I ”Strategier för Stockholms universitets 2015 – 2018”, i kapitlet som behandlar forskning och utbildning, står följande att läsa: ”Skolan är ett av det moderna demokratiska samhällets fundament. En bra skola förutsätter bra lärarutbildningar. Därför är målet att åstadkomma bästa möjliga lärarutbildningar en av de viktigaste uppgifterna för universitetet. Få insatser för samhället är viktigare än denna. Stockholms universitet ska kontinuerligt stärka och aktivt utveckla lärarutbildningarna, lärarutbildningar som ska baseras på väletablerade forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Teori och praktik ska sammanföras genom en ökad integrering av den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen. Kontakterna mellan ämnen och ämnesdidaktik, och företrädare för dessa, ska stärkas genom konkreta samarbeten såväl inom lärarutbildningarna som inom andra utbildningar. Former för en kontinuerlig professionell kompetensutveckling för verksamma lärare och skolledare ska utvecklas och erbjudas.”

I förra nyhetsbrevet skrev B-O Molander, rektorsråd med operativt ansvar för lärarutbildningarna, om det utvecklingsarbete som pågår vid universitet. Som ett led i det arbetet har den utbildningsvetenskapliga kärnan utretts – en utredning som ligger till grund för utvecklingsarbetet och som bland annat fokuserar på hur vi ska kunna skapa en tydligare koppling mellan campus-förlagda kurser och studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Modellen med en praktikbaserad lärarutbildning, där den verksamhetsförlagda utbildningen står i centrum och sätter agendan för innehåll i såväl ämnesdidaktiska kurser som i de kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, finns redan vid flera internationella lärosäten med framgångsrik lärarutbildning. Vid vårt besök i Melbourne i höstas såg vi tydliga exempel på hur modellen tillämpas vid såväl University of Melbourne som vid Monash University. Under våren och första delen av hösten kommer diskussioner att föras vid universitetet om hur vi kan förändra och därmed ytterligare höja kvaliteten i våra lärarutbildningar, med en tydlig förhoppning i att vi ska landa i det som ovan uttrycks i universitetets strategidokument.

I dagarna presenterades regeringens vårändringsbudget för 2015. Som väntat innehåller budgeten förslag som ligger i linje med den budget regeringen presenterade i höstas, men som sedan riksdagen röstade ner. På DN Debatt kunde man den 15 april läsa att regeringen skapar 6 500 nya utbildningsplatser för att möta arbetsmarknadens behov. Satsningen avser att skapa ett kunskapslyft och går till Komvux, folkhögskolor, högskolor och universitet. För Stockholms universitets del innebär den nya budgeten att vårt anslag för utbildning på grund och avancerad nivå minskas med nästan 20 miljoner kronor. Minskningen var dock väntad då vi för 2015, med nu rådande alliansbudget, erhöll ett stort antal specificerade platser till olika lärarutbildningar. Vid beslut om fördelning av dessa platser har vi redan tagit hänsyn till att förändringar i vårbudgeten skulle komma. Det är ändå anmärkningsvärt att det görs en stor indragning av medel till det lärosäte som har den största lärarutbildningen i landet, samtidigt som behovet av utbildade lärare och förskollärare är som störst i Stockholmsregionen. Nu återstår att se om decemberöverenskommelsen håller eller om det blir samma kaotiska situation även när den nu föreslagna budgeten ska klubbas i riksdagen.

Oavsett det antal platser vi har, eller får, riktade till lärarutbildning vid Stockholms universitet, är jag ändå mycket glad och stolt över alla medarbetare som på ett entusiastiskt och inspirerat sätt arbetar med utveckling av våra lärarutbildningar. Jag är också mycket tacksam för det goda samarbete vi har med kommuner och skolhuvudmän kring den verksamhetsförlagda utbildningen för våra lärarstudenter.

Med hopp om en varm och skön vår.

Hans Adolfsson