Eleverna har fått uppskatta hur ofta de gör olika saker på datorn i skolan, däribland göra hemuppgifter, grupparbete och använda internet för skolarbete. Den överlägset vanligaste aktiviteten är att använda internet för skolarbete som också i princip är den enda som har ett positivt samband med resultat i digital och traditionell läsning i Sverige. Alla andra aktiviteter visar ett negativt samband med elevresultaten. I stället är det de elever som aldrig och nästan aldrig gör aktiviteterna som har de bästa resultaten.

Elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.

Lägre Pisa-resultat med datorer i matematikundervisningen

Eleverna har också svarat på om de under den senaste månaden använt dator på matematiklektionerna. Detta är mindre vanligt i Sverige och de som angett att de haft det har i genomsnitt lägre resultat på det digitala och pappersbaserade matematikprovet. OECD-länderna uppvisar i genomsnitt samma mönster, även om skillnaderna inte är lika stora.

Hög it-användning i hemmet och låga Pisa-resultat

I inget annat land är pojkar så mycket på internet som i sverige – 39 procent är online mer än fyra timmar untanför skoltid en vanlig veckodag, jämfört med 23 procent av flickorna. Andelen extrema internetanvändare, som använder internet mer än sex timmar en vanlig veckodag, uppgår i Sverige till 13 procent jämföt med sju procent i OECD. De extrema internetanvändarna presterar sämre på både det pappersbaserade och digitala provet i läsning och matematik.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nödvändiga insatser för att stärka den digitala kompetensen i undervisningen.

 

Skolverkets pressmeddelande i sin helhet

Rapporten ”Fokus på elever, datorer och lärande”