Lagrådsremissen syftar till att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. Förslaget handlar om följdändringar på lagnivå av dels en kompletterande pedagogisk utbildning som regeringen avser att införa för personer med examen på forskarnivå, dels ett tillfälligt utbildningsbidrag för att stimulera personer att påbörja och slutföra den utbildningen som regeringen också avser att införa. Den pedagogiska kompletterande utbildningen ska genomföras på tolv månader.

- Vi behöver fler vägar till läraryrket. Den här satsningen skapar en möjlighet för forskarutbildade att bli ämneslärare och lektorer. Det är ett bra steg för att främja en skola på vetenskaplig grund, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Satsningen avses pågå under fem år med start hösten 2016.

 

Utbildningsdepartementets pressmeddelande

Universitetets remissvar till promemorian KPU för personer med forskarexamen