Senast 2017 påbörjas en försöksverksamhet där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. En förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning och att en lämplig geografisk spridning sker. Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman, och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet. I de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen.

Nationella prov i årskurs 6 frivilliga

Partierna är också eniga om att de hittillsvarande obligatoriska nationella proven i årskurs 6 i NO- och SO-ämnena görs frivilliga och överförs till provbanken. De nationella proven skall, liksom i dag, genomföras i årskurs 3 (svenska och matematik), årskurs 6 (svenska, matematik och engelska) och årskurs 9 (svenska, matematik, engelska, NO och SO).

Tidigt stöd

Enighet råder också kring att införa kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik i årskurs 1. När grundskoleutredningen slutbetänkande avlämnats kommer partierna föra samtal om den fortsatta processen i de frågor som avhandlas i utredningen rörande förstärkt tidigt stöd.

 

(pressmeddelande Utbildningsdepartementet)