Exempel på satsningar:

Kompetensutveckling för lärare och förskolepersonal

Mot bakgrund av Talis-rapporten, som visade att lärare i Sverige i mindre utsträckning deltar i kompetensutvecklande aktiviteter än genomsnittet för de deltagande länderna, vill regeringen öka tillgången på kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling av lärare och förskolepersonal. Detta kan ske dels genom att förlänga Lärarlyftet, men också genom att initiera nya insatser. Regeringen vill avsätta 200 miljoner för kompetensutveckling för 2015 och årligen från 2016. Utformningen av satsningen är ännu inte klar. Även satsningar på kompetensutveckling för lärare inom sfi föreslås.

Kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer

Regeringen vill genomföra en satsning på kompetensutveckling om 7,5 hp för förskolechefer 2015-2018. Fortbildningssatsningen på rektorer om 7,5 hp förlängs. Totalt föreslås 20 miljoner avsättas för 2015 för kompetensutveckling och fortbildning av rektorer och förskolechefer samt 20 miljoner per år för 2016-2018.

Nationella skolutvecklingsprogram

För att ge alla huvudmän och skolor möjlighet att utvecklas och förbättras vill regeringen införa nationella skolutvecklingsinsatser som är systematiska och långsiktiga. Insatserna kan avse olika kompetens- och stödinsatser när det gäller till exempel undervisning i ämnen eller ämnesövergripande arbete, resultatuppföljning, arbete med elever i behov av särskilt stöd och hur arbetsprocesser kan göras mer effektiva. Regeringen föreslår att Skolverket får uppdraget att i samråd med SKL och regionala utvecklingscentrum vid högskolor och universitet ta fram förslag till nationella skolutvecklingsprogram.

Fler lärare och förskollärare

Det kommer att råda brist på lärare och förskollärare framöver. Detta tillsammans med satsningar på fler anställda i lågstadiet gör att regeringen föreslår utbyggd förskollärarutbildning, grundlärarutbildning, KPU samt speciallärar- och specialpedagogutbildning. I första hand fördelas resurser till de speciallärarutbildningar som fått omdömet hög kvalitet, vilket bland andra Stockholms universitet fick.

När det gäller KPU anser regeringen att den högre bidragsnivån inom studiemedlen ska kunna lämnas för studier som leder till ämneslärarexamen i matematik, naturorienterande ämnen eller teknik. Regeringen ser också över förutsättningarna för att införa fler kortare kompletterande pedagogiska utbildningar, till exempel utbildningar som genomförs under ett år med högre studietakt.

Högre kvalitet i lärarutbildningen

Bristen på undervisningstimmar i lärarutbildningen har lyfts tidigare. Inom regeringens satsning Kunskapslyftet byggs vissa inriktningar inom lärar- och förskollärarutbildningarna ut. Under 2015 föreslår regeringen att 125 miljoner avsätts för förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt till lärar- och förskollärarutbildningarna, för att stärka kvaliteten inom dessa ämnesområden.

 

Budgetpropositionens utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning (pdf)