Vetenskapsrådet har granskat förutsättningar som på olika sätt bidrar till att bygga en skola på vetenskaplig grund. Kartläggningen ska utgöra underlag till arbetet som ska bedrivas i det nyinrättade Skolforskningsinstitutet och innehåller rekommendationer till fortsatt arbete. Rapporten visar på hur forskningsrön kan komma till nytta i skolan, hur systematiska sammanställningar av forskningsresultat kan utformas så att de passar skolans behov, samt på praktiknära områden som behöver utvecklas. 

Viktigt med samspel forskning - skola

Skolforsk rekommenderar att sammanställningar av aktuell forskning ska göras som ska kunna användas av lärare i deras yrkesutövning. De verksamma inom skolväsendet behöver goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Forskningen är ett nödvändigt redskap i arbetet att utveckla skolan.

— Skolforsk-projektet visar att ett samspel mellan forskning och skola är avgörande för att höja lärares forskningsanknytning i sitt yrkesutövande och för att forskningen ska arbeta med rätt frågeställningar, säger Cristina Robertson, projektledare för Skolforsk. Det blir nu viktigt att skapa starka strukturer för detta samspel.

I den fortsatta utvecklingen av skolan och forskning om skolan är det viktigt att rollerna är tydliga, menar Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet.

— Vi måste göra tydligt vem som gör vad. Skolforskningsinstitutet, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärarutbildning och Vetenskapsrådet och andra aktörer har olika roller att spela. Nu startar Skolforskningsinstitutet sin verksamhet och ett nytt vetenskapligt råd för utvärdering av skolan föreslås. I det här läget är det oerhört viktigt att rollerna blir tydliga, säger hon.

(Pressmeddelande Vetenskapsrådet)

 

Rapporten "Forskning och skola i samverkan"

Regeringsuppdraget Skolforsk