svårigheter att rekrytera, skriver SKL i ett pressmeddelande.
 • Språkliga hinder svåra att utmana för matematiklärarstudenter 2014-10-13 Vad är viktigt för blivande matematiklärare? Vilka möjligheter och hinder möter de i sin utbildning? Det har Kicki Skog undersökt i sin avhandling om lärarstudenters möjligheter till inflytande och makt att påverka sin situation.
 • Så ska lärares yrkeserfarenhet valideras 2014-10-13 Lärare som är legitimerade men inte behöriga ska kunna få sin yrkeserfarenhet validerad. Stockholms universitet har regeringsuppdraget att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för valideringen.
 • Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden? 2014-10-09 Sveriges unga akademi bjuder in till tvärvetenskapligt seminarium.
 • Underbar skola, underbara lärare... 2014-07-06 Lärarstudenten Linda genomförde sin sista praktikperiod på den svenska skolan i Fuengirola i södra Spanien. Hon önskar att fler får vara med om en sådan rik vistelse. Läs hennes inspirationsbrev.
 • - Fantastiskt välkomnande med maorisk sång 2014-07-04 Lärarstudent Anna Furu, som går Lärarprogrammet med engelska och svenska som andraspråk åk 7–9 och gymnasiet, gjorde höstterminen 2013 två VFU-veckor på Nya Zeeland.

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Pressekreterare lärarutbildningarna: 0732-70 43 19
Universitetets presstelefon:
08-16 40 90

Institutioner som bedriver lärarutbildning

Studievägledning för lärarstudenter
Lärarstudenter ska ta kontakt med studievägledaren på sin programansvariga institution.

Allmän studie- och karriärvägledning
I Studenthuset finns allmän studie- och karriärvägledning för Stockholms universitet.
Kontaktuppgifter och aktuella öppettider

Lärarutbildningens nyhetsbrev
Möt lärare

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube