Sedan tidigare är det möjligt för lärare att inom ramen för Lärarlyftet II läsa vidare till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Nu breddar regeringen satsningen till att inkludera också specialiseringar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada samt synskada och grav språkstörning.

– Intentionen att stärka utbildningen i skolan med fler speciallärare är bra. Men om villkoren regleras så att det inte görs möjligt för lärare att gå Lärarlyftet kommer inte utfallet att bli det man önskar, säger Diana Berthén, studierektor vid Specialpedagogiska institutionen.

Problematiskt med oklara förutsättningar

I juni höjdes statsbidraget från 500 till 1000 kronor per högskolepoäng för skolhuvudmän vars anställda lärare vidareutbildar sig till speciallärare. Men att kommunerna får mer pengar betyder inte per automatik att de studerande får bättre förutsättningar.

– Vi har studenter från Gotland som tillåts studera på heltid med lön, medan andra kommuner inte ger villkor som gör det reellt möjligt för lärarna att studera inom Lärarlyftet. Det blir problematiskt när kommuner inte skapar bra förutsättningar för att låta lärarna studera, säger Diana Berthén.

Studierna är inte studiemedelsberättigade och arbetsgivaren bestämmer själv hur statsbidraget ska användas. De ofördelaktiga villkoren avspeglar sig i antalet lärare som börjar läsa specialiseringen mot utvecklingsstörning vid Stockholms universitet. Universitetet erbjuder 45 studieplatser. Förra våren började åtta studenter, två hoppade av. I höstas började sexton studenter.

Utbildning på avancerad nivå

Till skillnad från andra mer fortbildande kurser inom Lärarlyftet II är utbildningen till speciallärare en universitetsutbildning på avancerad nivå som på helfart innebär tre terminers studier inkluderande ett självständigt arbete.

– Lärosätena bedriver inte en B-utbildning för Lärarlyftet. De studerande får en utbildning med samma kvalitet som de som går ordinarie utbildning. Det är något helt annat än att gå en fortbildningssatsning. De flesta studerande är 35-50 år och har 15-25 års yrkeserfarenhet. De befinner sig mitt i livet och har svårt att studera utan att förlora lönen. Hur kommunerna hanterar detta är helt avgörande för utfallet på satsningen, menar Diana Berthén.

 

I höst ger Specialpedagogiska institutionen specialiseringarna mot dövhet och hörselskada på halvfart, språk- och skriv- och läsutveckling på helfart samt, som tidigare, utvecklingsstörning på helfart. Validering av tidigare yrkeserfarenhet och studier är möjligt, vilket kan förkorta utbildningen.

Anmälan till höstterminen 2016 öppnar 15 mars. Sista anmälningsdag är 15 april.