Prorektor Hans Adolfsson.
Prorektor Hans Adolfsson.

– De är två lärosäten med två helt olika modeller för lärarutbildning, men med det gemensamma att de har en övergripande idé om utbildningen som också genomsyrar densamma, säger Hans Adolfsson.

En delegation från Stockholms universitet besökte de båda australiska lärarutbildningarna i mitten av oktober med syfte att diskutera övergripande pedagogiska idéer vid respektive lärosäte och vilken betydelse de har för kursinnehåll, progression och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Likheter men också skillnader

Att få lärarutbildningens olika delar, som ämnesstudier, utbildningsvetenskapliga studier och verksamhetsförlagd utbildning, att bilda en helhet är en utmaning både i Melbourne och i Stockholm. Monash University har lyckats hitta en lösning som förenar både teori och praktik.
– Där har kopplingen mellan campusförlagd utbildning och VFU en tanke som knyter an till varandra, innehållsmässigt. Fokus ligger på lärarstudenternas förmåga att reflektera över den egna undervisningen, säger Hans Adolfsson.

Ett tydligt exempel på detta är lärarstudenternas portfolio där de redogör för undervisningssituationer de mött under sin VFU, hur de handskats med dem och varför de agerat på ett visst sätt. Reflektioner som grundar sig på teorier om lärande och egna erfarenheter från klassrummet, och som bidrar till att forma studentens blivande lärarroll.

Övningsskolor också i Melbourne

Intressant är det också att organisationen av VFU-verksamheten vid University of Melbourne påminner om övningsskoleverksamheten vid Stockholms universitet.
– De jobbar med VFU på ett sätt som liknar delar av det vi gör, med övningsskolor som modell för hur den verksamhetsförlagda utbildningen kan utvecklas, säger Hans Adolfsson.

Erfarenheterna från Australien ska nu diskuteras i organisationen och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av universitetets lärarutbildningar.