Ökad invandring var en av de hypoteser som Skolverket lyfte fram när den senaste Pisa-undersökningen presenterades 2013. Nu visar en ny rapport att ungefär 14 procent av nedgången i Pisa läsförståelse kan förklaras med en ökande andel elever med utländsk bakgrund, från den första Pisa-undersökningen 2000 till den senaste undersökningen 2012.

– Det är viktig information för att staten, kommuner och skolor ska kunna sätta in relevanta åtgärder för att förbättra resultaten i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Försämrad behörighet till gymnasieskolan

Rapporten visar också att uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart och att denna elevgrupp haft en sämre resultatutveckling än andra elever. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent 2006 till 50 procent 2015.

– Den genomsnittliga invandringsåldern har ökat från sju år till nio år. Många elever har därmed haft betydligt kortare tid på sig att klara målen. De som invandrat efter ordinarie skolstart kommer också i allt större utsträckning från länder med svagare skolsystem. Det är en stor utmaning för svensk skola, i synnerhet eftersom vi har en allvarlig lärarbrist, säger Anna Ekström.

 

Skolverkets rapport Invandringens betydelse för skolresultaten