Prognoserna ska ge universitet och högskolor ett bättre underlag för att fördela antalet platser på lärarutbildningarna och ge skolhuvudmännen underlag i deras arbete med kompetensförsörjning.

– Bra underlag är väldigt viktiga för bra och långsiktiga beslut. Därför ger regeringen det här uppdraget till Skolverket och UKÄ. En samlad och återkommande prognos kan hjälpa till att förhindra att vi hamnar i dagens situation med stor lärarbrist igen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

I framtagandet av prognoserna ska beaktas:

  • hur stor del av undervisningen i samtliga årskurser och skolformer i skolväsendet som i dag bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen och årskursen,
  • behov på ämnesnivå och ämnesområdesnivå i samtliga skolformer inom skolväsendet,
  • behov av behöriga lärare och förskollärare på regional respektive nationell nivå,
  • behov utifrån utveckling av elevkullar, nyanlända elever, pensionsavgångar samt tendenser när det gäller hur många lärare och förskollärare som lämnar yrket eller återinträder i yrket,
  • antalet sökande, antagna och examinerade samt genomströmning när det gäller lärar- och förskollärarutbildningarnas olika examina, inriktningar och ämnen,
  • hur prognoserna kan utgöra ett praktiskt användbart underlag för skolhuvudmännen i deras arbete med kompetensförsörjning samt universitets och högskolors arbete med dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarna, och
  • beslutade och aviserade reformer som kan påverka behovet av förskollärare och olika lärarkategorier.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet den 20 december 2017, 2019 samt 2021.