Utlysningen har fokus på psykisk hälsa, men relationen till fysisk hälsa är också relevant. Av centralt intresse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa är exempelvis:

  • sociala sammanhang som familj, förskola, skola och de kamrat- och vuxenrelationer som utvecklas där,
  • lärandet och delaktigheten i skolan men också prestationskraven och konkurrensen där,
  • levnadsvanor hos barnet själv och i dess närmiljö,
  • fysisk miljö, bostadsförhållanden och samhällsplanering,
  • sambandet med sociala och ekonomiska faktorer.

Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och kan därmed spänna över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknik. Där så är lämpligt kan den även ske i samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv eller offentlig verksamhet. Ansökningarna kan avse grundforskning, behovsorienterad forskning, behandlingsforskning, preventions- och interventionsforskning.

Utlysningen omfattar totalt 39 miljoner kronor för projektbidrag under åren 2015–2017 och är öppen mellan den 22 oktober och den 19 november.

Ansökan görs elektroniskt i Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem Prisma.

Mer om ansökningsförfarandet på Vetenskapsrådets webbsida