UKÄ konstaterar att stor vikt läggs vid undervisning om mänskliga rättigheter i kartläggningens 188 utbildningar. Frågorna ingår i så gott som alla utbildningar. Mer ovanligt är att det även ingår undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn. Det är främst i vissa lärarutbildningar som det saknas undervisning om dessa områden. Vissa lärarutbildningar fokuserar på våld mellan barn i skolan, medan frågor om våld mot barn i hemmet inte alltid tas upp.

Flera lärosäten visar att de är medvetna om de svagheter som finns. De orsaker till bristen som lärosätena uppger handlar om att det är brist på utrymme i utbildningen, att kunskaper inom områdena saknas bland lärare och forskare och att undervisning om våld mot barn och mäns våld mot kvinnor inte särskilt pekas ut i examensordningen.

De viktigaste utvecklingsområdena, enligt UKÄ:

  • Undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn bör ingå i de utbildningar där studenterna i sitt framtida yrke kan komma i kontakt med våldsutsatta personer.
  • Kunskap om de tre områdena bör vara inskriven i utbildningsplaner och kursplaner. Det bör finnas konkreta lärandemål för områdena.
  • Det bör ingå examination inom de tre områdena.
  • Det bör ingå undervisning om de tre områdena både på en teoretisk nivå och med koppling till framtida yrkesutövning.

 

Sammanfattning och länk till rapporten.