Syftet med satsningarna är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven.

Fler utbildningsplatser på lärarutbildningen

  • Antalet nybörjarplatser på grundlärarutbildningen ska öka med 700 platser årligen.
  • För att råda bot på dagens brist på speciallärare och specialpedagoger föreslås också en ökning med 300 nybörjarplatser årligen inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen samt bättre villkor att utbilda sig till dessa yrken.
  • Därtill föreslås 800 nybörjarplatser årligen inom förskollärarutbildningen.

Utöver detta satsar regeringen även särskilda kvalitetsresurser på att stärka lärarutbildningen. Alla studenter som ska bli lärare ska ha genomgått en utbildning av hög kvalitet, skriver Stefan Löfven (S), Helene Hellmark Knutsson (S) och Gustav Fridolin (MP) på DN Debatt.

Fullt utbyggd kommer satsningen att 2019 omfatta ungefär 6000 utbildningsplatser.

Fler anställda lärare i lågstadiet

Förslaget innebär att skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor får möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal.

Statsbidraget delas ut av Skolverket och ges till huvudmän för att:

  • minska klass- och gruppstorleken
  • utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever
  • utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning
  • på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna

I år avsätts 2 miljarder kronor för detta ändamål.

 

Pressmeddelande från Regeringskansliet.

Debattartikel i Dagens Nyheter [2015-03-29].