Vi är mitt inne i den mörka decembermånaden och det milda vädret gör att vi inte får någon hjälp med ljusterapi från reflekterande snö, utan vi får istället trösta oss med alla dessa ljusdekorationer som hör advent och julen till. Året som gått har precis som alla år varit ganska händelserikt. Skolan, lärarnas situation, och lärarutbildningarna är, trots att vi lämnat valåret 2014 bakom oss med råge, fortfarande aktuella teman som ofta syns i media eller som diskuteras i politiska kretsar.

Under hösten har utbildningsdepartementet, och de tre ministrarna som är verksamma där, samlat representanter för lärarfacken, skolhuvudmän, lärosäten och studenter till en serie dialogmöten inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket. Syftet med mötena har varit att inom olika övergripande områden hitta insatser som kan bidra till en utveckling av läraryrkets status och attraktivitet. Lärares tid för undervisning, karriärmöjligheter, professionsutveckling, rektors ledarskap och rekrytering till lärar- och förskollärarutbildning har varit teman som diskuterats, och regeringen har för avsikt att försöka hitta genomförbara kortsiktiga åtgärder inom dessa områden.

Parallellt arbetar som bekant skolkommissionen med att ta fram en långsiktig plan för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Initiativen är bra, och vi kan konstatera att regeringen verkligen har en tydlig ambition att göra något. Ett konkret förslag är att ta fram ett ramverk för hur lärosäten och skolor ska kunna samverka kring forskning och praktik, i ett så kallat ULF-avtal (Undervisning, Lärare och Forskning). Inom vården finns redan ett sådant avtal (ALF) som bland annat reglerar ersättning för landstingens kostnader i samband med läkarutbildning och klinisk forskning. Tanken med ett sådant ULF-avtal är att stärka såväl skolutveckling som praktiknära forskning och den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningarna.

Regeringens ambition med att satsa på skolan och läraryrket rimmar dock illa med utvecklingen i Stockholmsregionen. Vi har under året upplevt en kraftig kursändring från regeringens sida när det gäller utbyggnaden av fler lärarutbildningsplatser. Den utlovade satsningen om 36,5 miljoner kronor, eller drygt 500 nya lärarutbildningsplatser, till Stockholms universitet som var resultatet av att Alliansens budget röstades igenom i Riksdagen i slutet av förra året, mer än halverades i samband med vårändringsbudgeten. Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att dra ner på utbyggnaden av utbildningsplatser i en av västra Europas snabbast växande regioner samtidigt som vi ser att fler studenter söker sig till lärarutbildningarna. Stockholms stad har ett behov av 1200 nya pedagoger om året, och att det behövs fler lärare i hela länets skolor kan många vittna om. Den ström av människor som nu flyr krigets fasa i Mellanöstern, och på farliga vägar tar sig till Europa och Sverige, gör att vi ser ett än större behov av utbildade lärare. Förhoppningsvis kan vi hitta vägar som underlättar för pedagogiskt utbildade migranter att etablera sig på arbetsmarknaden. I dagsläget diskuteras förslag på olika satsningar, och Stockholms universitet har beredskap för att kunna bidra med stöd till dessa. Vi har redan en stor verksamhet inom regeringsuppdraget ”Utländska Lärares Vidareutbildning” (ULV), men andra och snabbare vägar behövs som komplement till den satsningen.

Jag vill avsluta med att tacka alla för ett gott samarbete under 2015, och samtidigt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Hans Adolfsson