Regeringens föreslagna garanti ska säkerställa att det stöd eller särskilda stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet kan få med sig läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper. Margareta Ahlström välkomnar tidiga insatser och påpekar att stimulans och stöd även bör finns i förskolan. I dag ges mest dokumenterat särskilt stöd i nionde klass.

– Om man väntar med att sätta in stödåtgärder till senare delen av grundskolan har eleven dels gått flera år i skolan utan att få tillägna sig grundläggande kunskaper, dels i många fall fått andra pålagringar som ett utslag av bristen på stöd, till exempel tappat lusten att lära eller tilltron till sig själv att överhuvudtaget kunna lära, säger hon.

Det är svårt för lärare, speciallärare och specialpedagoger att komma in sent i processen, menar hon.

– Att försöka vända utvecklingen är betydligt svårare och har mer karaktären av punktinsatser än om stödet blev en naturlig del av undervisningsupplägget.

Specialistkunskaper tillgänglig för all personal

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin ska det inte krävas medicinska diagnoser för att elever ska få det stöd de har rätt till. Pedagogiska insatser ska bygga på pedagogiska bedömningar av elevens behov, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.

– Speciallärarens och specialpedagogens roll ska inte underskattas. De har fördjupade kunskaper i hur stödet till elever med matematik-, språk-, läs- och skrivsvårigheter ska ges och hur det förebyggande arbetet ska bedrivas så att det inte blir ett hinder för elevens kunskapsutveckling, säger Margareta Ahlström.

Hela arbetslaget bör ta del av speciallärarnas och specialpedagogernas kunskaper, påpekar hon.

– Hela lärarkollegiet har en viktig roll att fylla för att ge rätt stöd. Därför behövs både specialläraren och specialpedagogen i arbetslaget på förskolan, i förskoleklass och även fortsättningsvis så att deras specialistkunskaper blir tillgängliga för all personal runt elever i behov av särskilt stöd.

Regeringens mål är att läsa-skriva-räkna-garantin ska träda i kraft under 2017. Den ska ge stöd i bedömning och innehålla förslag på insatser som kan sättas in redan i förskoleklassen.

Lågstadielöftet: En läsa-skriva-räkna-garanti

Gustav Fridolins debattext i DN.