OECD-rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande samt stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring.

– Redan idag satsar regeringen på många av de åtgärder som OECD pekar på. Bland annat har regeringen presenterat ett lågstadielöfte som innehåller riktade insatser mot de tidiga åren i skolan och en långsiktig strategi för att stärka läraryrkets attraktivitet genom att investera i höjda lärarlöner, ett skolforskningsinstitut och åtgärder för att minska lärarnas administrativa börda, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Baserat på OECD:s rekommendationer ska Skolkommissionen lämna förslag som syfter till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i den svenska skolan. Kommissionen ska redovisa sina förslag senast i januari 2017.

 

Rapporten "Improving schools in Sweden" (pdf)