Samverkansberedningen ska underlätta samverkan mellan universitetet och regionens kommuner när det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), forskning och kompetensförsörjning. Det nya organet ska bereda ärenden åt lärarutbildningens beslutande organ för fakultetsöverskridande frågor, Samordningsgruppen.

Tanken är att Samverkansberedningen ska inta en strategisk roll i frågor mellan universitetet och kommunerna kring lärarutbildningen. Snarare än att lösa detaljfrågor ska beredningen hjälpa till att bygga strukturer som underlättar samverkan. Exempel på sådana strukturer är:

  • Årscykler för att ta fram dimensioneringsunderlag
  • Kommunernas roll i utvecklingen av antalet övningsskolor
  • Utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen
  • Samverkan kring lärares kompetensutveckling
  • Komplettering av lärares behörighet

De tre utskott som tidigare ansvarat för dessa områden (VFU-utskottet, Utskottet för samverkan kring forskning samt Kompetensförsörjningsutskottet) upplöses i och med att Samverkansberedningen bildats.

Den nya beredningen sammankallas tre gånger per termin och består av ordföranden för Samordningsgruppen, två ledamöter från området för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, en ledamot från området för naturvetenskap, två ordinarie kommunrepresentanter samt två ersättare från kommunerna i regionen.