Riksrevisionen har granskat om systemet för dimensionering av lärarutbildning fungerar effektivt. Riksrevisionens övergripande slutsats är att systemet för lärarförsörjning kan fungera mer effektivt och att regeringen behöver vara mer aktiv i sin styrning och påverka lärosätenas dimensionering av utbildningen i högre utsträckning än vad som görs i dag.

De rekommendationer som Riksrevisionen lämnar, till exempel om ett förändrat resurstilldelningssystem, bedömer regeringen ha begränsad effekt för att öka antalet examinerade lärare inom bristinriktningar och bristämnen, så länge sökintresset till dessa sviktar eller helt saknas. Regeringen anser att frågan om en tillräcklig tillgång till kvalificerade lärare i stället är en fråga om läraryrkets attraktivitet. Lärosätenas utformning av utbildningsutbudet fungerar generellt sett väl, anser regeringen och delar, i likhet med Universitetskanslersämbetet, inte Riksrevisionens bedömning att lärarutbildningen bör brytas ur det nuvarande resurstilldelningssystemet.

Vidare instämmer regeringen med de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat till lärosätena. Det är centralt att lärosätena har systematiska kontakter med olika skolhuvudmän för att kunna inhämta bästa möjliga underlag inför beslut om utbildningsutbudet, skriver regeringen. Det är också av stor vikt att lärosätena strategiskt och långsiktigt arbetar med studentrekrytering, särskilt inom de områden där antalet sökande är begränsat, anser regeringen.

– Det pågår just nu en utredning om högskolans utbildningsutbud vilken också omfattar frågor som rör dimensionering av utbildningar inom hela högskolan. Utredningen kommer, tillsammans med Riksrevisionens rapport, att bilda ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete i frågorna. Självklart ska vi överväga de slutsatser och rekommendationer som lämnas för att dimensioneringen av lärarutbildningen ska fungera så bra som möjligt, säger Helene Hellmark Knutsson.

 

Regeringens skrivelse 2014/15:47, med Riksrevisionens rapport bifogad

Uttalande från Helene Hellmark Knutsson